Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Co se událo v oboru certifikace BREEAM v uplynulých letech

2020
Ing. Daniela Danešová

Certifikace budov z hlediska trvale udržitelného rozvoje BREEAM je používaná v 86 zemích světa. V České republice máme k datu 14.8.2020 třista osm budov certifikovaných v systému BREEAM. To je o 306 více než v roce 2012, kdy jsme o tématu psali poprvé. Jde o obrovský nárůst, který dobře ukazuje vzestupný trend v oblasti trvale udržitelného stavění.

Základní informace o nejvýznamnějších certifikačních systémech jsou uvedeny v článku „Certifikační systémy budov v České republice“ a příklady specializovaných výpočtů v článku „BREEAM a LEED – Certifikace z hlediska udržitelného rozvoje“. V následujícím pojednání se dozvíte, co se na poli certifikace BREEAM odehrálo v posledních letech, prohlédnete si nejzajímavější statistiky a nahlédnete do budoucnosti do připravovaného manuálu.

Údaje o certifikovaných objektech jsou průběžně aktualizovány. Z toho důvodu se mohou čísla použitá pro statistiky v tomto článku ze dne na den změnit. Čísla jsou platná k datu 14.8.2020.

1. Statistika dle stáří a typu budovy

Celkový počet 308 certifikovaných budov v ČR se dělí mezi (obr. 1):

 • novostavby – new construcion (107 budov)
 • existující budovy – In-use (199 budov)
 • renovace – refurbishment (2 budovy)

počet certifikovaných budov v ČR dle stáří objektu

Obr. 1 – Počet certifikovaných budov v ČR dle stáří objektu

Podívejme se nyní na rozdělení podle typu budovy. Ve skupině nových certifikovaných budov (new construction, obr. 2) je nejvíce objektů administrativních (53%), dále průmyslových (30%), obytných (11%) a nejméně obchodních (6%). Zatímco ve skupině stávajících certifikovaných budov (in-use, obr. 3) je nejvíce objektů průmyslových (78%), dále administrativních (16%) a nejméně opět obchodních (6%). Není certifikovaný žádný stávající obytný dům.

Počet certifikovaných nových budov dle typu objektu

Obr. 2 – Počet certifikovaných nových budov (new construction) dle typu objektu

Počet certifikovaných stávajících budov dle typu objektu

Obr. 3 – Počet certifikovaných stávajících budov (in-use) dle typu objektu

2. Statistika dle dosaženého stupně certifikace

Podíváme-li se na procentuální zastoupení jednotlivých stupňů certifikace dosažených celosvětově u všech budov (obr. 4), pak na 1.místě je s 54% stupeň very good, na 2.místě s 26 % stupeň „excellent“, na 3.místě „good“ s 14 %. Dosažitelné stupně certifikace jsou uvedeny v tab. 5.

Dosahované stupně certifikace u všech budov celosvětově

Obr. 4 – Dosahované stupně certifikace u všech budov celosvětově

V České republice (obr. 5) dosáhla naprostá většina objektů (244, to je 71%) stupně „very good“. Co do četnosti je na druhém místě stupeň „excellent“ (65 budov, to je 19%) a na třetím místě stupeň „good“ (25 budov, to je 7%). Nejvyššího stupně „outstanding“ dosáhlo 9 budov (to jsou cca 3%). Pořadí je tedy na prvních třech příčkách obdobné jako ve světě.

Dosahované stupně certifikace u všech budov v ČR

Obr. 5 – Dosahované stupně certifikace u všech budov v ČR

Rozlišíme-li však ještě podrobněji tuto statistiku dle stáří budov, pak zjistíme, že ač pořadí četnosti zůstává stejné, tak ale u nových budov (new construction, obr. 6) je výrazně podobnější počet budov certifikovaných v úrovni „very good“ (56 budov) a „excellent“ (44 budov), zatímco u stávajících budov (in-use, obr. 7) mají výraznou převahu budovy certifikované v úrovni „very good“ (86%).

Dosahované stupně certifikace u nových budov

Obr. 6 – Dosahované stupně certifikace u nových budov (new construction)

Dosahované stupně certifikace u stávajíích budov

Obr. 7 – Dosahované stupně certifikace u stávajíích budov (in-use)

Zajímavostí je, že žádná certifikovaná budova v ČR není na nejnižších stupních „pass“, případně „acceptable“. Vysvětlení je logické – tyto nejnižší stupně nemají potřebnou prestiž a není tedy o ně zájem. Zároveň je běžná praxe a přísnost národních předpisů v ČR na takové úrovni, že lze při splnění českých norem bez většího úsilí dosáhnout na stupeň „very good“. Toto se však výhledově bude měnit, protože náročnost jednotlivých požadavků v budoucnosti bude stoupat, což je v souladu se základní ideou certifikací – mají udávat směr, nastolovat nové trendy a naplňovat cíle trvalé udržitelnosti.

3. Statistika dle regionu

Nejvyšší koncentrace certifikovaných budov je v Praze a okolí (obr. 8).

Poloha BREEAM certifikovaných objektů v ČR

Obr. 8 – Poloha BREEAM certifikovaných objektů v ČR

Certifikace již silně pronikla i do ostatních regionů, a to se týká především průmyslových objektů. Co se týče administrativních budov, je ve 3 největších městech (tab. 1) koncentrováno 30% (nové budovy) a 46% (stávající budovy) všech certifikátů.

Tab. 1 – Počet administrativních budov ve 3 největších městech v ČR

Město Nové budovy (new construction) Stávající budovy (in-use)
Praha 22 42
Brno 6 30
Ostrava 2 23
Celkem 30 95
To je v rámci ČR 30% 46%

V tab. 2 jsou uvedeny počty certifikovaných budov u našich zahraničních sousedů. Kromě certifikace BREEAM jsou uvedeny i systémy LEED a DGNB.

Tab. 2 – Počet budov u zahraničních sousedů certifikovaných v systému BREEAM, LEED a DGNB

Stát BREEAM LEED DGNB
ČR 308 62 2
Německo 411 1 1 559
Rakousko 52 52 1
SR 82 21 1
Polsko 881 201 6
CELKEM 1 734 337 1 569

Počet budov certifikovaných v systému BREEAM tedy v našem regionu převažuje nad systémem LEED asi pětinásobně. Počet budov s německým certifikátem DGNB dohání v našem regionu počet budov s britským certifikátem BREEAM, přičemž však naprostá většina objektů certifikovaný v systému DGNB se nachází v Německu.

4. Vývoj manuálů

Za certifikačním systémem BREEAM stojí britská organizace BRE, která neustále na základě vědeckých poznatků rozšiřuje a prohlubuje znalosti v oboru trvalé udržitelnosti, ale také sbírá zpětnou vazbu od uživatelů. V komplexním a kontinuálním procesu pak neustále vylepšuje, aktualizuje, a leckde zpřísňuje texty manuálů. Manuály jsou souborem informací o daném systému, požadavků v jednotlivých oblastech, návodů na prokazování shody a nároků na evidenci. Přehled vývoje manuálu platného pro nové budovy v ČR a dalších státech mimo domovskou Velkou Británii je uveden v tab. 3. a pro stávající budovy v tab. 4.

Tab. 3 – Vývoj manuálů BREEAM pro nové budovy (new construction)

Název manuálu Verze Vydání
BREEAM International NC 2016 1.0 21.3.2016
2.0 3.7.2017
BREEAM International NC 0.0 31.5.2013
1.0 9.5.2014
1.1 20.6.2016
BREEAM International Bespoke 2010  1.0 09.12.2010
BREEAM Europe Commercial 2009 Assessor Manual 1.0 5.10.2009
1.1 25.5.2012
1.2 10.3.2016
BREEAM Europe Industrial 2008 Assessor Manual  1.0 4.8.2008
2.0 10.10.2008
BREEAM Europe Offices 2008 Assessor Manual 1.0 4.8.2008
2.0 10.10.2008
BREEAM Europe Retail 2008 Assessor Manual  1.0 4.8.2008
2.0 10.10.2008

 

Tab. 4 – Vývoj manuálů BREEAM pro stávající budovy (in-use)

BREEAM In-Use International

Technical Manual: Residential

SD243 – V6.0.0 Květen 2020

BREEAM In-Use International

Technical Manual: Commercial

SD6063 – V6.0.0 Květen 2020

BREEAM In-Use International 2015 

Technical Manual 

SD221 – 3.2  Vydán v 2015, v 3.2 je ze září 2019

Kromě budov nových a stávajících byl v roce 2015 vydán manuál pro rekonstrukce a fit-outy, který platí doposud ve své původní verzi 1.0.

5. Současný manuál – nové budovy

V současné době platí pro new construction manuál z roku 2016 ve verzi 2.0 z roku 2017, jak je patrné z tab. 3. Výhodou tohoto manuálu je, že je oproti předešlé verzi určen pro rozšířené spektrum budov: 

 • pro objekty rezidenční: samostatně stojící domy, skupiny domů, objekty o více obytných jednotkách, pečovatelské domy, chráněné ubytování, ubytování pro žáky a studenty (internáty a koleje), vojenská kasárna, hotely, penziony, školící střediska
 • pro objekty komerční: nadále kancelářské, obchodní a výrobní
 • pro vzdělávací instituce od předškolních zařízení přes školy základní, střední, vysoké a pro univerzity

Předešlá verze manuálu nebyla aplikovatelná na rezidenční a vzdělávací objekty. Dosažitelné úrovně certifikace i jejich bodová rozmezí zůstala stejná a uvádí je tab. 5.

Tab. 5 – Dosažitelné úrovně certifikace BREEAM

Klasifikace Úroveň
OUTSTANDING (mimořádná) ≥ 85%
EXCELLENT (výborná) ≥ 70%
VERY GOOD (velmi dobrá)  ≥ 55%
GOOD (dobrá) ≥ 45%
PASS (vyhovující) ≥ 30%
UNCLASSIFIED < 30%

Příklady obsahových změn oproti předešlé verzi jsou uvedeny v tab. 6.

Tab. 6 – Novinky v manuálu pro nové budovy z roku 2016

Nové kredity

Mat06

wst05

wst 06

Efektivita využívání materiálů

adaptabilita na změnu klimatu

adaptabilita na změnu funkce budovy 

Významné změny Hea02 Změněna metodika posuzování emisí ze stavebních výrobků
Ene04 Nová kritéria a body za prvky pasivního stavění
Mat05 Výrazné rozšíření požadavků na trvanlivost a odolnost stavebních prvků
Pol02 Změna požadavků na Nox emise s ohledem na očekávanou směrnici ekodesignu

Významně se rozšířil počet bodů, které je možné v rámci certifikace získat, čímž je umožněna větší flexibilita v jejich výběru. Nadále zůstává zavedená metodika výpočtu výsledného skóre, přičemž počet dosažených bodů v jednotlivých oblastech je násoben tzv. váhou dané oblasti. Existuje 7 odlišných setů vah jednotlivých oblastí, a to pro 7 různých skupin objektů (tab. 7).

Tab. 7 – Váhy jednotlivých oblastí pro různé skupiny objektů

Váhy jednotlivých oblastí pro různé skupiny objektů

Počet dosažených bodů v každé oblasti se vynásobí váhou dané oblasti v %, čímž vznikne vážený bodový zisk v dané oblasti, jenž se následně sečte s ostatními váženými bodovými zisky ze všech oblastí. Výsledný součet se porovná s úrovní dle tab. 5. Příklad výpočtu je uveden v tab. 8.

Tab. 8 – Příklad výpočtu výsledného skóre

Příklad výpočtu výsledného skóre

6. Připravovaná nová verze manuálu

V roce 2019 zahájila organizace BRE proces vedoucí k vydání nového manuálu pro nové budovy v mezinárodním prostředí (new construction international). Do tohoto procesu jsou zapojení také assessoři – lidé držící platnou licenci umožňující provádět certifikaci budov. K různým tématům probíhají webináře, expertní sezení, připomínkovací řízení. Termín vydání nového manuálu zatím není známý, neboť cílem BRE je podrobit nové požadavky široké diskuzi a poté mít dostatečný čas na zapracování. Po vydání nového manuálu bude jako vždy určité časově ohraničené přechodné období, po které bude možné si při registraci projektu zvolit starší či novou verzi manuálu.

7. Chystané změny v novém manuálu

Nový manuál pro nové budovy v mezinárodním prostředí (new construction international) by měl nově pokrýt i další typy budov jako jsou zdravotnická zařízení, soudy, instituce a další budovy občanské vybavenosti, které je možné v současné době certifikovat složitějším způsobem za využití manuálu „bespoke“, jenž by v budoucnu přestal být potřebný. Do požadavků v novém manuálu se s jistotou promítnou nové zkušenosti nabyté díky pandemii COVID-19 (např. zdravá pracovní místa v domácnostech pro práci z domova, možnosti digitálního připojení). Další vylepšení se budou týkat celého životního cyklu budovy s využíváním principů cirkularity (např. požadavek na nulový uhlík či odpad při výstavbě a při provozu), dále sociálních dopadů (např. etika práce, inkluzivnost, důraz na tělesné a duševní zdraví, zapojení komunit). Uvažuje se také o jednotné metodice pro výpočet energetických ukazatelů (např. s využitím amerických norem ASHRAE), neboť v současné době nejsou výsledky porovnatelné mezi jednotlivými zeměmi. Zároveň s tvorbou nového manuálu pro nové budovy probíhá i proces aktualizace manuálu pro stávající budovy, přičemž by mělo dojít ke sblížení obou manuálů v oblastech, kde je to možné.

8. Nový čerstvě platný manuál – stávající budovy

V květnu 2020 byl vydán nový manuál pro stávající budovy a zatím podle něj není certifikována žádná budova v ČR. Jedná se o verzi 6 a existuje ve dvou variantách: pro komerční a pro rezidenční objekty. Z manuálu byla oproti předešlé verzi vypuštěna 3.část, která hodnotila způsob a efektivitu využívání objektu nájemci. Zůstává tedy část 1, která hodnotí budovu jako takovou („asset performance“) a část 2 hodnotící management budovy („management performance“). Mezi další významné změny patří fakt, že se platnost certifikátů prodloužila z 1 na 3 roky (u nových budov je platnost certifikátu časově neomezená), což jistě ocení především majitelé budov, neboť každá recertifikace je samozřejmě zpoplatněna. Možnost certifikace je nově vyloučena pro budovy, které nesplňují požadavek, aby nejméně 80% hrubé podlažní plochy objektu bylo využíváno. Při neobsazenosti větší než 20% tedy není možné budovu certifikovat. Další dvě změny jsou přejaté ze systému hodnocení nových budov: 

 1. nově jsou definovány tzv. minimální standardy, neboli povinné kredity, které je nutno získat pro dosažení určité úrovně certifikace
 2. je umožněn zisk tzv. „exemplary-level credits“ neboli body za nadstandardní splnění požadavků

Ke sledovaným oblastem nově přibyly kategorie odolnosti a zdrojů. Zdroje jsou v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky nově chápány jako součet množiny materiálů a množiny odpadů. Došlo také k určitým formálním změnám, například přejmenování kreditů či jejich přečíslování, přesun či sloučení do jiné části.

Podle této nové verze manuálu je možné stávající objekty certifikovat s okamžitou platností. Přechodné období, po které lze certifikovat ještě i podle starého manuálu z roku 2015, bude trvat 1 rok. Od května 2021 již bude možné certifikovat jen podle nové verze V6. Jak je psáno výše, probíhá v současné době proces aktualizace manuálu pro nové budovy. Vzhledem k principu spojených nádob je možné, že dojde i k aktualizaci této čerstvé verze V6 pro stávající budovy.

9. Audity budov v průběhu pandemie covid-19

Na jaře 2020 vypukla celosvětová pandemie způsobená virem Covid-19. Epidemiologická opatření v mnoha zemích znemožňovala návštěvy staveb i dokončených budov, která jsou nedílnou součástí procesu certifikace. Proto vydala organizace BRE prohlášení umožňující až do odvolání alternativní cesty:

 • návštěvu/audit stavby či budovy může v zastoupení provést kompetentní osoba, kterou nominuje licencovaný assessor/auditor
 • pro doložení splnění požadavků týkajících se exteriéru budov lze využít aplikaci google street view (nebo ekvivalent)
 • u nových budov (new construction) a renovací lze skutečný stav provedení dokládat výkresy skutečného provedení a písemnými potvrzeními projektového týmu (čestnými prohlášeními)

10. Statistika spol. DEKPROJEKT

Dekprojekt se doposud účastnil certifikace více jak dvou desítek projektů. Přibližně u poloviny z nich jsme tvořili celou certifikaci a u zbytku jsme dodávali specializované služby. Některé projekty jsou uvedeny v seznamu referencí

Acknowledgements trademarks

BREEAM je obchodní značka vlastněná BRE (Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). Značky, loga a symboly BREEAM podléhají autorským právům BRE a lze je používat na základě povolení.

LEED je obchodní značka vlastněná U.S. Green Building Council a používá se na základě povolení.

Podklady

[1] www.greenbooklive.com

[2] www.dgnb-system.de

[3] www.usgbc.org/projects

[4] mapa ČR s certifikovanými objekty