Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Inspekce nemovitostí

Bytový dům Bartoškova 20-22, Praha

Byla provedena inspekce rekonstruovaného objektu Bartoškova 20-22 (změna užívání stavby z administrativní budovy na bytový dům) před koncem záruky – prověřeny byly společné prostory, technické zařízení budovy včetně vybraných balkonů a teras. Zjištěné nedostatky a vady byly sepsány v rámci závěrečné zprávy.

Bytový dům Bartoškova 20-22, Praha
Bytové domy Učňovská 390 a 391, Učňovská 392 a 393, Praha

Provedení inspekce technického stavu před koncem záruky čtyř objektů v Praze – Jarově. Objednatel požadoval prověření stavu izolačních konstrukcí objektu (střechy, fasády a hydroizolace spodních staveb) a dále provedení prohlídky se zaměřením na výskyt statických poruch. Z provedené kontroly byla vypracována zpráva se soupisem zjištěných skutečností.

Bytové domy Učňovská 390 a 391, Učňovská 392 a 393, Praha
Bytový soubor Byty Malešice, I. Etapa, Počernická 699

Inspekce před koncem záruky objektu ve dvou etapách (2015 a 2018) – prověření stavu společných prostor bytového souboru (3 objekty o 6ti sekcích) včetně vybraných společných zařízení, výčet zjištěných vad a nedostatků. U stavebních konstrukcí byla z důvodu delší záruky provedena opakovaná kontrola s odstupem 3 let.

Bytový soubor Byty Malešice
Novostavby bytových domů pro společnost Skanska Reality a.s. (cca 1 400 bytových jednotek)

V letech 2014-2018 jsme provedli inspekci bytových jednotek (celkem cca 1400 bytových jednotek) a společných prostor novostaveb bytových domů na území hlavního města Prahy pro společnost Skanska Reality a.s. Předmětem činnosti byly veškeré konstrukce a technologie kontrolovaných objektů, včetně navazujících parterů.

skanska
Bytový soubor Nové Chabry D, Praha

V roce 2018 jsme provedli inspekci bytového souboru Nové Chabry D (celkem 3 samostatné objekty se společným podzemním podlažím) před koncem záruční doby – prověření stavu společných prostor bytových domů včetně společných zařízení, teras a podzemních garáží. Byl zpracován výčet zjištěných vad a nedostatků.

Bytový soubor Nové Chabry D, Praha
Bytový dům Kryšpínova 567/8 a 567/1 v Praze

Inspekce před koncem záruky objektu – prověření stavu společných prostor bytového domu (střechy, fasáda, parkovací stání, chodby) včetně vybraných společných zařízení, výčet zjištěných vad a nedostatků. Součástí inspekce byla kontrola všech balkonů a teras bytových domů s pasportem zjištěných vad, které byly následně reklamovány.

Bytový dům Kryšpínova 567/8 a 567/1 v Praze
Bytový soubor Petržílkova 2835, Praha

Provedení inspekce bytového souboru Petržílkova 2835 před koncem záruky – bylo provedeno prověření technického stavu společných prostor, technických zařízení a požárně-bezpečnostního řešení stavby a provedení akustických měření u vybraných bytových jednotek. Zpracování protokolu z inspekce. Zjištěné vady a nedostatky byly reklamovány u developera.

Bytový soubor Petržílkova 2835, Praha
Bytový dům Padovská 696/3 v Praze
Inspekce samostatně stojícího bytového domu před koncem záruky – prověření stavu společných prostor (chodeb, střech, garáží, technického zázemí) s vydáním závěrečné zprávy. V rámci inspekce bylo provedeno termovizní měření v interiéru bytové jednotky za přirozeného tlaku. Z měření byl zpracován protokol. Bytový dům Padovská 696/3 v Praze
Bytový dům Botanica K1/K2 - Post Occupancy Evaluation
Pro získání zpětné vazby uživatelů bylo po jednom roce od uvedení objektu do provozu provedeno posouzení jeho funkčnosti. Zpětná vazba byla získána provedením dotazníkového šetření mezi uživateli. Otázky v dotazníku se týkaly spokojenosti s kvalitou vnitřního prostředí, vybavení, občasnké vybavenosti a dalších aspektů. Zároveň bylo provedeno místní šetření za účasti správce objektu. BD botanica Praha
Bytový soubor Nové Chabry C, K Beranovu 1190/13 až 17

Pro objednatele (společenství vlastníků jednotek) jsme provedli inspekci třetí etapy developerského projektu Nové Chabry C. Byla provedena podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace objektů za účelem soupisu vad díla a následné reklamace. Prověřeny byly společné prostory bytových domů, obálky objektů, garáže a navazující parter.

Bytový soubor Nové Chabry C, K Beranovu 1190/13 až 17