Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Pro bytový dům v Českých Budějovicích byl posouzen vliv hluku z dopravy, vyvolané projektovaným soukromým parkovištěm na samotný bytový dům a na objekty okolní zástavby. Na základě počtu parkovacích stání byly stanoveny intenzity dopravy na parkovišti v denní a noční době a následně byly dopočteny výsledné hodnoty.

Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Mobilní recyklační linka, parc.č. 461/9 v k.ú. Vliněves

Pro recyklační středisko bylo provedeno měření hluku z mobilní recyklační linky sestávající z drtiče a třídiče s příslušenstvím. Na základě výsledků měření byly stanoveny minimální odstupové vzdálenosti mobilních zařízení od obytné zástavby.

Mobilní recyklační linka, parc.č. 461/9 v k.ú. Vliněves
Kancelář a dílna, Brodce 24, Týnec nad Sázavou – Brodce

Měření hluku od tepelného čerpadla sloužícího jako zdroj tepla pro nově navrhované kancelářské prostory. Zkouška byla provedena před nejbližším chráněným venkovním prostorem stavby sousedního rodinného domu. Měřením in situ se jednoznačně prokáže dodržení/překročení hygienických limitů hluku a je také jediným nástrojem, jak zjistit nebo vyvrátit přítomnost tónové složky zdroje hluku.

Kancelář a dílna, Brodce 24, Týnec nad Sázavou – Brodce
Dílna měření emisí, Mladá Boleslav

Realizovaný objekt přístavby dílny měření emisí v Mladé Boleslavi. Ke  kolaudaci rozšiřovaných prostor provozovny jsme zpracovávali měření hluk z nově instalované vzduchotechniky umístěné na fasádě objektu. Měření bylo prováděno ve dvou místech v exteriéru, před fasádou a na hranici pozemku nejbližších obytných objektů.

Dílna měření emisí, Mladá Boleslav
Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami, parc.č. 379/5, k.ú. Hluboká nad Vltavou

Úkolem bylo posoudit pro krajskou hygienickou stanici hlukovou expozici novostavby rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami od nedaleké komunikace II/105. V akustické studii bylo dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb provedeno posouzení dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech stavby.

RD Hluboká/Vltavou
ZŠ Mladá Boleslav

Pro 2 realizované přístavby k základním školám v Mladé Boleslavi jsme zpracovávali měření akustiky a umělého osvětlení jako podklad pro kolaudaci objektů. Jednalo se o měření doby dozvuku a umělého osvětelní celkem v 7 učebnách a měření hluku z provozu vzduchotechniky a chlazení ve 2 učebnách v interiéru a v chráněném venkovním prostoru stavby.

ZŠ Mladá Boleslav
Stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 1639, k.ú. Hostivař

24 hodinové měření hluku z železniční dopravy v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu. Měření bylo provedeno dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, 11/2017. Měření sloužilo jako podklad pro kalibraci výpočtového modelu.

Stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 1639, k.ú. Hostivař
Kulturní dům, Bratřejov

Revitalizace objektu kulturního domu v obci Bratřejov. Proběhlo měření doby dozvuku ve stávajícím stavu a model vnitřního prostoru sálu byl následně v programu ODEON zpracován z hlediska parametrů prostorové akustiky. Navržené byly vhodné akustické materiály a jejich rozmístění. Sál tak splňuje nejen požadavky ČSN 73 0527, ale také bylo možné kontrolovat hodnoty objektivních kritérií jako je např. míra jasnosti.

Kulturní dům, Bratřejov
Bytový dům, Klatovy

U novostavby bytového domu v Klatovech jsmě prováděli měření hluku ze silniční a železniční dopravy. Jednalo se o 24 hodinové měření hluku před fasádou objektu a v jedné obytné místnosti v interiéru (chráněný venkovní a vnitřní prostor stavby). Výsledky měření slouží jako podklad pro kolaudaci objektu.

Bytový dům, Klatovy
Dětská skupina - ČSSZ Ústředí, Křížová 2864/31, Praha 5 – Smíchov

Bylo provedeno akreditované měření hluku ze silniční a železniční dopravy v interiéru a exteriéru dětské skupiny. Společně s měřením bylo provedeno také sčítání dopravy. Měřením se ověřilo dodržení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby po dobu provozu této skupiny.

Dětská skupina - ČSSZ Ústředí