Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Energetické studie

2011
Ing. Tomáš Kupsa

Energetická studie šetří především peníze, protože ukáže, do jakých opatření je třeba je efektivně vložit. Cena tohoto dokumentu je nepatrná ve srovnání s cenou nové nebo rekonstruované budovy, která je díky tomuto dokumentu navržena maximálně efektivně. Energetická studie nemá pevně předepsanou strukturu, proto je zaměřena přesně dle konkrétního požadavku investora. Výsledky energetické studie tak slouží jako podklad pro další rozhodování. V energetické studii nejsou zpracovány detailní technická řešení. To už je úkolem konkrétních prováděcích projektů (stavebních, TZB apod.), které právě vycházejí z energetické koncepce doporučené v energetické studii. 

Jaké informace může investor získat z energetické studie?

Investor získá přehlednou a výstižnou formou údaje, které chtěl posoudit a možné návrhy i ve variantách. Získá přehled o možných navrhovaných energeticky úsporných opatřeních, jejich účinnosti, nároků na počáteční finanční investici a výsledný ekonomický efekt. Má k dispozici požadované portfólio rozhodovacích informací, na základě kterých může realizovat maximálně efektivní investiční záměr zaměřený na zlepšení účinnosti a úsporu energetického hospodářství již stojící budovy nebo pro vyprojektování energeticky optimálního projektu nové stavby.

Energetická studie je vhodná pro následující typy objektů:

 • Průmyslové areály a podniky
 • Obytné domy a bytové komplexy
 • Rodinné domy

Energetické studie pro průmyslové areály a podniky

Podniková energeticko ekonomická studie (PEES) je určená pro všechny vlastníky a provozovatele výrobních zařízení, průmyslových objektů a areálů, kteří hledají úspory energií při výrobě a provozu. Cílem studie je prověřit ekonomickou výhodnost a návratnost investice do energeticky úsporných opatření.

PEES obsahuje následující informace:

 • Popis základního energetického hospodářství provozu, objektu
 • Vytipování možných opatření k úspoře energie, potažmo provozních nákladů
 • Návrh opatření v základních parametrech
 • Vyčíslení energetických, resp. finančních provozních úspor
 • Stanovení základních investičních nákladů na realizaci energeticky úsporného opatření
 • Vyhodnocení ekonomické návratnosti opatření (posouzení prosté návratnosti, návratnosti s růstem cen energií, návratnosti v případě financování opatření pomocí úvěru)
 • Prověření možnosti čerpání dotace na navrhovaná opatření
 • Závěrečná doporučení

Koncepční energeticko ekonomická studie (KEES) je určena pro novostavby. Cílem studie je optimalizace energetických systémů. V rámci přípravy projektu novostavby průmyslové budovy je potřeba navrhnout energetické systémy - systémy nuceného větrání, vytápění, přípravy teplé vody apod. Pro každý jednotlivý energetický systém existuje mnoho různých variant řešení. Jednotlivá řešení se budou lišit energetickým zdrojem, energetickou účinností, provozními zásadami, pořizovacími náklady atd. Každý investor také může mít odlišné požadavky na návratnost investice do budovy, provozní dobu v budově apod. Pro účely energetické studie se společně s investorem vyberou vhodné typy energetických systémů a provede se jejich podrobné energeticko ekonomické porovnání. Na základě tohoto porovnání může investor zvolit pro jeho případ nejekonomičtější řešení. Na obr. 1 je příklad, jak může vypadat porovnání jednotlivých možných systémů vytápění. Obdobným způsobem lze postupovat i v případě posouzení jednotlivých variant konstrukcí obálky budovy.

Příklad porovnání možných systémů vytápění 

Obr. 1 – Příklad porovnání jednotlivých možných systémů vytápění

Energetické studie na bytové domy

Revitalizační energeticko ekonomická studie (REES) je určena majitelům bytových domů, kteří chtějí rekonstruovat svůj dům a pro dotační účely nepotřebují energetický audit podle Vyhlášky 213/2001 Sb. Energeticko ekonomická studie vychází z rozsahu energetického auditu. Stejně jako energetický audit odpoví investorovi na klíčové otázky spojené s revitalizací domu. Neřeší ale s takovou podrobností některé body, které je nutno dle vyhlášky řešit v energetickém auditu. Dle rozsahu lze zpracovat dvě úrovně REES

1) REES zjednodušená

Tento dokument majiteli objektu zhodnotí, zda se vyplatí realizovat úsporná opatření pro snížení energetické náročnosti objektu. Hodnocení je obvykle provedeno dle podkladů dodaných investorem. V dokumentu je orientačně vyčíslena energetická a finanční úspora jednotlivých úsporných opatření (zateplení fasády, výměna oken, zateplení střechy) a ucelené varianty rekonstrukce. Dále jsou vyčísleny orientační náklady jednotlivých opatření. Na základě těchto údajů jsou vyčísleny ekonomické parametry rekonstrukce (zejména prostá a reálná ekonomická návratnost atd.).

2) REES komplexní

Dokument se rozsahem odvíjí od energetického auditu (zjednodušený energetický audit). Tento dokument majiteli objektu zhodnotí, zda se vyplatí realizovat úsporná opatření pro snížení energetické náročnosti objektu. V dokumentu je vyčíslena energetická a finanční úspora jednotlivých úsporných opatření (zateplení fasády, výměna oken, zateplení střechy) a ucelené varianty rekonstrukce, a to na základě průzkumu objektu, výpočtu ploch konstrukcí obálky budovy a podrobného výpočtu jejich tepelnětechnických parametrů. Na základě těchto údajů jsou vyčísleny ekonomické parametry rekonstrukce (zejména prostá a reálná ekonomická návratnost atd.) a rovněž je vystaven energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2. Komplexní REES lze upravit na energetický audit.

Posouzení změny zdroje otopné soustavy

Toto posouzení je určeno majitelům bytových domů, kteří uvažují o změně zdroje otopné soustavy. V České republice se v jednotlivých lokalitách poměrně výrazně liší cena tepla zejména při centrálním zásobování teplem. V lokalitách s vyšší cenou dodávaného tepla může být vhodnou alternativou k centrálnímu zásobování teplem například vlastní plynová kotelna nebo vlastní kotelna na spalování biomasy. Na obr. 2 je příklad části ekonomického hodnocení v rámci energetické studie

REES - tabulkové hodnocení REES - grafické hodnocení 

Obr. 2 – Příklad části ekonomického hodnocení v rámci energetické studie

Energetické studie na rodinné domy

Energetická studie je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí svůj dům rekonstruovat s cílem úspory energie. Rekonstrukce rodinných domů byly v posledních letech spojeny zejména s dotačními programy. Rekonstrukce domu se ale může vyplatit i bez dotačního programu. V rámci energeticko ekonomické studie se vždy vytipují pro investora vhodná opatření pro efektivní energetickou úsporu. Jsou doporučené optimální skladby konstrukcí, vyčísleny očekávané náklady, úspory a návratnost vložených investičních prostředků.

PODKLADY

[1] Vyhláška č. 213/2001 Sb. kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
[2] ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky