Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Dotační programy aktuální k únoru 2011

2011

Ing. Tomáš Kupsa
 
Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Program je v současné době uzavřen pro přijímání žádostí. Program měl být znovu otevřen 1.2.2011. Otevřen však nebyl.
 
Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů. Od dubna letošního roku jsou znovu přijímány žádosti o dotaci z tohoto programu. Pro účely programu byla vyhrazena 1 mld. Kč.
 
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím.
 
Program je určen pro podnikatelské subjekty a zaměřuje se na zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) a využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Příjem žádostí 3.výzvy proběhl v období od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010. 4. výzva se očekává v roce 2011. Po třech výzvách zůstalo nerozděleno cca 1,5 miliardy korun. Tyto prostředky by měly být přerozděleny v roce 2011.
 
Program EFEKT podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR a doplňuje energetické programy podporované ze strukturálních fondů Evropské unie. Je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE. Rozpočet programu pro rok 2011 je 30 mil. Kč. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, menší investiční akce a na pilotní projekty. Většina podporovaných aktivit má uzávěrku přijímání žádostí dne 28.2.2011.