Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Uplatnění zásad směrnice ČHIS 01 v návrhu hydroizolace spodní stavby

2017
Ing. Petr Hofman

Je povzbudivé sledovat, jak se stále více uplatňují hlediska spolehlivosti v úvahách projektantů, především v navrhování ochrany podzemních částí staveb před nežádoucím působením vody. Nemalou zásluhu na tom má i směrnice ČHIS 01 a osvěta v této problematice, které Česká hydroizolační společnost ČSSI mezi projektanty, členy ČKAIT, věnovala v minulých letech velké úsilí. Krásným příkladem je realizace částečně podsklepeného rodinného domu ve svahu, kde se řešení spodní stavby vyvinulo od náčrtků zpětného spoje mezi vodorovnou a svislou hydroizolací až k realizaci ochranného a kontrolního prostoru mezi suterénem a svahem.

Na výrazně svažitém stavebním pozemku byla zjištěna nepropustná hlinitá zemina. Výkop pro suterén přerušil staré, ale funkční hydromeliorace. Stavět se začalo podle projektu pro stavební povolení, po otevření stavební jámy a získání informací o hydrogeologických poměrech projektant projekt aktualizoval.

Investor zamýšlel umístit do suterénu sklad a technickou místnost a samozřejmě tam chtěl mít sucho. S podporou směrnice ČHIS 01 a našeho technika projektant vyhodnotil návrhové namáhání vodou. V nepropustné zemině, kde dům vytvoří vodě stékající po svahu přehradu, a kde navíc k suterénu bude vodu přivádět stará meliorace, je nutné uvažovat s NNV7, tedy s vodou působící velkým tlakem a dlouhodobě. Hydroizolace z asfaltových pásů napojených v patě suterénu zpětným spojem (obr. 1), která byla v rychlosti zakreslena do projektu pro stavební povolení, samozřejmě v takovém namáhání vodou nezajistí spolehlivou ochranu suterénu před vodou. Směrnice ČHIS 01 dokonce v takovém případě doporučí, aby chráněné prostory nebyly v kontaktu s obvodem stavby namáhaným vodou.

Náčrtek řešení izolace suterénu v PSP

Obr. 1 – Náčrtek řešení izolace suterénu v PSP

Řešení, na kterém se projektant i investor s naším technikem shodli, je patrné ze schémat na obr. 2 a 3. Za suterénem, pod nepodsklepenou částí domu je vložen ochranný nevyužívaný prostor, který oddělí užívané prostory suterénu od zeminy a podzemní vody. Jeho existence rázem sníží namáhání svislého obvodu suterénních prostor z NNV7 na nějakých NNV3, a to v případě, že by voda případnou poruchou ve vnější stěně ochranného prostoru na stěnu suterénu stříkala. Přístup do ochranného prostoru je z prostoru suterénu dveřmi se zvýšeným prahem cca 300 mm nad úrovní podlahy ochranného prostoru. Návrhové namáhání vodorovné části hydroizolace suterénu zůstane o něco vyšší. Z toho důvodu byla kolem zbývajících stran obvodu suterénu v dostatečné hloubce umístěna obvodová drenáž. Její vysoká spolehlivost je dána mimo jiné možností tuto drenáž z ochranného prostoru kontrolovat a čistit, popřípadě doplnit pomocným čerpáním vody z jímky v ochranném prostoru.

Řez ochranným prostorem
Obr. 2 – Řez ochranným prostorem

Půdorysné umístění ochranného prostoru a drenáže
Obr. 3 – Půdorysné umístění ochranného prostoru a drenáže

Svah je tak prudký, že i nepodsklepená část domu je „zaříznuta“ do terénu a tudíž i zde byla zřízena obvodová drenáž. V návrhu skladby suterénních konstrukcí se uplatnily všechny vrstvy tak, jak jsou uvedeny v Katalogu Stavebnin DEK. Na obr. 4 až XX je dokumentována realizace.

Svažitý terén lokality
Obr. 4 – Svažitý terén lokality

Výkopem přerušená meliorace, přivádějící vodu do stavební jámy
Obr. 5 – Výkopem přerušená meliorace, přivádějící vodu do stavební jámy

Rozestavěný suterén s vyznačenou polohou ochranného prostoru
Obr. 6 – Rozestavěný suterén s vyznačenou polohou ochranného prostoru

Interiér ochranného prostoru
Obr. 7 – Interiér ochranného prostoru

Kontrolní a sběrná šachta drenáže na okraji ochranného prostoru
Obr. 8 – Kontrolní a sběrná šachta drenáže na okraji ochranného prostoru

Uzavřený ochranný prostor
Obr. 9 – Uzavřený ochranný prostor

Úprava sběrné šachty pro případné nouzové čerpání
Obr. 10 – Úprava sběrné šachty pro případné nouzové čerpání

Inspirace Katalogem Stavebnin DEK
Obr. 11 – Inspirace Katalogem Stavebnin DEK

Realizované vrstvy na suterénní stěně včetně ochrany drenážní vrstvy deskami OSB
Obr. 12 – Realizované vrstvy na suterénní stěně včetně ochrany drenážní vrstvy deskami OSB

Závěr

Investor zaplatil za skutečné provedení ochrany podzemních částí stavby před vodou určitě více, než by ho stálo řešení uvedené v projektu pro stavební povolení. Teď má ale jistotu, že nebude nic platit za sanace vlhkostních poruch, a že bude moci využívat suché suterénní prostory.
Pro projektanty registrované v programu DEKPARTNER je zdarma k dispozici pomůcka pro výběr hydroizolační konstrukce vhodné pro spodní stavbu. Aplikace vychází z principů směrnice ČHIS 01.

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů