Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Hlukové limity a měření hluk – stav po 1. lednu 2019

2019
Ing. Jan Pešta, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

V roce 2012 jsme na tomto webu publikovali článek Hlukové limity, měření hluku a hlukové studie. Od té doby došlo k několika změnám a byly vydány nebo novelizovány některé právní předpisy, které přinesly několik změn. V tomto článku se podíváme na to, jak jsou nastaveny mantinely od roku 2019.

Výše hygienických limitů hluku

Hygienické limity pro hluk a vibrace jsou v České republice (včetně Prahy) stanoveny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity hluku jsou stanoveny pro následující prostory:
  • chráněný venkovní prostor
  • chráněný venkovní prostor staveb
  • chráněný vnitřní prostor staveb
  • pracoviště

Chráněný venkovní prostor

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť (viz obr. 1). Limitní hodnoty jsou uvedeny v tab. 1.
 
 
Příklad chráněného venkovního prostoru
Obr. 1 – Příklad chráněného venkovního prostoru (vyznačený zeleně)

Tab. 1  Limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru

Doba  Chránděný prostor   Hygienický limit hluku [dB]
1 2 3 4
Denní i noční Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 50 50 55 65
Chráněný ostatní venkovní prostor 50 55 60 70

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, není-li dále uvedeno jinak, na silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Chráněný venkovní prostor staveb

Chráněný venkovní prostor staveb představuje prostor do vzdálenosti 2 m před částí obvodového pláště (obr. 2), významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Limitní hodnoty jsou uvedeny v tab. 2. Chráněný venkovní prostor staveb je zřízen pro zajištění ochrany vnitřního prostoru budov včetně možnosti větrání. Není určen pro ochranu osob zdržujících se v místech okolo budov (např. chodci, pobyt na balkónu apod.).

 

Příklad chráněného venkovního prostoru stavebObr. 2 – Příklad chráněného venkovního prostoru staveb (vyznačený červeně)

Tab. 2  Limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb

Doba  Chráněný prostor   Hygienický limit hluku [dB]
1 2 3 4
Denní Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 45 50 55 65
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 50 55 60 70
Noční, železniční doprava Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 40 45 50 60
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 45 50 55 65
Noční, ostatní Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 35 40 45 55
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 40 45 50 60

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB. V případě hluku stacionárních zdrojů s tónovými složkami a hluku s výrazně informačním charakterem se k uvedeným hodnotám přičítá další korekce -5 dB.

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, není-li dále uvedeno jinak, na silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Problematikou staré hlukové zátěže se vzhledem ke svému rozsahu budeme zabývat v některém z dalších článků. Starou hlukovou zátěží se rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb působený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, který existoval již před 1. lednem 2001 a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby. Dle současné rozhodovací praxe je pod překračovanými limity nutno chápat hodnotu limitu staré hlukové zátěže v roce 2001 (tj. dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.) – typicky 70 dB v denní době a 60 dB pro silniční dopravu v noční době.

Pro potřeby možnosti uplatnit při hodnocení limit pro starou hlukovou zátěž je nutné nejprve vyčíslit její úroveň. Hodnota staré hlukové zátěže LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. zjišťuje měřením (je-li z roku 2000 k dispozici) nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo dráhy. Uceleným úsekem může být například úsek mezi dvěma sousedními křižovatkami v městské blokové zástavbě, kde se nemění jednotlivé parametry komunikace.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví běžným postupem s přihlédnutím k typu chráněného prostoru a typu komunikace (viz tab. 1 resp. 2). Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB vyšší než hodnoty uvedené v tab. 3, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce +5 dB.

Tab. 3 – Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro rozhodnutí použití další korekce +5 dB

Pozemní komunikace a dráhy Doba dne LAeq,T [dB]
Dálnice, silnice I. a II.tř., místní komunikace I. a II.tř. a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. a II. tř. a místních komunikacích I. a II. tř. Denní 65
Noční 55
Silnice III. tř, komunikace III.tř., účelové komunikace a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř. Denní 60
Noční 50
Železniční, speciální a tramvajové dráhy v ochranném pásmu dráhy Denní 65
Noční 60
Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy Denní 60
Noční 55

Chráněný vnitřní prostor staveb

Do chráněného vnitřního prostoru staveb patří obytné místnosti a místnosti ve školách a zdravotnických zařízeních (viz obr. 3). Nepatří sem místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Limitní hodnoty jsou uvedeny v tab. 4.

 

Příklad chráněného vnitřního prostoru stavebObr. 3 – Příklad chráněného vnitřního prostoru staveb (vyznačený fialově)

V chráněných vnitřních prostorech stavby jsou hygienické limity hluku stanoveny pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu v ekvivalentní hladině akustického  tlaku A, pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu v maximální hladině akustického tlaku A.

Tab. 4  Limitní hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

Chráněný prostor Doba pobytu 1 2 3
Nemocniční pokoje

6.00-22.00
22.00-6.00
7.00-21.00*

40
25

35
2055

Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání
7.00-21.00*
35
30

50
Obytné místnosti 6.00-22.00
22.00-6.00
7.00-21.00*
40
30
35
25


​55
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí a staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání po dobu používání
7.00-21.00*
45
40

60

1) Platí pro hluk bez tónových složek a hluk bez informačního charakteru pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu. Dále platí pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.

2) Platí pro hluk s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, a hluk s výrazně informačním charakterem.

3) Platí pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu, platí pouze v pracovních dnech v uvedeném časovém rozmezí (*).

Měření hluku

Měření hluku se běžně provádí při kolaudaci objektů na základě požadavku dotčené hygienické stanice. Rozsah měření se obvykle stanoví po konzultaci se specialistou na základě požadavků hygienické stanice. Dále se měření provádí jako podklad při zpracování hlukových studií pro zjištění současné hlukové zátěže ve sledované lokalitě. Měření se provádí i v rámci stížností uživatelů objektů v případě podezření na přenos nadměrného hluku. Tato měření hluku mohou sloužit jako podklad pro reklamaci nebo pro návrh na odstranění nadměrného přenosu hluku.

Podklady

[1] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

[2] Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (platnost ukončena k 2006/5)

[3] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (platnost ukončena k 2011/10)

[4] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

[5] Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

[6] Nařízení vlády č. 241/2018 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

[7] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích