Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Certifikační systémy budov v České republice

2012
Ing. Daniela Danešová, Ing. Tomáš Kupsa, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

1. O certifikaci

V dnešní době je již běžné posuzovat budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Energetickými štítky obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 se hodnotí kvalita obálky budovy z hlediska prostupu tepla. Pro hodnocení celkové spotřeby energie v budovách se používají průkazy energetické náročnosti budov (dle Vyhlášky č. 148/2007 Sb.) nebo energetické audity (dle Vyhlášky č. 213/2001 Sb.). Stále častěji se zejména v oblasti pasívních domů začíná uplatňovat také hodnocení budov z hlediska užití primárních energií (dle TNI 73 0329 a TNI 73 0330). V souvislosti s tématem globálního oteplování je také stále častěji kladen důraz na snižování emisí škodlivých látek do ovzduší (zejména CO2), a tedy i na hodnocení budov z hlediska produkce těchto látek. Hodnocení budov z hlediska produkce škodlivých látek se řeší například v energetických auditech (dle Vyhlášky č. 213/2001 Sb.).

V osmdesátých letech 20. století se začíná ve světě skloňovat pojem udržitelný rozvoj. Do širšího povědomí se termín udržitelný rozvoj dostal v roce 1992 na Summitu Země v Riu de Janeiru, kde byl přijat dokument OSN Agenda 21, který se udržitelným rozvojem zabývá v těch nejširších možných souvislostech, od celosvětové ochrany a správy přírodních zdrojů, až po společenská a ekonomická témata, jakými jsou například chudoba, zdraví, demografie atd. V České republice se poprvé objevuje tento pojem v Zákoně č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. Udržitelný rozvoj je takový, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Zákon zdůrazňuje též právo člověka na příznivé životní prostředí.

Pokud tedy chceme hodnotit budovy z hlediska udržitelného rozvoje, pak si nemůžeme vystačit pouze s kritérii energetická náročnost, spotřeba primárních energií a produkce CO2. Musíme budovy hodnotit z pohledu celého životního cyklu, tedy od získávání surovin pro její výrobu až po likvidaci budovy. Musíme sledovat kritéria jako spotřeba vody v celém životním cyklu, zda jsou použity materiály šetrné k životnímu prostředí, jak je nakládáno s odpadem, jaké vytváří budova podmínky pro zdravé vnitřní prostředí v interiéru, jak budova uspokojuje životní potřeby uživatelů (kvalita místa, dopravní dostupnost) atd.

Na posuzování budov z hlediska udržitelného rozvoje byla v různých zemích světa vyvinuta již celá řada metod. Celosvětově nejrozšířenější jsou americký LEED a britský BREEAM a kanadský GBTool. Všechny tyto metody jsou založeny na bodovacím systému, kterým se hodnotí soubor jednotlivých kritérií udržitelného rozvoje.

2. Certifikace BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) je pravděpodobně nejrozšířenější metoda pro hodnocení udržitelné výstavby budov.  Metoda BREEAM byla vytvořena v roce 1990 ve Velké Británii s prvními dvěma verzemi zahrnujícími domácnosti a kanceláře. V současné době má na celém světě certifikát BREEAM cca 200 000 objektů, většinou jde o rodinné domy ve Velké Británii. Administrativních budov s certifikátem BREEAM je přibližně 6 000. Systém BREEAM pracuje s národními předpisy a vyžaduje dodržení postupů a požadavků místních norem. Certifikace BREEAM má několik podtypů podle místa a druhu stavby. V našich podmínkách se zatím použil podtyp BREEAM Europe Commercial, který lze aplikovat na objekty administrativní, obchodní a výrobní.

2.1 Hodnocení

Obsah certifikačního rámce BREEAM je rozdělen do několika částí, jimž je přisouzena určitá váha. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé části pro novostavby administrativních budov a body, které lze v jednotlivých oblastech získat.

Oblast  Bodové hodnocení
Management 12
Zdraví a vnitřní prostředí 15
Energie 19
Doprava 8
Voda 6
Materiály 12,5
Odpad 7,5
 Využití půdy a ekologie 10
Znečištění 10
Inovace 10
SUMA 110

2.2 Klasifikace

Za jednotlivé oblasti jsou na základě podrobného posouzení udělovány body. Na základě jejich součtu a poměru s maximem možného získáme procentuelní vyjádření kvality budovy a můžeme zařadit budovu do kategorie z hlediska udržitelného rozvoje. BREEAM má definováno 5 kategorií: budova vyhovující, dobrá, velmi dobrá, excelentní, výjimečná.

Dosažitelné úrovně certifikace BREEAM
PASS (vyhovující) ≥ 30 %
GOOD (dobrá) ≥ 45 %
VERY GOOD (velmi dobrá) ≥ 55 %
EXCELLENT (výborná) ≥ 70 %
OUTSTANDING (mimořádná) ≥ 85 %

3. Certifikace BREEAM In-Use

Certifikace BREEAM In-Use je mezinárodně uznávaný systém hodnocení stávajících budov vyvinutý organizací BRE ve Velké Británii. Je určený především pro administrativní, obchodní a výrobní objekty nebo jejich části všech velikostí i jakéhokoliv stáří (novostavby min. 2 roky). Je založený na principech udržitelné výstavby a zaměřuje se na následující oblasti:

 • management
 • materiály
 • doprava
 • hospodaření s odpady
 • hospodaření s vodou
 • vnitřní prostředí:  zdraví a pohoda
 • znečišťování prostředí
 • spotřeba energií
 • ekologie a využití země

BREEAM In-Use má tři nezávislé části, které lze vypracovat samostatně. První se týká vlastní budovy, druhá provozu a třetí efektivity způsobu užívání.

3.1 Potřebná kvalifikace pro proces získání certifikace

Pro dosažení certifikátu je nutné podniknout několik kroků, které lze rozdělit do dvou základních skupin:

1) Posouzení budovy

 • může být provedeno jakoukoliv osobou, tedy např. i majitelem nebo provozovatelem objektu, podmínkou je on-line absolvování školení a testu
 • v případě zájmu nabízíme vypracování tohoto posouzení

2) Nezávislý audit posouzení

 • musí být provedeno nezávislým auditorem, jenž absolvoval speciální školení a jenž vlastní platnou licenci
 • nabízíme provedení tohoto auditu, školení jsme absolvovali a v současné době jsme v procesu získání licence

Před provedením finálního auditu probíhá obvykle fáze vylepšování procesů v objektu, zlepšování výkonů a zajišťování potřebných dokladů a dokumentů tak, aby bylo možné dosáhnout co možná nejvyššího stupně certifikace. V této fázi poskytujeme poradenství.

3.2 Výhody BREEAM In-Use

1) Marketing

 • dobrá marketingová značka
 • snížení počtu neobsazených prostor
 • zvýšení tržní hodnoty
 • certifikát
 • vylepšení zelené image

2) Provoz a management

 • snížení nákladů na provoz a údržbu
 • měření dopadu provedených změn (nástroj pro plánování)
 • doplnění stávajících systémů managementu
 • plánovací nástroj pro management zařízení
 • zlepšení bezpečnosti a požární bezpečnosti
 • povědomí o současných metodách
 • pobídka k využívání nejlepších metod
 • zaangažování všech osob (díky firemním postupům)

3) Vnitřní prostředí

 • spokojenější nájemci a efektivní uživatelé

4) Ekologie

 • snížení dopadu na životní prostředí
 • zvýšení osobní zodpovědnosti

5) Další 

 • více než pENB (průkaz energetické náročnosti)
 • hodnocení nezávislou stranou – vyšší objektivita
 • levné na implementaci
 • informace o možných investicích pro zlepšení
 • umožňuje porovnání
 • pomáhá vytvoření mezinárodních standardů
 • umožňuje přenos know-how na další objektu v portfoliu
 • přivádí k větší spolupráci majitele a nájemce

4. Certifikace LEED

LEED® - certifikační program pro zelené budovy - je mezinárodně uznáván jako měřítko pro návrh, výstavbu a provozování zelených budov.

Systém  LEED (Leedership in Energy and Environmental Design) vznikl v roce 2000 ve Spojených státech amerických. V současné době existuje cca 9 000 administrativních budov s certifikátem LEED. Systém LEED pracuje s americkými normami ASHRAE (tvůrcem norem je Americká společnost pro vytápění, chlazení a vzduchotechniku). Certifikace LEED má několik podtypů podle druhu stavby. V našich podmínkách se nejčastěji používá podtyp LEED Core & Shell, který je určen pro tzv. spekulativní výstavbu, kdy je více než 50 % ploch určeno k pronájmu. V případě, že je k pronájmu určeno méně než 50 % ploch, se používá podtyp LEED for New Construction. Certifikaci uděluje americký certifikační orgán GBCI (Green Building Certification Institute).

4.1 Hodnocení

Obsah certifikačniho rámce LEED, je rozdělen do několika časti, jimž je přisouzeno bodové hodnoceni, které se může lišit např. podle typu budovy. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé časti pro novostavby administrativních budov a body, které lze v jednotlivých oblastech získat.

Oblast Bodové hodnocení
Lokalita 28
Hospodaření s vodou 10
Energie a ovzduší 37
Materiály a zdroje 13
Kvalita vnitřního prostředí 12
Inovace 6
Místní priority 4
SUMA
110

4.2 Klasifikace

Podle dosaženého počtu bodů je přidělen certifikát dle následující tabulky.

Dosažený počet bodů Certifikát
< 40 bodů
≥40 Certified (Certifikováno)
≥50 Silver (Stříbrný)
≥60 Gold (Zlatý)
≥80 Platinum (Platinový)

5. Certifikace SBToolCZ

Metodika SBToolCZ patří do mateřského systému metodik SBTool, který vyvíjí mezinárodní nezisková organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Metodika SBTool je používána v mnoha zemích světa a certifikace SBToolem se na národní úrovni provádí ve Španělsku, Itálii a Portugalsku. Zástupcem iiSBE pro Českou republiku je Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov se sídlem na Fakultě stavební ČVUT.

 • 2005: lokalizace GBTool (vývoj iiSBE)
 • 2007: na mezinárodní úrovni je GBTool nahrazen novou verzí SBTool 2007, je vytvořena pilotní verze české metodiky SBToolCZ
 • 2008-2009: SBToolCZ 2008 používán ve výuce, hodnoceny studentské projekty
 • 2010: v červnu oficiální spuštění metodiky SBToolCZ 2010 pro bytové stavby
 • 2010: v listopadu certifikován první bytový dům – X – LOFT - U Libeňského pivovaru, Praha 8
 • 2011: duben certifikován první pasivní rodinný dům – Na Podvolání, Nové Dvory – Frýdek-Místek

5.1 Národní metodika SBToolCZ

 • vybírá kriteria hodnocení relevantní pro Českou republiku
 • výpočty jsou přizpůsobené českým normám
 • je v souladu s českou legislativou
 • má nastavené srovnávací hladiny podle českého stavebnictví
 • váhy má nastavené pomocí panelu expertů

5.2 Přínos SBToolCZ

 • mezinárodní komptabilita
 • soulad s evropskými normami CEN/TC 350 a ISO TC 59
 • komptabilita s klíčovými indikátory SB Alliance
 • mezinárodní rámec iiSBE

Hodnocení komplexní kvality budov z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti se v řadě zemí stává běžnou součástí projektového a realizačního procesu výstavby budovy. Záměrem hodnocení je:

 • úspora strategických surovinových zdrojů
 • snižování ekologické zátěže
 • zdravější životní prostředí
 • pro investory a developery získání marketingové výhody, firemní prestiž
 • pro uživatele zvýšení kvality vnitřního prostředí budovy a jejího okolí
 • snížení celkových nákladů na provoz objektu

Pozitní dopad použití certifikační metody SBToolCZ na návrh budov

5.3 Hodnocené budovy

V současné době lze metodiku použít výhradně pro hodnocení staveb pro bydlení – tedy pro bytové i rodinné domy. Metodika je určena výhradně pro hodnocení fáze návrhu – tzn. budovy lze hodnotit ve fázi projektové přípravy nebo po dokončení stavby a jejím uvedením do provozu, přičemž maximální doba provozu je jeden rok. V budoucnu je plánováno rozšíření metodiky i na další budovy - administrativní, vzdělávací, obchodní a další. Metodika pro administrativní budovy by měla být k dispozici ještě v průběhu letošního roku 2011. 

5.4 Metodika hodnocení

Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií, která vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné budovy, administrativní budovy, komerční objekty, aj.) a dle fáze životního cyklu, který je posuzován (fáze projektové přípravy, výstavby, uvedení do provozu, provoz budovy). V případě bytových budov ve fázi návrhu se metodikou SBToolCZ hodnotí 33 kritérií.

Soubor kritérií

Struktura hodnocených kritérií v metodice SBToolCZ je rozdělena v souladu s principy udržitelné výstavby do třech základních skupin:

 • úspora strategických surovinových zdrojů
 • environmentální (životní prostředí)
 • sociální (sociálně-kulturní) ekonomika a management

Tyto jsou doplněny o čtvrtou skupinu

 • kritéria týkající se lokality budovy

která se sice hodnotí a výsledek se prezentuje, ale nevstupuje do výsledného certifikátu kvality (lokalita je skupina kritérií, které ve fázi návrhu nelze projektantem/architektem přímo ovlivnit, proto má váhu v celkovém hodnocení rovnu 0%).

Environmentální kritéria 

 • E.01 Potenciál globálního oteplování (GWP)
 • E.02 Potenciál okyselování prostředí (AP)
 • E.03 Potenciál eutrofizace prostředí (EP)
 • E.04 Potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP)
 • E.05 Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)
 • E.06 Využití zeleně na pozemku
 • E.07 Využití zeleně na střechách a fasádách
 • E.08 Spotřeba pitné vody
 • E.09 Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů
 • E.10 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě
 • E.11 Využití půdy 
 • E.12 Podíl dešťové vody zachycené na pozemku

Kritéria sociálně-kulturní

 • S.01 Vizuální komfort
 • S.02 Akustický komfort
 • S.03 Tepelné pohoda v letním období
 • S.04 Tepelné pohoda v zimním období
 • S.05 Zdravotní nezávadnost materiálů
 • S.06 Uživatelský komfort
 • S.07 Bezbariérový přístup
 • S.08 Zajištění zabezpečení budovy
 • S.09 Flexibilita využití budovy
 • S.10 Prostorová efektivita
 • S.11 Využití exteriéru budovy pro pobyt obyvatel

Kritéria v oblasti Ekonomika a management

 • C.01 Analýza provozních nákladů
 • C.02 Zajištění prováděcí a provozní dokumentace
 • C.03 Autonomie provozu
 • C.04 Management tříděného odpadu

Kritéria v oblasti Lokalita

 • L.01 Biodiverzita 
 • L.02 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci
 • L.03 Dostupnost služeb
 • L.04 Dostupnost veřejné dopravy
 • L.05 Bezpečnost budovy a okolí
 • L.06 Živelná rizika

váha skupin SBToolCZ
5.5 Výstup certifikace

 • certifikát kvality budovy - grafický symbol
 • certifikát kvality budovy – prezentační dokument
 • protokol – podrobná zpráva z hodnocení

Certifikát kvality budovy se přiřazuje dle počtu bodů: 

0 – 3,9 bodů - budova hodnocena (certifikát)
4 – 5,9 bodů - certifikát kvality budovy bronzový
6 – 7,9 bodů - certifikát kvality budovy stříbrný
8 - 10 bodů - certifikát kvality budovy zlatý

BREEAM je obchodní značka vlastněná BRE (Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). Značky, loga a symboly BREEAM podléhají autorským právům BRE a lze je používat na základě povolení.

LEED je obchodní značka vlastněná U.S. Green Building Council a používá se na základě povolení.

Podklady

[1] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
[2] Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
[3] Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
[4] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[5] TNI 73 0329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Rodinné domy
[6] TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Bytové domy