Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Inspekce nemovitostí

Bytový soubor Nové Chabry B, K Beranovu 1181/5 až 11, Praha

Inspekce čtyř bytových domů bytového souboru Nové Chabry B za účelem reklamace zjištěných vad, nedostatků a nedodělků. Prověřeny byly společné prostory a technické zařízení objektů. Výstup včetně fotodokumentace byl zpracován ve formě inspekční zprávy. Zjištěné nedostatky byly objednatelem reklamovány.

Bytový soubor Nové Chabry B, K Beranovu 1181/5 až 11, Praha
Bytový dům Učňovská 385 a 386, Praha 9

Inspekce před koncem záruky objektu – prověření stavu společných prostor dvou bytových domů včetně vybraných společných zařízení a dvou bytových jednotek. Výstupem byl technický audit s výčtem zjištěných vad a nedostatků a podrobnou dokumentací. U střech byla provedena namátková kontrola těsnosti hydroizolace.

Bytový dům Učňovská 385 a 386, Praha 9
Bytový dům na Líše, Praha

Inspekce rekonstrukce a nástavby bytového domu Na Líše v Praze za účelem reklamace zjištěných vad a nedostatků. Prověřeny byly technické instalace, požárně-bezpečnostní řešení a stavební konstrukce, včetně navazujícího parteru a parkovacích stání. Výsledky inspekce byly konzultovány s objednatelem a byl doporučen další postup.

Bytový dům na Líše, Praha
Objekt na ul. Thunovská, Praha 1

Technická inspekce (technical due diligence) historického objektu nacházejícího se v sousedství zahrad Pražského hradu pro soukromého investora. Požadavkem bylo zhodnocení stávajícího technického stavu objektu, vyhodnocení zjištěných závažných závad s následným kvalifikovaným odhadem nákladů na jejich odstranění.

Objekt na ul. Thunovská, Praha 1
Administrativní objekt Prague Office Park I

Technická inspekce administrativního objektu (due diligence) na Praze 5 – v rámci činnosti bylo provedeno zhodnocení technického stavu, odpadového hospodářství a  vyhodnocení závažnosti zjištěných závad. Byl zpracován časový harmonogram odstranění zjištěných závad, vyhodnoceny provozní náklady OPEX a plán investičních nákladů CAPEX. 

Administrativní objekt Prague Office Park I
Nemocnice na Homolce – Oddělení nukleární medicíny a PET centrum

Prověření stavu vybraných konstrukcí objektu (střechy, fasády, spodní stavba, statika, technické zařízení budov) s následným posouzení jejich stavu, vyhodnocením rizik a určením priorit oprav. Na závěr byl zpracován koncepční návrh nápravných opatření včetně odborného odhadu ceny. Součástí navazujících činností bylo zpracování zadání pro výběr koncesionáře a pasport objektu.

Nemocnice na Homolce – Oddělení nukleární medicíny a PET centrum
Bytový soubor Barevné Letňany, III. Etapa – objekty F, G,H, K

Inspekce před koncem záruky u bytového souboru Barevné Letňany – jednalo se o čtyři objekty postavené ve III. Etapě. Pro objednatele byla provedena podrobná prohlídka všech objektů, včetně technického zařízení budov, požárně-bezpečnostního řešení a statiky objektů. Zjištěné vady a nedodělky byly zdokumentovány a výstup ve formě technického auditu předán objednateli.

Bytový soubor Barevné Letňany, III. Etapa – objekty F, G,H, K
Bytový soubor Nové Chabry A, Praha

Pro společenství vlastníků jednotek bylo provedeno prověření stavu společných prostor bytových domů objektu Nové Chabry A. Byla provedena prohlídka vybraných společných zařízení, střech, fasád, podzemních garáží a parteru objektu – účelem bylo podání reklamace zjištěných závad u developera. Naše společnost zajistila také konzultační činnost při reklamaci. Dále  bylo provedeno prověření stavu vybraných bytových jednotek – rovněž za účelem reklamace.

Bytový soubor Nové Chabry A, Praha
Administrativní objekt Prague Office Park II

Technical due diligence (technická inspekce) objektu – v rámci TDD byl zhodnocen technický stav objektu a odpadové hospodářství.  Po prohlídce bylo provedeno vyhodnocení závažnosti zjištěných závad, časový harmonogram jejich odstranění, vyhodnocení provozních nákladů OPEX a plánu investičních nákladů CAPEX. Zpracováno pro investora.

Administrativní objekt Prague Office Park II
Německá škola v Praze

V roce 2016 jsme provedli podrobnou inspekci v areálu Německé školy v Praze – Butovicích. Inspekce se týkala všech místností, venkovních prostor a obálky budov. Prověřen byl technický stav a následně vypsán výčet zjištěných nedostatků a vad. Byl proveden koncepční návrh nápravných opatření, včetně  orientačního nacenění navržených oprav.

Německá škola v Praze

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů