Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Vyhodnocení přínosů energetických auditů

2015
Ing. Miloš Strašák

ATELIER DEK provádí v rámci svých odborných služeb v oboru energetiky velké množství energetických auditů. Ty se využívají pro výběr opatření zaměřených na úsporu energie některých staveb. Velmi často se jedná o bytové domy. K některým objektům jsme se s odstupem času vrátili a vyhodnotili skutečné spotřeby po provedení rekonstrukce se spotřebami předpokládanými v energetickém auditu.

1. Vyhodnocení spotřeby tepla na vytápění

Pro zjištění přínosů energetických auditů jsme kontaktovali zástupce 3 bytových domů v Praze (dále označených jako BD č. 1, BD č. 2 a BD č. 3), na které jsme v roce 2010 vypracovali energetický audit. Záměrně byly vybrány objekty, na kterých byla v letech 2010 a 2011 realizována energeticky úsporná opatření navržená v energetickém auditu. Navíc je BD č. 2 stavebně řešen jako objekt o čtyřech sekcích se čtyřmi různými vlastníky (SVJ) a proto byla výpočtově hodnocena každá sekce zvlášť. Celkem jsme tak mohli sledovat 6 objektů.

2. Způsob výpočtu potřeby energie na vytápění v Energetickém auditu (EA)

V EA byly uvažovány hodnoty délky otopného období a průměrné teploty za otopné období podle ČSN 38 3350 (50 letý průměr). Teploty pro stanovení tepelných ztrát byly uvažovány podle ČSN 73 0540-3 a výpočet potřeby tepla na vytápění byl proveden podle ČSN EN ISO 13790. Energetický model byl stanoven výpočtem při uvažování skutečné délky otopného období, průměrných venkovních teplot a stavu budovy v daném roce. V EA byly potřeby tepla přepočítány s hodnotami klimatických dat odpovídajících padesátiletému průměru v místě stavby, tak aby výpočty nebyly ovlivněny rozdíly v jednotlivých otopných sezónách (tab. 1).

Tab. 1 – Porovnání denostupňů pro lokalitu Praha (Karlov 263 m n.m.)

Porovnání dennostupňů 
pro lokalitu Praha 
(Karlov, 263 m.n.m)
Počet
otopných
dní
Průměrná
teplota [°C]
během
otopných dní
Denostupně
pro
ti=20°C
Roční
odlišnost
od 50-ti
letého
průměru [%]
fakturační období 2006 227 4,55 3 507,2 99,3
fakturační období 2007 247 6,82 3 255,5 92,2
fakturační období 2008 248 6,26 3 407,5 96,5
fakturační období 2009 220 4,92 3 317,6 93,9
fakturační období 2010 267  4,74 4 074,4 115,3
fakturační období 2011 224 5,26 3 301,8 93,5
fakturační období 2012 233 5,12 3 467,0 98,1
fakturační období 2013 256 5,27 3 770,9 106,7
50-ti letý průměr 225 4,30  3 532,5 100,0

3. Bytový dům č. 1 (Praha – Horní Počernice)

Samostatně stojící bytový objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 36,4 x 14,9 m, který byl dokončen počátkem devadesátých let minulého století jako jeden z objektů systémové výstavby panelových domů. Technologie provedení objektu je dána použitím konstrukční soustavy VVÚ-ETA upravené pro výškový dům. Objekt o dvou sekcích má 10 nadzemních podlaží, přičemž 1.NP je technické. Objekt není podsklepen a nachází se v něm celkem 54 bytových jednotek.

Tab. 2 – Charakteristiky BD č. 1

Parametr Hodnota
zastavěná plocha [m2] 542
počet nadzemních podlaží 10
počet podzemních podlaží 0
konstrukční výška podlaží 2,8
plocha neprůsvitných obvodových konstrukcí [m2] 2 221
plocha střešní konstrukce [m2] 542
plocha výplní otvorů [m2] 720
plocha konstrukcí ve styku se zeminou [m2] 343
plocha stropu nad nevytápěným prostorem [m2] 164
plocha ochlazovaných obalových konstrukcí ohraničující vytápěnou část [m2] 3 990
celkový objem vytápěné části [m3] 14 380
objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,28

3.1 Stav před realizací opatření

Plochá jednoplášťová střecha byla původní bez obnovy hydroizolační vrstvy. Okna v bytech a na schodištích byla původní zdvojená s dřevěným rámem. Šest oken na západním průčelí a dvě na východním průčelí byla vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře byly jednoduché s ocelovým rámem. Objekt byl bez zateplení.

3.2 Realizovaná opatření

Rekonstrukce proběhla podle opatření navrhovaných v EA. Původní dřevěná okna byla vyměněna za nová plastová, obvodový plášť byl zateplen deskami z EPS včetně zateplení střešní konstrukce a bylo provedeno zateplení stropu nad nevytápěnými sklepy.

BD č. 1 - původní stav BD č. 2 - nový stav
Obr. 1 – BD č. 1: původní stav Obr. 2 – BD č. 1: nový stav

3.3 Hodnocení

Rekonstrukce objektu proběhla v roce 2011 a byla ukončena 31.12. 2011. Spotřeba uvedená v tab. 3 za rok 2012 odpovídá tedy již plně spotřebě objektu po realizaci rekonstrukce. V listopadu 2013 byla provedena regulace topné soustavy. Byly instalovány poměrové měřiče topení v jednotlivých bytech. Došlo k vřazení ventilu a čerpadla mezi zařízení dodavatele tepla a domem. Předpoklad výpočtové úspory tepelné energie byl v energetickém auditu naplněn. Reálně je uspořeno dokonce o 6,8% energie více, než byl předpoklad ve výpočetním modelu EA, což je vzhledem k povaze výpočtů a značnému vlivu uživatelů objektu výborný výsledek.

Tab. 3 – Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění v BD č. 1

Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění Spotřeba tepla na UT

Spotřeba
tepla
přepočítaná dle denno-stupňů1)

Průměrná
spotřeba (2006 - 2008) a spotřeba
za 2012 přepočítaná
dle denno-stupňů1)
Úspora
tepla
vztažená
k deno-stupňům1)
Úspora
[GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [%]

f

a

k

t

u

r

a

c

e

Spotřeba tepla za rok 2006 (před EA) 1 364,0 1 373,9 1 273,5  694,5 54,5
Spotřeba tepla za rok 2007 (před EA) 1 156,0 1 254,4
Spotřeba tepla za rok 2008 (před realizaci dle EA) 1 357,0 1 406,8
Spotřeba tepla za rok 2010 (před realizaci dle EA) 1 391,0 1 206,0
Spotřeba tepla za rok 2011 (před realizaci dle EA) 1 052,8 1 126,4
Spotřeba tepla za rok 2012 (po realizaci dle EA) 662,2 674,7 578,9
Spotřeba tepla za rok 2013 (po realizaci dle EA) 515,7 483,1
Rozdíl mezi fakturační a výpočtovou úsporou 6,8

E

A

Výpočtová spotřeba tepla - původní stav 1 373,7  1 373,7 647,6 47,1
Výpočtová spotřeba tepla - po realizaci 726,1 726,1
1) vztaženo k denostupňům 50-ti letého průměru

4. Bytový dům č. 2 (Praha – Strašnice)

Další bytový dům v Praze Strašnicích byl posuzovaný ve čtyřech sekcích (celkem 8 vchodů) pro jednotlivá společenství vlastníků. Dům má půdorys tvaru písmene „U“. Dům byl kolaudován v roce 1991 jako jeden z objektů systémové výstavby panelových domů. Technologie provedení objektu je dána použitím konstrukční soustavy OP 1.11. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno technické, částečně podsklepené podlaží. V objektu se nachází 46 bytových jednotek.

rozdělení BD č.2 na sekce

 

Obr. 3 – BD č. 2: rozdělení na sekce

Tab. 4 – Charakteristiky BD č. 2

Parametr sekce A a D sekce B a C
zastavěná plocha [m2] 475 488
počet nadzemních podlaží 8 8
počet podzemních podlaží 1 1
konstrukční výška podlaží 2,8 2,8
plocha neprůsvitných obvodových konstrukcí [m2] 1 524 1 534
plocha střešní konstrukce [m2] 475 473
plocha výplní otvorů [m2] 849 762
plocha konstrukcí ve styku se zeminou [m2] 0 0
plocha stropu nad nevytápěným prostorem [m2] 475 418
plocha ochlazovaných obalových konstrukcí ohraničující vytápěnou část [m2] 3 322 3 187
celkový objem vytápěné části [m3] 10 628 10 598
objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,31 0,30

4.1 Stav před realizací opatření

Původní plochá jednoplášťová střecha s vnitřním svodem srážkové vody. Okna byla v bytech a na schodištích původní zdvojená s dřevěným rámem. Vstupní dveře byly s ocelovým rámem. Objekt byl bez zateplení.

4.2 Realizovaná opatření

Rekonstrukce objektu dle doporučení v EA proběhla koncem roku 2010. Původní dřevěná okna byla vyměněna za nová plastová, obvodový plášť byl zateplen deskami z EPS včetně zateplení střešní konstrukce.

BD č. 2 - původní stav BD č. 2 - nový stav
Obr. 4 – BD č. 2: původní stav (pohled na sekci C) Obr. 5 – BD č. 2: nový stav (pohled na sekci C)

4.3 Hodnocení

Spotřeby uvedené v tab. 5 až 8 jsou za roky 2011 a 2012 a odpovídají tedy již plně spotřebám jednotlivých sekcí objektu po realizaci rekonstrukce. Hodnoty energetické úspory tepla na vytápění se dle výpočetního modelu v EA a z rozdílu naměřených spotřeb liší:

 • u sekce A o 6,2 % méně (tab. 5)
 • u sekce B o 3,3 % více (tab. 6)
 • u sekce C o 4,2 % více (tab. 7)
 • u sekce D o 15,9 % méně (tab. 8)

Předpoklad výpočtové úspory tepelné energie u objektů A, B, C byl v energetickém auditu naplněn. Ovšem v objektu D bylo uspořeno o 15,9 % energie méně, než bylo v energetickém auditu uvažováno, což nelze považovat za uspokojivý výsledek.

Tab. 5 – Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění v BD č. 2 – sekce A

Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění Spotřeba tepla na UT

Spotřeba
tepla
přepočítaná dle denno-stupňů1)

Průměrná
spotřeba (2006 - 2008) a spotřeba
za 2012 přepočítaná
dle denno-stupňů1)
Úspora
tepla
vztažená
k deno-stupňům1)
Úspora
[GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [%]

f

a

k

t

u

r

a

c

e

Spotřeba tepla za rok 2006 (před EA) 1 310,0 1 319,5 1 208,7  505,9 41,9
Spotřeba tepla za rok 2007 (před EA) 1 133,0 1 229,4
Spotřeba tepla za rok 2008 (před realizaci dle EA) 1 039,0 1 077,1
Spotřeba tepla za rok 2011 (po realizaci dle EA) 666,4 712,9 702,8
Spotřeba tepla za rok 2012 (po realizaci dle EA) 718,7 732,2
Spotřeba tepla za rok 2013 (po realizaci dle EA) 707,9 663,1
Rozdíl mezi fakturační a výpočtovou úsporou -6,2

E

A

Výpočtová spotřeba tepla - původní stav 1 088,4  1 088,4 537,4 49,4
Výpočtová spotřeba tepla - po realizaci 551,0 551,0
1) vztaženo k denostupňům 50-ti letého průměru

Tab. 6 – Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění v BD č. 2 – sekce B

Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění Spotřeba tepla na UT

Spotřeba
tepla
přepočítaná dle denno-stupňů1)

Průměrná
spotřeba (2006 - 2008) a spotřeba
za 2012 přepočítaná
dle denno-stupňů1)
Úspora
tepla
vztažená
k deno-stupňům1)
Úspora
[GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [%]

f

a

k

t

u

r

a

c

e

Spotřeba tepla za rok 2006 (před EA) 1 360,0 1 369,8 1 237,6 575,2 45,2
Spotřeba tepla za rok 2007 (před EA) 1 163,0 1 262,0
Spotřeba tepla za rok 2008 (před realizaci dle EA) 1 147,0 1 189,1
Spotřeba tepla za rok 2011 (po realizaci dle EA) 664,5 711,0 698,4
Spotřeba tepla za rok 2012 (po realizaci dle EA) 701,8 715,1
Spotřeba tepla za rok 2013 (po realizaci dle EA) 714,4 669,3
Rozdíl mezi fakturační a výpočtovou úsporou 3,3

E

A

Výpočtová spotřeba tepla  - původní stav 1 152,7  1 152,7 556,2 48,3
Výpočtová spotřeba tepla  - po realizaci 596,5 596,5
1) vztaženo k denostupňům 50-ti letého průměru

Tab. 7 – Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění v BD č. 2 – sekce C

Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění Spotřeba tepla na UT

Spotřeba
tepla
přepočítaná dle denno-stupňů1)

Průměrná
spotřeba (2006 - 2008) a spotřeba
za 2012 přepočítaná
dle denno-stupňů1)
Úspora
tepla
vztažená
k deno-stupňům1)
Úspora
[GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [%]

D

l

e

 

f

a

k

t

u

r

a

c

e

Spotřeba tepla za rok 2006 (před EA) 1 321,0 1 330,5 1 243,3 543,1 43,7
Spotřeba tepla za rok 2007 (před EA) 1 122,0 1 217,5
Spotřeba tepla za rok 2008 (před realizaci dle EA) 1 140,0 1 181,8
Spotřeba tepla za rok 2011 (po realizaci dle EA) 664,9 711,3 700,2
Spotřeba tepla za rok 2012 (po realizaci dle EA) 695,9 709,1
Spotřeba tepla za rok 2013 (po realizaci dle EA) 726,1 680,2
Rozdíl mezi fakturační a výpočtovou úsporou 4,2

E

A

Výpočtová spotřeba tepla  - původní stav 1 125,9 1 125,9 520,5 46,2
Výpočtová spotřeba tepla - po realizaci 605,4 605,4
1) vztaženo k denostupňům 50-ti letého průměru

Tab. 8 – Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění v BD č. 2 – sekce D

Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění Spotřeba tepla na UT

Spotřeba
tepla
přepočítaná dle denno-stupňů1)

Průměrná
spotřeba (2006 - 2008) a spotřeba
za 2012 přepočítaná
dle denno-stupňů1)
Úspora
tepla
vztažená
k deno-stupňům1)
Úspora
[GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [%]

f

a

k

t

u

r

a

c

e

Spotřeba tepla za rok 2006 (před EA) 1 232,0 1 240,9 1 141,3 467,7 41,0
Spotřeba tepla za rok 2007 (před EA) 977,0 1 060,1
Spotřeba tepla za rok 2008 (před realizaci dle EA) 1 083,0 1 122,7
Spotřeba tepla za rok 2011 (po realizaci dle EA) 632,8 677,1 673,6
Spotřeba tepla za rok 2012 (po realizaci dle EA) 675,1 687,8
Spotřeba tepla za rok 2013 (po realizaci dle EA) 700,2 655,9
Rozdíl mezi fakturační a výpočtovou úsporou -15,9

E

A

Výpočtová spotřeba tepla  - původní stav 1 112,1 1 112,1 542,0 48,7
Výpočtová spotřeba tepla - po realizaci 570,1 570,1
1) vztaženo k denostupňům 50-ti letého průměru

5. Bytový dům č. 3 (Praha Vršovice)

Bytový dům byl realizovaný v první polovině 80. let jako jeden z objektů systémové výstavby typizovaných bytových domů – v tomto případě konstrukční soustavy typu VVÚ-ETA. Objekt tvoří tři sekce půdorysně vzájemně posunuté o 1,2 m. Výškové posuny mezi sekcemi nejsou. Objekt je podsklepen. Dvě sekce mají 8 nadzemních podlaží a jedna sekce má 7 nadzemních podlaží. Na střeše každé sekce je umístěna nad komunikačním polem strojovna výtahu a nad sekcí o 7. NP je plynová kotelna na zemní plyn.

Tab. 9 – Charakteristiky BD č. 3

Parametr Hodnota
zastavěná plocha [m2] 776
počet nadzemních podlaží 8
počet podzemních podlaží 1
konstrukční výška podlaží 2,8
plocha neprůsvitných obvodových konstrukcí [m2] 1 843
plocha střešní konstrukce [m2] 797
plocha výplní otvorů [m2] 1 060
plocha konstrukcí ve styku se zeminou [m2] 0
plocha stropu nad nevytápěným prostorem [m2] 710
plocha ochlazovaných obalových konstrukcí ohraničující vytápěnou část [m2] 4 411
celkový objem vytápěné části [m3] 15 718
objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,28

5.1 Stav před realizací opatření

Všechny obvodové konstrukce byly původní. Objekt byl bez zateplení.

5.2 Realizovaná opatření

Obvodový plášť byl zateplen deskami z EPS, byly vyměněny vstupní portály, byl zateplen strop nad 1. PP a byla zateplena střešní konstrukce.

BD č. 3 - původní stav BD č. 3 - nový stav
Obr. 6 – BD č. 3: původní stav Obr. 7 – BD č. 3: nový stav

5.3 Hodnocení

Rekonstrukce objektu byla dokončena v roce 2011. Spotřeba uvedená v tab. 10 za rok 2012 odpovídá tedy již plně spotřebě objektu po realizaci rekonstrukce. Předpoklad výpočtové úspory tepelné energie byl v energetickém auditu naplněn. Reálně je uspořeno o 2,5% energie více, než byl předpoklad ve výpočetním modelu EA.

Tab. 10 – Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění v BD č. 3

Vyhodnocení potřeby tepla na vytápění Spotřeba tepla na UT

Spotřeba
tepla
přepočítaná dle denno-stupňů1)

Průměrná
spotřeba (2006 - 2008) a spotřeba
za 2012 přepočítaná
dle denno-stupňů1)
Úspora
tepla
vztažená
k deno-stupňům1)
Úspora
[GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [%]

f

a

k

t

u

r

a

c

e

Spotřeba tepla za rok 2007 (před EA) 2 111,0 2 290,6 2 071,6 536,4 25,9
Spotřeba tepla za rok 2008 (před realizaci dle EA) 1 941,0 2 012,2
Spotřeba tepla za rok 2010 (před realizaci dle EA) 2 205,4 1912,0
Spotřeba tepla za rok 2011 (po realizaci úsporných opatření doporučených v EA) 1 490,3 1 594,4 1 535,2
Spotřeba tepla za rok 2012 (po realizaci dle EA) 1 490,3 1 518,4
Spotřeba tepla za rok 2013 (po realizaci dle EA) 1 593,4 1 492,6
Rozdíl mezi fakturační a výpočtovou úsporou 2,5

E

A

Výpočtová spotřeba tepla  - původní stav 1 987,9 1 987,9 523,3 26,3
Výpočtová spotřeba tepla  - po realizaci doporučení EA 1 464,6 1 464,6
1) vztaženo k denostupňům 50-ti letého průměru

6 Závěr

Z výsledků vyhodnocení souhrnně zobrazených v tab. 11 vyplývá, že u BD č. 1 a č. 3 byla úspora tepla na vytápění dle výpočetního modelu v energetickém auditu dosažena téměř přesně, což je vzhledem k povaze výpočtů a značnému vlivu chování uživatele objektu na výslednou spotřebu tepelné energie výborný výsledek.
Úspory v BD č. 2, byly nekonzistentní. Připomeňme si, že šlo o větší bytový dům půdorysné tvaru „U“. U tří sekcí byl absolutní rozdíl do 6,2 %, který je dle našich zkušenosti přijatelný. Jedna z bočních sekcí měla ale odchylku výpočtové úspory tepla 15,9 %. Reálně šlo o situaci o to horší, že se jednalo o nižší úsporu, tedy vyšší náklady uživatelů.

Tab. 11 – Vyhodnocení přínosů EA

BD Soustava Faktor
A/V
Plocha
Ac
Počet podlaží Výst. Fakturační
úspora
Výpočtová
úspora
Rozdíl
[č.] - [m2/m3] [m2] [NP/PP] [rok] [GJ] [GJ] [%]
1 VVÚ-ETA 0,28 4 721 10/0 1990 694,5 647,6 6,8
2A OP 1.11 0,31 3 542 8/1 1991 505,9 537,4 -6,2
2B 0,30 3 534 8/1 1991 575,2 556,2 3,3
2C 0,30 3 534 8/1 1991 543,1 520,5 4,2
2D 0,31 3 542 8/1 1991 467,7 542,0 -15,9
3 VVÚ-ETA 0,28 5 390 8/1 1983 536,4 523,3 2,5

Obecně by mohl být rozdíl mezi výpočtovou a fakturační úsporou tepla způsoben:

 • vytápěním objektu na vyšší průměrnou teplotu oproti původnímu stavu,
 • změnou způsobu užívání objektu,
 • vyšší intenzitou větrání objektu, oproti původnímu stavu,
 • nedostatečnou regulací otopné soustavy po provedení zateplení (např. nepřesně nastavené ekvitermní křivky)
 • nepřesným měřením tepla (vada měřiče tepla)
 • chybou na straně provozovatele objektu (např. nebyla dodána přesná data pro výpočet)
 • chybou na straně zhotovitele úsporných opatření (např. použití jiného tepelného izolantu)

Při podrobnějším zkoumání jsme zjistili, že tato sekce domu se z energetického hlediska chovala odlišně již před provedením rekonstrukce. Spotřeby byly nižší. A i když pro celý objekt byla vybrána varianta opatření ve stejném rozsahu a mohlo by se předpokládat, že právě tato sekce bude dosahovat spíše úspor, nestalo se tak. Všiml si toho i správce objektu, se kterým jsme výsledky provedených opatření konzultovali. Na základě konzultací jsme blíže prozkoumali chování uživatelů. Podle výpovědi správce objektu převážná část vlastníků bytů v domě nebydlela a bytové jednotky pronajímala. Byty tedy nebyly využívány celoročně, což se projevilo v nižší spotřebě tepla na vytápění. V posledních třech letech došlo k výrazné obměně vlastníků bytů a nyní jsou byty využívány již většinou trvalými obyvateli. Změnil se tedy způsob využití budovy a byty jsou využívány plně, s čímž EA nepředpokládal. Návrh opatření zohledňuje skutečné spotřeby z předchozích let, na které byl vytvořen energetický model budovy. Podle auditu se tedy očekávala větší úspora, resp. nižší spotřeba, než které nastaly.

V jiných případech nedosažení úspor obecně doporučujeme provést kontrolu regulace otopné soustavy, včetně přesného nastavení ekvitermních křivek a udržování vnitřní teploty na 21 °C. Uživatelé by zároveň měli být opakovaně informování o správném způsobu vytápění a větrání bytů, aby se vyvarovali nadměrnému a nekontrolovanému větrání, trvale otevřeným nebo nedovřeným oknům se současným přetápěním místností. Jestliže se tak nechovají, nebo byty jsou využívány nestandardně, může dojít k odchylkám od předpokládaného stavu hospodaření s dodávanými energiemi.

PODKLADY

[1] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
[2] Vyhláška č. 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
[3] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
[4] Zákon č. 67/2013 Sb. zákon o službách
[5] ČSN 38 3350 Zásobování teplem – Všeobecné zásady
[6] ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin
[7] ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení