Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí odstavcem 7.3 ve Všeobecných obchodních podmínkách DEKPROJEKT s.r.o. Obsah informace o zpracování osobních údajů dle § 11 odstavce 1 a §18 odstavce 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění:

1. Správce osobních údajů

DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 10800, zápis v obchodním rejstříku C 120996 vedený u Městského soudu v Praze. 

Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování automatizovaně (vlastními zaměstnanci) v místě sídla a odpovídá za něj; jiný zpracovatel určen není. Osobní údaje nebudou předány mimo ČR.

2. Účely zpracování osobních údajů

2.1 Uzavírání smluvních vztahů - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • zpracování jen nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační, jiné údaje - jméno, příjmení, /titul/, adresa, doručovací adresa, telefon nebo elektronická adresa, objednané služby, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky, cena služby, informace o provedené platbě, případně i údaje o provedených oznámeních – potvrzení objednávky, informace o pohybu služeb atp.;
 • bližším vymezením účelu je uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamace či jiná ochrana spotřebitele uložená dodavateli zvláštní právní úpravou, zasílání objednaných služeb, vyřizování objednávek;
 • omezená doba uchování (po dobu trvání smluvního vztahu - zahrnuje interval od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby);
 • není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo se jedná o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.

2.2 Šíření obchodních sdělení - zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost a o změně některých zákonů, v platném znění; jde o zasílání obchodních sdělení dle § 7 odstavce 3 tohoto zákona ve vztahu k uživatelům, kteří nedali předchozí souhlas, tj. dodavatel získá elektronický kontakt v souvislost s předchozím prodejem služeb;

 • zpracování jen nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační - elektronický kontakt e-mail, číslo mobilního telefonu;
 • bližším vymezením účelu je zasílání obchodních sdělení;
 • doba uchování překračuje dobu trvání smluvního vztahu - dokud subjekt údajů neodmítne zasílání obchodních sdělení (vysloví nesouhlas);
 • subjektu údajů je umožněno při zaslání každého obchodního sdělení jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout zasílání dalších nabídek (odpovědí na obchodní sdělení anebo zasláním E-mailu obsahujícího nesouhlas na adresu uvedenou v obchodním sdělení, jinak v kontaktech na webu příslušné služby);
 • součást každého obchodního sdělení musí být označení, že jde o obchodní sdělení, adresa dodavatele, adresa, na které může subjekt údajů odmítnout zasílání dalších obchodních nabídek.

2.3 Nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jehož údaje byly získány v souvislost s činnost dodavatele - § 5 odstavec 5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 • zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační - jméno, příjmení, adresa bydliště, případně dodací adresa;
 • bližším vymezením účelu je nabízení služeb, týká se rozesílání nabídek služeb v klasické formě, nikoliv elektronicky;
 • použité údaje jsou z veřejného seznamu nebo jde o údaje, které dodavatel získal v souvislosti s výkonem své činnosti (bez souhlasu subjektu údajů k nim nelze přiřadit údaje další, ani např. údaje o již zakoupených službách);
 • doba uchování dokud subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas se zasíláním těchto informací;
 • podmínkou je, že subjekt údajů nevyslovil nesouhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem;
 • subjektu údajů je umožněno zaslání písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.

3. Kategorie subjektů údajů

Zákazníci dodavatele u účelů zpracování 2.1 a 2.2, zákazníci a potenciální zákazníci u zpracování 2.3.

4. Údaj o tom, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

 • dodavatel služeb dle vymezení v nabídce (úvodní ustanovení VOP) v rozsahu jméno/název, IČ, adresa sídla, a to za výše stanovenými účely (vždy půjde jen o konkrétního dodavatele konkrétní služby).
 • společnost SMS finance, a.s. se sídlem Praha - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, IČO 25381512  (dále jen „SMS“) za účelem případného kontaktování subjektu údajů ze strany SMS s nabídkou finančních produktů (financování nemovitosti).

5. Informace o právu na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů

§ 12 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislost s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnut, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnuté informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 uvedeného zákona může za správce plnit zpracovatel.

Informace o právu žádat správce o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a o odstranění stavu vzniklého takovým zpracováním

§ 21 zákona o ochraně osobních údajů:

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce (1) shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 občanského zákoníku).

(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinnost
uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádost subjektu údajů podle odstavce (1) a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Poučení o dobrovolnosti/povinnosti poskytnout osobní údaje ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů

Subjekt údajů není povinen osobní údaje pro zpracování poskytnout podle zvláštního zákona. Odmítnut poskytnut osobních údajů může mít jen následky ohledně uzavírání smluvních vztahů, které jsou popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách DEKPROJEKT s.r.o..

 

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů