Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Vyhláška č. 23/2008 sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

2008
Ing. Leoš Martiš

Nová Vyhláška č. 23/2008 sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, byla zveřejněna 29. ledna 2008. V platnost vstoupila 1. července 2008. Vyhláška zavádí názvosloví a technické požadavky evropských norem do české technické požární normalizace a stanovuje technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.

VLIV VYHLÁŠKY

Vyhláška č. 23/2008 Sb. bude mít vliv na stávající předpisy týkající se požární bezpečnosti staveb. Změny se dotknou požárních norem řady 73 08XX, jiných vyhlášek a zákonů. Připravuje se nová vyhláška, o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde nově bude část týkající se požární bezpečnosti staveb zkrácena pouze na odkaz na novou Vyhlášku č. 23/2008 Sb.

NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE RODINNÝCH DOMŮ

GARÁŽ SOUČÁSTÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU RODINNÉHO DOMU (§15 ODST. 2)

Významnou změnou týkající se RD je sloučení požárního úseku rodinného domu a požárního úseku garáže. Při splnění podmínek uvedených ve vyhlášce může tvořit rodinný dům a garáž jeden požární úsek:

Není-li plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci větší než 600 m2, je jednotlivá garáž nebo přístřešek pro osobní, dodávková nebo jednostopá vozidla součástí tohoto požárního úseku.“ Nové hodnocení požárních úseků má významný vliv především u objektů, kde obvodová stěna garáže tvoří s obvodovou stěnou jiné místnosti rodinného domu kout.

Na obr. 1 je v půdorysu rodinného domu vyznačeno, kde zasahuje požárně nebezpečný prostor jednoho požárního úseku do zcela požárně otevřené plochy druhého požárního úseku. Dle nové Vyhlášky č. 23/2008 Sb. může celý objekt tvořit jeden požární úsek (včetně garáže). Nově tedy nebude nutné řešit požárně nebezpečný prostor od garáže jako od dalšího požárního úseku.
požární úseky u RD

Obr. 01 – Půdorys 1.NP DEKHOME 27, zasahování požárně nebezpečného prostoru jednoho požárního úseku (RD) do zcela požárně otevřených ploch jiného požárního úseku (garáž)

ÚNIKOVÉ CESTY V RODINNÉM DOMĚ (§15 ODST. 3)

„Při překročení limitní plochy (600 m2) požárního úseku rodinného domu je nutné stanovit délku únikové cesty.“

ZATŘÍDĚNÍ RD S HOŘLAVÝM KONSTRUKČNÍM SYSTÉMEM DO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI (§15 ODST. 4, §4 ODST. 1 )

Nejzásadnější změnu přinášející nová vyhláška pro RD s hořlavým konstrukčním systémem je zrušení automatického zatřídění budov OB1 (rodinných domů) do II. stupně požární bezpečnosti, dle nové vyhlášky: „U rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci s konstrukčním systémem hořlavým musí nosná, popřípadě požárně dělicí stavební konstrukce odpovídat stupni požární bezpečnosti stanovenému podle §4.“

§4 odst. 1
„Schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku nebo jeho části jako celku odolávat účinkům požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukce stavby (dále jen „stupeň požární bezpečnosti“) se stanoví podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2 podle druhu stavby v závislosti na:

a) požárním riziku,

b) konstrukčním systému stavby a

c) výšce stavby nebo počtu podlaží při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží.“

Pro obvyklé rodinné domy vypadá současné zatřídění následovně:

RD s nehořlavým nebo smíšeným konstrukčním systémem je nadále automaticky zařazen do II. stupně požární bezpečnosti. Zatřídění domů s hořlavým konstrukčním systémem vychází z posouzení podle výše uvedených parametrů:

  • Jednopodlažní RD s hořlavým konstrukčním systémem je zařazen do II. stupně požární bezpečnosti.
  • RD s hořlavým konstrukčním systémem s požární výškou do 4 m je zařazen do III. stupně požární bezpečnosti.
  • RD s hořlavým konstrukčním systémem s požární výškou do 9 m je zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti.

Poznámka:

Změna zatřídění se také týká zděných objektů, které mají obvodové stěny opatřeny vnější tepelnou izolací třídy reakce na oheň E či F (tedy EPS). Takové obvodové konstrukce jsou dle ČSN 73 0810 klasifikovány jako DP2 a objekt je následně zatříděn mezi hořlavý konstrukční systém.

AUTONOMNÍ DETEKCE (§15 ODST. 5, §16 ODST. 2)

Každý rodinný dům a bytový dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Vyhláška dále specifikuje:

„Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu nebo u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.“

PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE (§13 A PŘÍLOHA Č. 4)

Dle přílohy č. 4 musí být každý rodinný dům vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A.

GARÁŽE (§21 ODST. 2)

Při projektování garáže je vždy nutné zjistit druh vozidla, který bude v garáži umístěn. Vyhláška nařizuje:

„Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním.“

Z uvedeného vyplývá, že jednou ze vstupních informací pro návrh garáže (rodinného domu s garáží) musí být druh pohonu vozidla, které bude v garáži parkovat.

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEB (§9 ODST. 1)

Rodinných domů se týká především první odstavec:

„Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze Vyhlášky č. 23/2008 Sb. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení podle předešlé věty jsou také uvedeny v příloze nové vyhlášky.“

DALŠÍ USTANOVENÍ (§32 ODST. 3)

Následná citace specifikuje uplatnění nové vyhlášky na stavby schválené před platností vyhlášky:

„Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zvláštního právního předpisu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a dále u stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle zvláštního právního předpisu, se po dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle dosavadní právní úpravy.“

Těchto několik uvedených bodů z nové Vyhlášky č. 23/2008 Sb. není kompletní citací vyhlášky. Pro projekční praxi je nezbytné znát její obsah.

PODKLADY

[1] Vyhláška č. 23/2008 sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
[2] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení