Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Studie EIA

2011
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

EIA - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

Úkolem studie EIA je získání představy o vlivu Záměru nebo Koncepce na životní prostředí. Proces nepodléhá správnímu řízení a nelze se proti němu odvolat - tj. má doporučující charakter. Studii EIA upravuje Zákon č. 100/2001 Sb. 

zámek v Praze Tróji lom Amerika chalupy v Turku vodopád v Rauris

V EIA se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na:

 • živočichy a rostliny
 • ekosystémy
 • půdu
 • horninové prostředí
 • vodu
 • ovzduší
 • klima a krajinu
 • přírodní zdroje
 • hmotný majetek
 • kulturní památky
 šneci ptáček brouk pštros

Záměrem stavby jsou činnosti a technologie uvedené v tab. 1 a tab. 2Koncepcestrategie jsou plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce.

Předmětem posuzování EIA jsou:

 • Záměry uvedené v tab. 1 a změny těchto Záměrů, pokud změna Záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty. Tyto Záměry a změny Záměrů podléhají posuzování vždy.
 • Změny Záměru uvedeného v tab. 1, pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a pokud se nejedná o změny podle předchozího bodu. Tyto změny Záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
 • Záměry uvedené v tab. 2 a změny těchto Záměrů, pokud změna Záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání. Tyto Záměry a změny Záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví vezjišťovacím řízení.
 • Záměry uvedené v tab. 1 a tab. 2, které nedosahují příslušných limitních hodnot (tzv. „podlimitní Záměr“) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení. Tyto Záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
 • Stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Tyto stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
 • Záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska. Platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Pokud nedošlo k podstatným změnám realizace Záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v Záměru může být na žádost oznamovatele platnost prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně.

Předběžné projednání 

Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny, pokud je o to oznamovatel nebo předkladatel požádá, ještě před předložením oznámení projednat s oznamovatelem nebo předkladatelem uvažovaný Záměr včetně případných variant řešení Záměru nebo Koncepci a doporučit mu předběžné projednání s dalšími dotčenými správními úřady, dotčenými územními samosprávnými celky, popřípadě s dalšími subjekty. Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny na žádost oznamovatele nebo předkladatele mu poskytnout informace o životním prostředí.

Oznámení

Oznámení provedení Záměru se předkládá příslušnému krajskému úřadu. Pokud je záměr navrhován na území více krajů, zasílá oznamovatel oznámení Ministerstvu životního prostředí a to rozhodne o tom, který krajský úřad je příslušný k provedení posouzení.

Posuzování

Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Při posuzování se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. V dlouhodobém Záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku. Při posuzování Záměru se hodnotí vlivy při jeho přípravě, provádění, provozování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území (pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní předpis). Při posuzování se bere v potaz běžné provozování i možnost havárie.

Zjišťovací řízení

Při zjišťovacím řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může Záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Používá přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní Záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

 • velikost
 • kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných)
 • využívání přírodních zdrojů
 • produkci odpadů
 • znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví
 • rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií

II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

 • dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
 • relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů
 • schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • rozsah vlivů (zasažené území a populaci)
 • povahu vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic
 • velikost a složitost vlivů
 • pravděpodobnost vlivů
 • dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů

Tab. 1 –  Záměry vždy podléhající posouzení: KATEGORIE I

Záměr A B
1.1 Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha.   x
1.2 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud množství odebírané nebo převáděné vody přesahuje 100 mil. m3 za rok nebo pokud dlouhodobý průměrný průtoku v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku. x  
1.3
Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu 10 mil. m3/rok a více.
 x  
1.4
Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 10 mil. m3.
x  
1.5
Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. ekvivalentních obyvatel a kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel.
  x
1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha. x  
1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (l dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).   x
1.8 Kafilerie nebo veterinární asanační ústavy.   x
2.1 Těžba ropy v množství nad 50 t/den a zemního plynu v množství nad 50 000 m3/ den. x  
2.2 Těžba černého uhlí – nový dobývací prostor. x  
2.3 Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více. x  
2.4 Úprava černého a hnědého uhlí  - vsázka nad 3 mil. tun/rok.   x
2.5 Uran – těžba (včetně změny a ukončení těžby) a úprava uranové rudy (chemická úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová pole).  x  
3.1 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW. x  
3.2 Zařízení s jadernými reaktory (včetně jejich demontáže nebo konečného uzavření) s výjimkou výzkumných zařízení, jejichž maximální výkon nepřesahuje l kW kontinuální tepelné zátěže.  x  
3.3 Zařízení na konverzi, obohacování nebo výrobu jaderného paliva.  x  
3.4 Zařízení určená pro zpracování  vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů. x  
3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány. x  
3.6 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce od 15 km. x  
3.7 Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm. x  
4.1 Pražení, aglomerace a slinování (sintrování) kovových rud.   x
4.2 Zařízení k výrobě surového železa a oceli, včetně kontinuálního odlévání. x  
4.3 Zařízení k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo elektrolytických procesů. x  
4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav. x  
5.1 Průmyslové závody na:
a) výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů,
b) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun za den.
x  
6.1 Cementárny, vápenky nebo výroba magnezitu. x  
6.2 Zařízení k těžbě azbestu; zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest:
a) na azbestocementové výrobky s roční produkcí nad 20 tis. tun konečných výrobků,
b) pro třecí materiály s roční produkcí nad 50 tun konečných výrobků,
c) pro další používání azbestu nad 200 tun/rok.
x  
7.1 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bitumenových břidlic, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí nebo elektrografitu  vypalováním nebo grafitizací. x  
7.2 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů. x  
7.3 Zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak, apod.).  x  
7.4 Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo biochemickou cestou.   x
7.5 Zařízení k výrobě biocidů, pesticidů a průmyslových hnojiv.  x  
7.6 Zařízení k výrobě výbušin  a regenerace nebo destrukce výbušných látek.   x
7.7 Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů s kapacitou nad 100 tis. tun. x  
7.8 Nové zařízení k výrobě oxidu titaničitého nebo zařízení k jeho výrobě, pokud je kapacita zvýšena  o 15 tis. t/rok a více. x  
9.1 Novostavby železničních drah delší 1 km. x  
9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více. x  
9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic. x  
9.4 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více. x  
9.5 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou  vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun.    
10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.    
10.2 Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok.    
A - Posuzování záměru zajišťuje Ministerstvo životního prostředí.
B - Pokud je oznamovatelem Ministerstvo obrany, zajišťuje posuzování záměru Ministerstvo životního prostředí. V ostatních případech zajišťují posouzení orgány kraje.

 

 Tab. 2 - Záměry vyžadující zjišťovací řízení: KATEGORIE II

Záměr A B
1.1  Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha.   x
1.2  Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha.   x
1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.    x
1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.   x
1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (l dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).   x
1.6 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění nad 10 t živé hmotnosti.   x
1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou.   x
1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m3 za rok.   x
1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.   x
2.1 Těžba uhlí nad 100 000 t/rok. x  
2.2 Lignit – těžba nad 200 000  t/rok.   x
2.3 Těžba a úprava rud včetně odkališť, kalových polí, hald a odvalů (chemické, biologické a jiné technologie).  x  
2.4 Zvýšení povrchové těžby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok.  x  
2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha.   
2.6 Těžba v korytech nebo údolních nivách vodních toků.    x
2.7 Úprava černého a hnědého uhlí – vsázka 1 až 3 mil. tun/rok.    x
2.8 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních surovin.   x
2.9 Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění technologických zařízení (provozů) od 10 000 m3. x  
2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a prostor.   
2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy. x  
3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. x  
3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.   x
3.3 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny nad 50 MWe. x  
3.4 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 MWe.   x
3.5 Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu (záměry neuvedené v kategorii I). x  
3.6 Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I. x  
3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm  (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I.   x
3.8 Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m3. x  
3.9 Povrchové zásobníky fosilních paliv s kapacitou nad 10 000 t.   
4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.   x
4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.   x
4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel;  výroba železničních zařízení; tváření výbuchem.   x
5.1 Impregnace dřeva při použití chemických látek v množství od 1 000 t/rok.   x
5.2 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek nebo překližek a dýh s kapacitou od 10 000 m2/rok.   x
5.3 Výroba nábytku s kapacitou vstupu suroviny nad 10 000 m3/rok.   x
5.4 Textilní úpravny nebo barvírny se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) nad 3 000 t/rok.   x
5.5 Koželužny s kapacitou zpracované vstupní suroviny nad 10 000 t/rok.   x
5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) nad 1 t/rok.   x
5.7 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky (projekty nezařazené v kategorii I).   x
5.8 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy.    x
6.1 Průmyslová výroba keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 000 t/rok.   x
6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).   x
6.3 Výroba skla, skelných a umělých vláken s kapacitou nad 10 000  m2/rok nebo nad 7 000 t/rok.   x
6.4 Zařízení k tavení nerostných látek, včetně výroby minerálních vláken s kapacitou od 7 000 t/rok.   x
6.5 Obalovny živičných směsí.   x
7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok. x  
7.2 Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových hmot nad 200 t/rok.   x
7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok.   x
7.4 Zařízení pro skladování ropy nebo ropných produktů s kapacitou 5 000 až 100 000 t. x  
7.5 Zařízení  pro  skladování  ostatních  chemických  látek  neuvedených v kategorii I  ani v kategorii II  (tato tabulka) s kapacitou od 5 000 t  nebo od  1 000 m3.   x
7.6 Ostatní zařízení k výrobě oxidu titaničitého (záměr neuvedený v kategorii I v bodě 7.8).  x  
8.1 Výrobny nealkoholických nápojů s kapacitou od 50 000 hl/rok výrobků.   x
8.2 Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.   x
8.3 Škrobárny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.   x
8.4 Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků.   x
8.5 Drožďárny s kapacitou výroby droždí od 1 000 t/rok.   x
8.6 Cukrovary s kapacitou zpracované suroviny od 150 000 t/rok.   x
8.7 Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od        20 000 t/rok výrobků.   x
8.8 Zpracování mléka od 50 000 hl/rok.   x
8.9 Balírny a konzervárenské závody s kapacitou od 100 000 t/rok výrobků.   x
8.10 Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od 10 000 t/rok.   x
8.11 Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou od 5 000 t/rok výrobků.   x
9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).   x
9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace  nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť.   x
9.3 Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek.   x
9.4 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou  vodní dopravu. x  
9.5 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m.   x
10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.   x
10.2 Krematoria.   x
10.3 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly, pokud nejsou uvedeny v jiném bodě tab. 1 a tab. 2.   x
10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.   x
10.5 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t.   x
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.   x
10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.   x
10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle  zvláštních právních předpisů.   x
10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny.   x
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů. x  
10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha.   x
10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných.   x
10.13 Tématické areály na ploše nad 5000 m2.   x
10.14 Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně k rozvoji a zkoušení nových metod nebo výrobků. x  

A - Posuzování záměru zajišťuje Ministerstvo životního prostředí
B - Pokud je oznamovatelem Ministerstvo obrany, zajišťuje posuzování záměru Ministerstvo životního prostředí. V ostatních případech zajišťují posouzení orgány kraje.

Podklady

[1] Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
[2] Zákon 93/2004 Sb., kterým se mění zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
[3] Zákon 163/2006 Sb., kterým se mění zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
[4] Zákon 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
[5] Zákon 216/2007 Sb., kterým se mění zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
[6] Zákon 124/2008 Sb., kterým se mění zákon 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
[7] Vyhláška č. 353/2004 Sb.kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
[8] Vyhláška č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí