Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový dům, ul. Melodická 1385/9, Praha 5 - Stodůlky

Předmětem PD byla střecha bytového domu na Praze 13 - Stodůlky. Objekt je půdorysně ve tvaru lomeného oblouku o rozměrech cca 16 x 60 m. Celý objekt má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Střecha je zde koncipována jako plochá jednoplášťová, nepochůzná. Stavba řešila zateplení střechy a obnovu její hydroizolační funkce a související úpravy.

Bytový dům, ul. Melodická, Praha 5
Výrobní a skladovací hala v areálu spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Praha 15 – Hostivař
Samostatně stojící objekt vícelodní výrobní a skladovací haly v areálu společnosti. Předmětem činnosti byl podrobný průzkum střechy a jednostupňová PD její celkové opravy včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Po celou dobu realizace opravy rozdělené na několik časových etap vykonáván autorský dozor.
Výrobní a skladovací hala, Praha Hostivař
Administrativní budova Dykova 2514/3 101 00 Praha 10 - Vinohrady

Jedná se o administrativní budovu s laboratořemi pro účely Pražských vodovodů a kanalizací a.s. Objekt je pětipodlažní s nevytápěnou půdou se zastřešením šikmou sedlovou střechou o sklonu 35°, částečně se sklonem 7° a 1°. Předmětem prací byla oprava krytiny šikmé střechy v části s krytinou z asfaltové šindele.

Administrativní budova Dykova
Objekt garáží Prosek AB3 v areálu spol. PVK, a.s., Na Rozhraní 1, Praha 8

Úkolem projektové dokumentace bylo řešení opravy střechy garáží. Toho bylo docíleno pomocí realizace nové hydroizolační i tepelně-izolační vrstvy. Původní vizuální ráz střechy byl zachován díky použití stejného typu hydroizolační vrstvy jako v původní skladbě. Při realizaci opravy vykonáván autorský dozor

Objekt garáží Prosek AB3
Dvojice bytových domů, Mírové náměstí, Stochov

Bytové domy z přelomu 50 a 60. let. Objekty mají 6 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí prodejny a sklady. Při revitalizaci objektů bylo provedeno zateplení a obnova hydroizolační funkce plochých střech a teras a zateplení obvodových stěn. Při stavbě prováděn autorský dozor.

Dvojice bytových domů, Stochov
Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Pro bytový dům v Českých Budějovicích byl posouzen vliv hluku z dopravy, vyvolané projektovaným soukromým parkovištěm na samotný bytový dům a na objekty okolní zástavby. Na základě počtu parkovacích stání byly stanoveny intenzity dopravy na parkovišti v denní a noční době a následně byly dopočteny výsledné hodnoty.

Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Mobilní recyklační linka, parc.č. 461/9 v k.ú. Vliněves

Pro recyklační středisko bylo provedeno měření hluku z mobilní recyklační linky sestávající z drtiče a třídiče s příslušenstvím. Na základě výsledků měření byly stanoveny minimální odstupové vzdálenosti mobilních zařízení od obytné zástavby.

Mobilní recyklační linka, parc.č. 461/9 v k.ú. Vliněves
Základní škola Na Balabence, rekonstrukce kuchyně

Projekt PBŘS – Stavební úpravy a instalace odlučovače tuků – kuchyně základní školy Na Balabence. Jedná se o změnu dokončené stavby, resp. stavební úpravy stávající základní školy. Modernizace kuchyňského vybavení (gastro, VZT, elektro, topení, a rozvody vody a kanalizace) z důvodu zastaralého a poddimenzovaného kuchyňského vybavení.

Základní škola Na Balabence, rekonstrukce kuchyně
Základní škola Lidická, Česká Skalice

Projektová dokumentace sanace vlhkostních poruch v šatnách suterénu objektu Základní školy Lidická v České Kamenici. Předmětem dokumentace byl návrh hydroizolačního systému spodní stavby, včetně nových světlíků a návrhu vsakovacího systému pro provedenou drenáž. Součástí dokumentace byl výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby.

Základní škola Lidická, Česká Skalice
Bytový dům Bartoškova 20-22, Praha

Byla provedena inspekce rekonstruovaného objektu Bartoškova 20-22 (změna užívání stavby z administrativní budovy na bytový dům) před koncem záruky – prověřeny byly společné prostory, technické zařízení budovy včetně vybraných balkonů a teras. Zjištěné nedostatky a vady byly sepsány v rámci závěrečné zprávy.

Bytový dům Bartoškova 20-22, Praha