Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Hlukové limity, měření hluku a hlukové studie

2012
Ing. Jan Pešta, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Článek s aktualizovanými hodnotami k 1. lednu 2019 je zde.

Výše hygienických limitů hluku

Hygienické limity jsou stanoveny pro všechny známé a objektivně stanovitelné faktory, které mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. Hygienické limity pro hluk a vibrace jsou v České republice stanoveny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Praha v tomto ohledu není výjimkou. Hygienické limity hluku jsou stanoveny pro následující prostory:
 • chráněný venkovní prostor
 • chráněný venkovní prostor staveb
 • chráněný vnitřní prostor staveb
 • pracoviště
hluk z dopravy
obr. 01

Chráněný venkovní prostor

Za chráněný venkovní prostor se považují nezastavěné pozemky, které se používají k rekreaci, sportu, léčení a výuce (viz obr. 02 vyznačený zeleně). Mezi tyto prostroy nepatří pozemky určené pro zemědělské účely, lesy a venkovní pracoviště. Limitní hodnoty jsou uvedeny v tab. 01.

chráněný venkovní prostor

Obr. 02  Příklad chráněného venkovního prostoru (vyznačený zeleně)

Tab. 01  Limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru

Doba  Chránděný prostor   Hygienický limit hluku [dB]
1 2 3 4
Denní i noční Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 50 50 55 65
Chráněný ostatní venkovní prostor 50 55 60 70

1) Platí pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce.

2) Platí pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.

3) Platí pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a dráhách dle bodů 2) a 3). Dále platí v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.

Chráněný venkovní prostor staveb

Chráněným venkovním prostorem staveb představuje prostor do 2 m okolo bytových a rodinných domů (obr. 03 vyznačený červeně), staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely. Limitní hodnoty jsou uvedeny v tab. 02.
chráněný venkovní prostor staveb

Obr. 03  Příklad chráněného venkovního prostoru staveb (vyznačený červeně)

Tab. 02  Limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb

Doba  Chráněný prostor   Hygienický limit hluku [dB]
1 2 3 4
Denní Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 45 50 55 65
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 50 55 60 70
Noční, železniční doprava Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 40 45 50 60
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 45 50 55 65
Noční, ostatní Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 35 40 45 55
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 40 45 50 60

1) Platí pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce.

2) Platí pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.

3) Platí pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a dráhách dle bodů 2) a 3). Dále platí v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.

Chráněný vnitřní prostor staveb

Do chráněného vnitřního prostoru staveb patří obytné a pobytové místnosti (obr. 04 vyznačený modře) definované ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. Nepatří sem místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Limitní hodnoty jsou uvedeny v tab. 03.

chráněný vnitřní prostor staveb

Obr. 04   Příklad chráněného vnitřního prostoru staveb (vyznačený modře)

Tab. 03  Limitní hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

Chráněný prostor Doba pobytu 1 2 3
Nemocniční pokoje 7.00-21.00*
6.00-22.00
22.00-6.00

40
25
–35
30
55

Lékařské vyšetřovny, ordinace 7.00-21.00*
po dobu používání

35
–30 50
– 
Obytné místnosti 7.00-21.00*
6.00-22.00
22.00-6.00

40
30
–35
25
55

– 
Hotelové pokoje 7.00-21.00*
6.00-22.00
 22.00-6.00

50
40

45
35
65

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení 7.00-21.00*
po dobu používání

45

40
60

1) Platí pro hluk pronikající vzduchem zvenší a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu. Dále platí pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.

2) Platí pro hluk s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, a hluku s výrazně informačním charakterem.

3) Platí pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu

Hlukové studie

V hlukových studiích se řeší:

 • hluk ze silniční dopravy
 • hluk z železniční a tramvajové dopravy
 • hluk z letecké dopravy
 • hluk z průmyslových areálů a závodů
 • návrhy protihlukový opatření, hlukových clon a protihlukových krytů
 • stacionárních zdroje hluku (vzduchotechnika, výtahy, chlazení, apod.) v exteriéru i interiéru objektů
 • hluk ze stavební činnosti, včetně technických a organizačních opatření pro snížení hlučnosti stavby

V případě nevyhovujcího stavu je v hlukové studii obvykle koncepční návrh pro zlepšení nevyhovujícího stavu.

Kdy a proč se vypracovává hluková studie?

V hlukové studii se predikuje namáhání dané lokality hlukem v případě, kdy je nutné prověřit vliv nově instalovaného zdroje hluku v lokalitě nebo je do lokality umisťován nový chráněný prostor (tj. prostor, pro který je stanoven hygienický limit hluku nebo je přípustná pouze určitá mez namáhání hlukem z povahy objektu).

Měření hluku

Měření hluku se provádí v pracovním i mimopracovním prostředí. Může se jednat o zdroje hluku z výroby (měření hluku na pracovišti, měření hluku v blízkosti průmyslových zón), hluk z provozoven služeb (restaurace, kavárny, hudební kluby, obchody a jiné provozovny), hluk z dopravy po silničních a železničních komunikacích, hluk z letecké dopravy, hluk z technického zařízení objektů (výtahy, vzduchotechnika, trubní rozvody a další instalace), měření hluku ze stavební činnosti nebo z kulturních a společenských akcí. Cena za měření hluku vždy odpovídá rozsahu (obvykle dílka měření cca od 2 hod až po 24 hod) a počtu provedených měření.

Průběh měření hluku

Měření hluku se provádí ve venkovním prostoru nebo v interiéru budov. Ve venkovním prostoru je měřicí mikrofon zpravidla umisťován v poloze do 2 metrů od fasády před oknem místností nebo v jiném exponovaném místě v závislosti na zdroji hluku. V interiéru budov se měřicí mikrofon zpravidla umísťuje do míst běžného pobytu osob v závislosti na druhu a poloze zdroje měřeného hluku. 

Kdy a proč se provádí měření hluku?

Měření hluku se běžně provádí při kolaudaci objektů na základě požadavku dotčené hygienické stanice. Rozsah měření se obvykle stanoví po konzultaci se specialistou na základě požadavků hygienické stanice. Dále se měření provádí jako podklad při zpracování hlukových studií pro zjištění současné hlukové zátěže ve sledované lokalitě. Měření se provádí i v rámci stížností uživatelů objektů v případě podezření na přenos nadměrného hluku. Tato měření hluku mohou sloužit jako podklad pro reklamaci nebo pro návrh na odstranění nadměrného přenosu hluku.

Podklady

[1] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (platnost ukončena k 2011/10)
[3] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
[4] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
[5] Vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavném městě Praze