Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Kasárny Armády ČR - Lipník nad Bečvou

V areálu kasáren Armády České republiky byl proveden stavebně-technický průzkum dvou stavebních objektů. Předmětem stavebně-technického průzkumu bylo provedení zjištění skladeb nosných vodorovných konstrukcí a skladeb podlah na terénu předmětných objektů. Z provedeného stavebně-technického průzkumu byl proveden zápis se zjištěnými skladbami a dalšími poznatky o zkoumaných konstrukcích.

Kasárny Lipník nad Bečvou

Základní škola Klimkovice

Vypracování znaleckého posudku za účelem posouzení provedeného vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS z expandovaného pěnového polystyrenu a z minerální vaty a příčiny vzniku skvrn na povrchu systému. Dále bylo provedeno posouzení dodatečného zateplené střešního pláště a posouzení provedených konstrukcí atik i z hlediska posouzení dvojrozměrného stacionárního šíření tepla a vodní páry.

ZŠ Klimkovice

Obecní úřad Tisá

Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt obecního úřadu. Předmětem činnosti bylo zhotovení projektové dokumentace vytápění a MaR v rozsahu DSP a DPS. Novým zdrojem tepla je navržena kaskáda tepelných čerpadel 3x25 kW. Součástí akce bylo rovněž zpracování energetického posudku pro potřeby žádosti o dotaci z programu OPŽP.

Obecní úřad Tisá

Bytový dům, ul. Melodická 1385/9, Praha 5 - Stodůlky

Předmětem PD byla střecha bytového domu na Praze 13 - Stodůlky. Objekt je půdorysně ve tvaru lomeného oblouku o rozměrech cca 16 x 60 m. Celý objekt má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Střecha je zde koncipována jako plochá jednoplášťová, nepochůzná. Stavba řešila zateplení střechy a obnovu její hydroizolační funkce a související úpravy.

Bytový dům, ul. Melodická, Praha 5
Výrobní a skladovací hala v areálu spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Praha 15 – Hostivař
Samostatně stojící objekt vícelodní výrobní a skladovací haly v areálu společnosti. Předmětem činnosti byl podrobný průzkum střechy a jednostupňová PD její celkové opravy včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Po celou dobu realizace opravy rozdělené na několik časových etap vykonáván autorský dozor.
Výrobní a skladovací hala, Praha Hostivař
ZŠ F. Horenského v Boršicích

V rámci zakázky byla  zpracována PD vytápění a vzduchotechniky v rozsahu DPS. V souvislosti se stavebními úpravami budovy (nástavbou, přístavbou) bude stávající otopná soustava rozšířena. Zároveň dojde k výměně zdrojů tepla (plynových kotlů 2x97 kW) a kompletní technologie plynové kotelny. Nově vytvořené a rekonstruované prostory (především sociálních zařízení, sklady) nuceně podtlakové větrány.

ZŠ F. Horenského

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Předmětem stavebně technických průzkumů bylo provedení zjištění pevnostních charakteristik nosných konstrukcí objektu. Byla zjišťována pevnost cihelného zdiva, pevnost v prostém tlaku železobetonových konstrukcí, pevnost a druh použité ocele schodišť objektu. Dále byl proveden mykologický průzkum krovu a průzkum spodní stavby objektu a návrh doporučeného způsobu sanace spodní stavby.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Základní škola Petra Bezruče, Třinec

V rámci plánované rekonstrukce části základní školy byl proveden stavebně technický průzkum předmětných konstrukcí objektu základní školy. Byl proveden mykologický průzkum dřevěných prvků konstrukce krovů střech a zhlaví nosných stropních trámů a sondy za účelem zjištění skladeb předmětných konstrukcí. Dále byl proveden statický průzkum a návrh a statické posouzení nutných úprav krovu.

Základní škola Petra Bezruče, Třinec

Administrativní budova Dykova 2514/3 101 00 Praha 10 - Vinohrady

Jedná se o administrativní budovu s laboratořemi pro účely Pražských vodovodů a kanalizací a.s. Objekt je pětipodlažní s nevytápěnou půdou se zastřešením šikmou sedlovou střechou o sklonu 35°, částečně se sklonem 7° a 1°. Předmětem prací byla oprava krytiny šikmé střechy v části s krytinou z asfaltové šindele.

Administrativní budova Dykova
Objekt garáží Prosek AB3 v areálu spol. PVK, a.s., Na Rozhraní 1, Praha 8

Úkolem projektové dokumentace bylo řešení opravy střechy garáží. Toho bylo docíleno pomocí realizace nové hydroizolační i tepelně-izolační vrstvy. Původní vizuální ráz střechy byl zachován díky použití stejného typu hydroizolační vrstvy jako v původní skladbě. Při realizaci opravy vykonáván autorský dozor

Objekt garáží Prosek AB3