Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Prostorová akustika

2012
Ing. Jan Pešta

Požadavky na prostorovou akustiku

Prostorová akustika hodnotí šíření zvuku v uzavřených prostorech. Sledování parametrů prostorové akustiky je důležité zejména v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnostech sloužících pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných prostorech, kde je důležité zajištění dostatečné srozumitelnosti řeči.

Prostorová akustika se řeší v prostorech pro:

  • kulturní účely (sály divadel, kin, koncertní haly apod.)
  • záznam zvuku (nahrávací studia, rozhlasová a televizní studia)
  • školní výchovu (školní učebny, posluchárny, denní místnosti jeslí a mateřských škol, tělocvičny apod.)
  • veřejné účely (sportovní haly, plavecké haly, nádražní a letištní haly, dvorany veřejných budov apod.)

Vedle uvedených prostorů je vhodné řešit prostorovou akustiku také tam, kde dochází ke shromáždění většího počtu lidí (restaurace a jídelny, halové kanceláře) a také v některých průmyslových provozech, kde může správné řešení pohltivosti prostoru přispět ke snížení hluku v interiéru. Splnění požadavků se prokazuje měřením.

Měření doby dozvuku

Doba dozvuku je objektivním parametrem uzavřených prostorů. Popisuje dobu, za kterou hladina akustického tlaku v místnosti po vypnutí zdroje poklesne o 60 dB. Měření poklesu je možné provádět dvěma postupy:
 

  • Metoda přerušeného šumu - Zvukový signál je vytvářen všesměrovým reproduktorem. Metoda se uplatňuje především v menších prostorech jako jsou školní učebny, kanceláře apod.
  • Metoda integrované impulsové odezvy - Zvukovým signálem pro měření je zvukový impulz jako např. výstřel z pistole. Metoda es uplatňuje především ve větších prostorech jako jsou tělocvičny, sportovní haly, společenské sály apod.

Oba uvedené postupy vychází z ČSN EN ISO 3382-2

Kdy a proč se provádí studie prostorové akustiky?

Ve fázi projektu nově navrhovaných staveb nebo rekonstruovaných prostorů vypracováváme akustické studie řešící prostorovou akustiku exponovaných prostorů. V rámci této studie jsou navrženy akustické materiály řešící akustiku daného prostoru včetně jejich rozmístění a provedení výpočtu doby dozvuku dle postupu uvedeného v platných českých normách pro předběžné porovnání s požadavky uvedenými v ČSN 73 0527.

Pro rekonstruované prostory doporučujeme provedení studie spojené se vstupním měřením doby dozvuku. Výsledky tohoto měření slouží pro hodnocení prostorové akustiky současného stavu a případně i jako podklad pro návrh úprav v rámci rekonstrukce.

Pro fázi realizace stavby nebo po dokončení stavby provádíme akreditované měření doby dozvuku prostoru dle ČSN EN ISO 3382-2.

Podklady 

[1] ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely
[2] ČSN EN ISO 3382-2 Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech