Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Příklad porovnání výsledků energetického auditu se skutečností – ZŠ a MŠ v Libavském údolí

2012
Ing. Tomáš Kupsa

V Atelieru DEK se snažíme u vybraných staveb ověřovat výsledky našich vyprojektovaných řešení v praxi. Získáváme tím velmi důležitou zpětnou vazbu, kterou pak můžeme promítnout do naší další činnosti. Podobnému zkoumání podrobujeme také naše dříve zpracované energetické audity. V tomto článku je uveden příklad porovnání teoretických výsledků v energetickém auditu na objekt ZŠ a MŠ v Libavském Údolí s reálnou spotřebou objektu po provedení, v energetickém auditu navržených, opatření.

objekt MŠ před zateplením objekt MŠ po zateplením

Energetický audit byl zpracován v říjnu roku 2007. Rekonstrukce proběhla dle opatření navrhovaných v energetickém auditu a následném projektu. Souhrnně se jednalo o zateplení obvodového pláště včetně soklu, výměnu oken a vstupních dveří, zateplení stropu pod půdou a zateplení stropu suterénu. Kolaudace rekonstrukce proběhla v říjnu roku 2008.

Již za rok 2009 tedy bylo možné od uživatele objektu získat spotřeby energií, které odpovídají stavu objektu po rekonstrukci. Objednatelem byly poskytnuty informace o celkové spotřebě zemního plynu pro vytápění a přípravu teplé vody. Z této celkové spotřeby plynu bylo pro naše záměry potřeba oddělit samotnou spotřebu energie na vytápění.

objekt ZŠ před zateplením objekt ZŠ po zateplením

Z měsíců mimo otopnou sezónu byla stanovena průměrná spotřeba vody a dopočítáná celková roční spotřeba energie na ohřev teplé vody. Tuto spotřebu jsme od té celkové odečetli a získali jsme čistě spotřebu energie na vytápění.

Energetický audit předpokládal výslednou spotřebu energie na vytápění po provedení navržených opatření 245,8 GJ. Před přímým porovnáním je potřeba výsledné hodnoty korigovat podle počtu denostupňů. Denostupně jsou hodnoty, které zohledňují délku otopné sezóny a průměrnou teplotu venkovního vzduchu. Každá zima je jiná, proto má i každý konkrétní rok jiný počet denostupňů. V energetickém auditu byly uvažovány reálné denostupně z roku 2006. Ty se od reálných denostupňů z roku 2009 liší cca o 5%. Reálná spotřeba z roku 2009 tedy byla pro účely porovnání přepočítána na rok 2006.

Po zohlednění denostupňů bylo již možné provést přímé porovnání teoretických výsledků energetického auditu s reálnou spotřebou. Rozdíl mezi předpokládanými hodnotami v energetickém auditu a reálnou spotřebou energie na vytápění byl v tomto případě cca 1 %. Je možné tedy konstatovat v podstatě absolutní shodu. Úspory očekávané energetickým auditem se bezezbytku naplnily. Za dobrý výsledek, při kterém je možné konstatovat soulad, lze považovat odchylku až do 20 %. Energetický audit totiž např. nemůže s dostatečnou přesností zahrnout skutečné chování uživatelů budovy. Podrobnosti porovnání jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tab. 1 – Spotřeba energie za rok 2009 (po rekonstrukci)

Spotřeba energie celkem 316,12 GJ
Z toho spotřeba energie na přípravu teplé vody 59,93 GJ
Z toho spotřeba energie na vytápění  256,19 GJ

Tab. 2 – Přehled denostupňů

Porovnání denostupňů Počet otopných dní Průměrná teplota během otopných dní Denostupně (DS) Odchylka
Rok 2006 (před zateplením) 238 3,7 3 879 100,0%
Rok 2009 (po zateplení) 247 5,1 3 680 105,4%

Tab. 3  Porovnání teoretických výsledků energetického auditu s reálnou spotřebou

  Vyhodnocení
 potřeby
tepla
Potřeba
tepla
namě-řená
DS 2006 DS 2009 Odliš-nost
DS v roce 2006
Potřeba
 tepla na
 DS
roku 2006
Úspora tepla
Reálné
fakturační
spotřeby
Spotřeba za rok  2006 (původní stav objektu
před zpracováním
energetického auditu)
435 GJ 3879 100 % 435 GJ 192 GJ 44,1 %
Spotřeba za rok 2009
(stav po realizaci všech
navržených opatření)
256 GJ 3680 105 % 243 GJ
Výpočtové
potřeby
v energ.
auditu 
Spotřeba za rok 2006 (původní stav objektu
před zpracováním
energetického auditu)
435 GJ 3879 100 % 435 GJ 189 GJ 43,5 %
Výpočtová potřeba tepla pro stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 246 GJ 3879 100 % 246 GJ
Rozdíl mezi reálnymí fakturačnými a výpočtovými hodnotami z energetického auditu     -1,1%

Tab. 4 – Vyhodnocení dotace OPŽP

  Částka v Kč vč. DPH
Předpokládaná cena opatření dle energetického auditu 2 465 100,-
Předpokládaná cena opatření dle projektu (uznatelné náklady) 2 648 264,-
Předpokládaná úspora nákladů na vytápění za 5 let 595 500,-
Celkové uznatelné náklady 2 052 764,-
Reálné náklady stavby 2 685 061,-
Celková dotace z OPŽP 1 847 488,-
Výše dotace z celkových reálných nákladů 68 %