Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Co je energetický posudek?

2015
Ing. Tomáš Kupsa

Energetický posudek v legislativě

Pojem energetický posudek byl zaveden do české legislativy Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek si musí zajistit stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství pro následující případy:

a) Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie

Rodinných domů a dalších menších budov se tento bod určitě netýká. U rodinných domů je obvykle instalovaný výkon maximálně v malých desítkách kW. Pokud odevzdáváme stavební dokumentaci na stavební úřad pro novostavbu rodinného domu nebo jeho rekonstrukci, stačí k projektu přiložit pouze průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud ale budeme na stavební úřad odevzdávat dokumentaci většího objektu (větší bytový dům, administrativní budova apod.), nebude již PENB stačit. Je potřeba vypracovat ještě energetický posudek. Jeho závěry se uvedou v samotném PENB a celý energetický posudek se vloží do jeho přílohy.
energetický posudek musí být vypracován u velkých bytových domů

b) Posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW

Zpracovává se v případě, že se předkládá dokumentace stavby podle Zákona č. 183/2006 Sb. a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných.

c) Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW.

Zpracovává se v případě, že se předkládá dokumentace stavby podle Zákona č. 183/2006 Sb. a Vyhlášky 499/2006 Sb. pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. U energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW a u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW.

d) Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

e) Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

Výše uvedené body spolu souvisí. Energetický posudek se například zpracovává pro program Nová Zelená úsporám.

Kdo energetický posudek vyhotoví?

Dle zákona může energetický posudek vyhotovit pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování energetického auditu a energetického posudku. Energetický posudek tedy nemůže automaticky zpracovávat energetický specialista, který má oprávnění na zpracování průkazu. Pokud energetický specialista oprávněný vyhotovit průkaz zpracovává např. PENB na větší budovu s celkovým instalovaným výkonem zdroje nad 200 kW, bude pro dokončení průkazu potřebovat oprávněnou osobu, tedy energetického specialistu s oprávněním na energetické posudky, který mu energetický posudek vyhotoví.

U naší společnosti si můžete objednat zpracování průkazu i energetického posudku najednou. Současně také vyhotovujeme samostatné energetické posudky k Vašim průkazům.

Podklady

[1] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energii
[2] Zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
[3] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
[4] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb