Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Shnilé dřevo v nevětrané střeše s nedostatečnou parozábranou a vzduchotěsností – rozbor příčin a ukázka řešení

2011
Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

Nad půdorysem rodinného domu o rozměrech 11×11 m byla navržena šikmá střecha stanového tvaru se středovou věží. Na krytinu byla užita fólie z měkčeného PVC (obr. 01). Po šest let od realizace střecha neměla zjevné vady.

pohled na dům
Obr. 01
Do podstřeší nikdy nezatékalo, netvořily se trhliny v konstrukcích apod. (obr. 02). Na jaře roku 2009 uživatel při pochůzce po střešní ploše zjistil neúměrné průhyby krytiny, resp. jejího podkladu. Následným rozkryvem střech, uskutečněným v dubnu 2010, se zjistilo: interiér domu
obr. 02
a) Spodní povrch fóliové krytiny pokrývaly kapky vody (obr. 03 a 04).

 

spodní povrch fólie
Obr. 03

kapky vody na fólii
Obr. 04
b) Podkladní textilie byla mokrá (36 % vody hmotnostně) do její struktury vrůstala z podkladu houba (obr. 05). houba na textilii
Obr. 05
c) Dřevěné bednění nalezeno rovněž mokré (46 % vody hmotnostně), rozložené biologickou destrukcí (obr. 06). Dřevo bylo možno rozebírat rukou (obr. 07).

 

biologická destrukce dřeva
Obr. 06

biologická destrukce
Obr. 07
 

d) Také nosná dřevěná konstrukce krovu nalezena mokrá, poškozená dřevokaznou houbou, později identifikovanou jako koniofora sklepní (obr. 08). koniofora sklepní
Obr. 08
e) Naproti tomu vláknitá tepelná izolace se jevila suchá, bez stop destrukce (obr. 09). suchá tepelná izolace
Obr. 09
f) Pod tepelnou izolací nalezena foliová parotěsná zábrana (obr. 10). Její napojení na stěnové konstrukce nebylo dokonalé (obr. 11), u některých prostupů potrubí napojení zcela chybělo (obr. 12). fóliová parotěsná zábrana
Obr. 10
 
nenapojená parozábrana
Obr. 11
nenapojená parozábrana
Obr. 12
Schéma navržené a realizované skladby střechy je zachyceno na obr. 13. Použitou konstrukci lze charakterizovat jako jednoplášťovou nevětranou šikmou střechu s podhledem.
schéma navržené a realizované skladby
Obr. 13 

Rekonstrukce střechy

Stav střechy si vynutil její rekonstrukci. Při rozkryvu se potvrdila plošná destrukce dřevěné konstrukce, a to zejména v horních partiích střechy a v oblasti nároží (obr. 14). Prkna byla nalezena rozložená v celém profilu (obr. 15), krokve v horní části (obr. 16).
 

nároží střechy
Obr. 14
 

rozložená prvky v celém profilu
Obr. 15
rozložená krokev v horní části
Obr. 16
V místech, kde střecha vytvářela pouze přístřešek, nebyla zjištěna žádná poškození (obr. 17).  střecha bez poškození
Obr. 17
 
Při rekonstrukci byly vyměněny všechny napadené dřevěné části konstrukce, a to tak šetrně, že nebylo zasahováno do podhledů (obr. 18). výměna napadeného dřeva
Obr. 18
 
Do skladby byla vložena pojistná hydroizolační vrstva a skladba byla změněna na větranou (obr. 19).  
nová skladba střechy
Obr. 19
 
Použilo se nové bednění podložené distančními latěmi výšky 60 mm (obr. 20). Nově vytvořená vzduchová vrstva byla napojena na vnější prostředí pomocí štěrbin situovaných do oblasti okapu a paty věže (obr. 21). Protože je majitel spokojen s funkcí fóliové krytiny, použila se i v novém provedení (obr. 22). Oprava, realizovaná v druhé polovině roku 2010, si vyžádala náklady 1 500 Kč na 1 m² plochy střechy. Při kontrole střechy na jaře 2011 nebyly zjištěny žádné viditelné nedostatky.
 
nové bednění podložené distančními latěmi
Obr. 20

větrací štěrbiny
Obr. 21

fólie na střeše
Obr. 21

Poučení

Navrhovat nevětrané dřevěné konstrukce střech s parotěsnou krytinou nad vytápěné interiéry je velmi riskantní. V daném případě byly popsané defekty způsobeny pronikáním vodní páry, resp. vzduchu, z interiéru budovy do skladby a její kondenzací v chladných částech konstrukce v důsledku netěsného provedení parotěsné vrstvy. Na perfektní provedení parotěsné vrstvy ale nelze spoléhat. Zabudovaná vlhkost se na závadách nepodílela, neboť realizace probíhala tak, že nejprve byl proveden krov s povlakovou krytinou a pak po delší době následovala montáž suchých materiálů a vrstev do skladby střechy z interiéru. Získaná zkušenost podporuje koncepce skladeb střech vytvářených nad krokvemi.