Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Dotační tituly (Nová zelená úsporám, OPŽP, IROP apod.)

novinky naše služby pomůcky

Na této stránce jsou novinky z dotačních titulů. Na zveřejnění novinky jsou registrovananí členové upozornění emailem. Pokud si přejete být o novinkách informováni, zaregistrujte se prostřednictvím jednoduchého formuláře na konci této stránky.

 

Informace z 11. října 2021

OPŽP - výměny starých kotlů na tuhá paliva

V říjnu byl spuštěn příjem žádostí v další etapě programu Nová zelená úsporám. Podporována jsou opět opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů i novostaveb. Nově jsou obdobná opatření podporována i u bytových domů v celé České republice (náhrada programu IROP). Podrobnější podmínky, informace o nastaveních programu Nová zelená úsporám naleznete na oficiálním webu.

Pokud jste rozhodnuti o dotaci žádat, nabízíme zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti o dotaci a případně i administraci žádosti. Podrobnou nabídku vám zašleme po vyplnění poptávkového formuláře (na stránce úplně dole).

NZÚ zateplování

 


Informace z 31. srpna 2017

OPŽP - výměny starých kotlů na tuhá paliva

kotel

Již od 15.června 2017 jsou přijímány žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2, investiční priority 1 (SC 2.2) v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) týkající se výměny starých kotlů na tuhá paliva za kotle nové (89. výzva). U objektů určených pro skladování a výrobu není třeba pro splnění podmínek dotace zateplovat. Dotace je poskytována do výše 85% nebo 60% z celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva je otevřena do 31.1.2018 nebo do vyčerpání prostředků, přičemž alokováno je 500 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé mohou být jak z veřejného tak i ze soukromého sektoru.

Naše společnost dlouhodobě nabízí a zajišťuje poradenství, administraci a zpracování potřebné dokumentace za účelem získání podpory v uvedeném dotačním programu. Pokud zvažujete o dotaci žádat, kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře (na stránce úplně dole).

Základní informace a kontaktní osoby zde.

 


Informace z 10. ledna 2017

Dne 9. ledna 2017 byla spuštěna zcela nová 3. výzva v programu Nová zelená úsporám, která podporuje výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč a vztahuje se na celé území ČR. Stavebníci bytových domů mohou dotací pokrýt až 15% nákladů.

3. výzva programu NZU

K určitým změnám dochází i u stávajících výzev pro rodinné domy (3. výzva) a bytové domy (2. výzva). Nově je podporována výstavba vegetačních střech (500 Kč/m2) a systémy zpětného získávání tepla z odpadní vody (5 000 Kč za centrální systém nebo za jedno odběrné místo v případě decentrálního systému). Novinkou je také podpora fotovoltaických střešních krytin a fasádních systémů tam, kde není vhodné použít klasické fotovoltaické panely. Podrobnější informace jsou uvedeny na oficiálním webu programu.

Zpracování dokumentace

Pokud jste rozhodnutí žádat o dotaci v jakékoliv výzvě, nabízíme zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti o dotaci a i samotnou administraci žádosti. Podrobnou nabídku vám zašleme po vyplnění poptávkového formuláře (na stránce úplně dole).

Předběžné posouzení zdarma

Pokud si přejete být o novinkách informováni, zaregistrujte se prostřednictvím jednoduchého formuláře na konci této stránky.

 


Informace z 1. prosince 2016

OPPIK – ÚSPORY ENERGIE

Agentura pro podnikání a inovace (API) převzala v letošním roce od Agentury Czechinvest Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V pondělí 28.11. 2016 byla API vyhlášena II. výzva OPPIK Úspory energie. Systém sběru žádostí pro tuto dotační výzvu je kontinuální, a to od 15. 12. 2016 až do 30. 3. 2018.

Zájemcům o získání dotace nabízíme:

 • Předběžné posouzení vhodnosti projektu z hlediska dotačního programu 
 • Energetický posudek
 • Projekt úsporných opatření
 • Rozpočet
 • Případně i administraci

Předběžné posouzení nabízíme investorům ve fázi, kdy si nejsou jisti, zda mají s daným projektem šanci dotaci získat a nechtějí v této fázi riskovat vynaložení poměrně vysokých finančních nákladů za realizaci kompletního energetického posudku, projektu a rozpočtu. Cílem předběžného posouzení je hrubá analýza nároku na dotaci na základě základního průzkumu objektu, zjištění fakturačních spotřeb energií a zjednodušeného výpočtového modelu. V případě, že předběžné posouzení ukáže reálnou šanci na získání dotace, může investor objednat kompletní energetický posudek.

OPPIK - úspory energie

Dotační program je určen pro malé, střední i velké podniky. Dotaci je možné čerpat na různorodé projekty energetických úspor. Je podporováno:

 • zateplování budov
 • výměna nebo renovace výplní otvorů
 • instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách
 • modernizace soustav osvětlení budov
 • instalace obnovitelných zdrojů energie (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč. Malé podniky mohou získat dotaci až do výše 50% způsobilých výdajů projektu, střední podniky 40 % a velké 30 %. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Pokud si přejete být o novinkách informováni, zaregistrujte se prostřednictvím jednoduchého formuláře na konci této stránky.

 


Informace z 20. července 2016

OPŽP - ENERGETICKÉ ÚSPORY VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH

Na počátku července byla vyhlášena 39. výzva k podávání žádostí o podporu z Operačního programu životního prostředí (OPŽP), specifického cíle 5.1 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Finanční podpora je určena na zateplování, výměny a renovace výplní otvorů, realizaci opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budov nebo zlepšení kvality životního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie.

Žádosti o dotaci bude možné podávat v termínu od 1.9.2016 do 20.12.2016 nebo do vyčerpání celkové alokované částky (3 mld. Kč).

zateplování školky z dotací

Žadatelé, kteří podají svou žádost v rámci 39. výzvy, mohou současně čerpat zvýhodněný úvěr z Národního programu Životní prostředí. Na tyto úvěry Státní fond životního prostředí ČR vyčlenil půl miliardy korun a žadatelé díky nim mohou pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o něj mohou až do konce roku 2016.

Podrobnější podmínky a informace o aktuálním nastavení programu naleznete zde.

Naše společnost dlouhodobě nabízí a zajišťuje poradenství, administraci a zpracování potřebné dokumentace za účelem získání podpory v uvedeném dotačním programu. Pokud zvažujete o dotaci žádat, kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře (na stránce dole).

 


Informace z 9. prosince 2015

IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

IROPDne 9.12.2015 byla vyhlášena 16. výzva k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na celém území ČR mimo hl. m. Prahu. V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám. Bližší informace zde.

Naše společnost dlouhodobě nabízí a zajišťuje poradenství, administraci a zpracování potřebné dokumentace za účelem získání podpory v uvedeném dotačním programu. Pokud zvažujete o dotaci žádat, kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře (na stránce dole).

 


Informace ze 4. listopadu 2015

Dotace pro veřejné budovy obcí

Dne 18.11.2015 vyhlásí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP), která se bude týkat snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v těchto budovách (Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1.). V rámci této výzvy budou moci kraje, obce, státní organizace, veřejné instituce, církve apod. žádat o podporu na zateplení svých objektů včetně výměny otvorových výplní, výměnu stávajících fosilních či elektrických zdrojů tepla. Nově bude také podporována instalace solárních termických i fotovoltaických systémů a systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Pro letošní a příští rok je pro tyto účely alokováno celkem cca 8 mld. Kč. 

kostel

Dotace se budou nejčastěji týkat objektů typu škola, školka, obecní úřad, kulturní dům apod. (podpora se nebude týkat rodinných a bytových domů). V rámci této výzvy budou nově podporována také dílčí opatření na objektech, které jsou kulturní památkou nebo se nachází v památkové rezervaci či zóně bez nutnosti splnění přísných energetických parametrů. Podpora bude poskytována formou dotace až do výše 45% celkových způsobilých výdajů.

Nad úroveň dotace může být poskytnuta také podpora formou zvýhodněného úvěru až do výše 90% celkových způsobilých výdajů. Za způsobilé výdaje bude možné považovat také dokumentaci potřebnou pro podání žádosti, technický a autorský dozor realizace, a to ve výši 6-10% z celkových způsobilých výdajů.

Podrobnější podmínky a informace o aktuálním nastavení programu naleznete zde.

 


Informace z 21. října 2015

NZÚ – Spuštění kontinuální výzvy do roku 2021

Od 22.10. 2015 je spuštěna 3. výzva dotačního programu Nová zelená úsporám. Tato výzva, týkající se rodinných domů, je časově neomezena a bude trvat až do skončení programu Nová zelená úsporám v roce 2021. Finanční prostředky do výzvy budou uvolňovány průběžně. Pro letošní rok je k dispozici zhruba 0,5 miliardy korun, v roce 2016 se očekává dalších 2,85 miliardy korun.

Nová zelená úsporám - trvání

Obdobně, jako v předešlých výzvách, jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů i novostaveb, efektivní využití zdrojů, zdrojů energie (výměny neekologických zdrojů tepla, instalace solárních termických kolektorů a nově i fotovoltaických systémů, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací). Výměna zdroje bude přednostně řešena v rámci "Kotlíkových dotací".

Podrobnější podmínky, informace o změnách a nastavení programu Nová zelená úsporám naleznete zde. Podávání žádostí o dotaci je možné od 22.10.2015.

Zpracování dokumentace

Pokud jste rozhodnutí o dotaci žádat, nabízíme zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti o dotaci a případně i administraci žádosti. Podrobnou nabídku vám zašleme po vyplnění poptávkového formuláře (na stránce úplně dole).

 


Inforace z 15. října 2015

Kotlíková dotace

Podmínky kotlíkové dotace jsou zde. Další informace lze získat od specialisty na kotlíkovou dotaci v sekci Naše služby.

 


Informace z 9. července 2015

NZÚ – Alokované finanční prostředky pro rodinné domy vyčerpány

V sobotu 4. července 2015 byly vyčerpány veškeré alokované finanční prostředky pro rodinné domy (600 mil. Kč). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se proto rozhodlo navýšit finanční prostředky pro rodinné domy o 300 mil. Kč. Žádosti je tedy možné opět registrovat. Čerpání uvedené částky je však i nadále velmi intenzivní. K dnešnímu dni (9. července 2015, 10:00 hod) již zbývá k čerpání pouze cca 70 mil. Kč a lze tedy očekávat brzké vyčerpání i této částky. Přesný průběh čerpání je možné sledovat zde. Z tohoto pohledu se jeví důležitější informace uvedené v článku, zveřejněného na oficiálních stránkách programu Nová zelená úsporám. V článku jsou citována slova ministra životního prostředí Richarda Brabce, který uvádí, že MŽP má v plánu během letošního podzimu spuštění nové dlouhodobé kontinuální výzvy NZÚ s postupným doplňováním peněz.

 


Informace z 22. května 2015

Mám nárok na dotaci - pomůcka pro ověření technických podmínek
První výzva v rámci programu Nová Zelená Úsporám 2015 se týká bytových domů. Ve druhé výzvě je možné žádat o dotaci na energetickou revitalizaci rodinných domů. Pro rodinné domy jsme připravili POMŮCKU, ze které se žadatel dozví, jaká opatření musí na domě udělat, aby na dotaci dosáhl.

 


Informace z 1. dubna 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Dne 1.dubna 2015 byl znovu spuštěn dotační program Nová zelená úsporám. V programu jsou podporována stejně jako v předchozích dvou letech opatření týkající se snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplování, výměna oken a dveří), výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také efektivní využití zdrojů energie (výměny neekologických zdrojů tepla, výměny elektrického vytápění, instalace solárních kolektorů, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací). Nově jsou v programu podporována obdobná opatření i pro stávající bytové domy v Praze. Podpora energetické modernizace bytových domů pro zbývající území ČR by měla být řešena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

 

Nová Zelená Úsporám 2015

 Podrobnější podmínky a nastavení programu Nová zelená úsporám naleznete zdePodávání žádostí o dotaci je možné od 15. května 2015.

Zpracování dokumentace

Pokud jste rozhodnutí o dotaci žádat, nabízíme zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti o dotaci a případně i administraci žádosti. Podrobnou nabídku vám zašleme po vyplnění poptávkového formuláře.

Pokud si přejete být pravidelně informováni naší společností o novinkách ve vybraných dotačních titulech České republiky, prosím zaregistrujte se prostřednictvím jednoduchého formuláře na konci této stránky.

 


Informace z 2. února 2015

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA OPŽP PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo mimořádnou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva se mimo jiné týkátaké výstavby a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) a snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna otvorových výplní atd.)veřejných budov jako jsou školy, školky, obecní úřady, kulturní domy apod.

OPZP

Žádosti je možné podávat od 2. února 2015 do 19. března 2015. Podmínkou výzvy je dokončit realizaci všech opatření v roce 2015. Plné znění výzvy.

AtelierDek nabízí zhotovení podkladů pro podání žádosti a případně i zajištění její administrace. Máte-li o takové služby zájem, kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře napravo, obratem Vám zašleme cenovou nabídku.

 


Informace z 29. ledna 2015

DOTAČNÍ TITULY V ROCE 2015

Již koncem roku 2014 Ministerstvo životního prostředí avizovalo, že program Nová zelená úsporám (NZU) bude pokračovat i v roce 2015Podporovány by měly být i nadále realizace energeticky úsporných opatření pro rodinné domy a nově i pro bytové domy, pouze však na území města Prahy. Vyhlášení výzvy se předpokládá v jarních měsících letošního roku a celý systém by měl být výrazně zjednodušen. V případě bytových domů se počítá i s kombinací s úvěrem z programu Panel 2013+. Podpora energetické modernizace bytových domů pro zbývající území České republiky by měla být řešena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dle předběžného harmonogramu lze první výzvu v tomto programu očekávat v září letošního roku. V rámci programu NZU bude podporována také výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Tato dotace by se již měla týkat celého území České republiky. Předběžně se také počítá, že z programu NZU budou podporovány realizace vedoucí ke snižování energetické náročnosti veřejných budov. Dominantním programem z pohledu energetické modernizace veřejných budov však zůstává i nadále Operační program životního prostředí (OPŽP). V prioritní ose 5 je pro letošní rok alokováno pro tyto účely 5 mld. Kč. První řádná výzva se předpokládá na podzim tohoto roku.

Uvažujete-li o získání dotace z kteréhokoliv z uvedených dotačních programů, kontaktujte nás prostřednictvím poptávkového formuláře napravo. Do 3 pracovních dnů se s vámi spojí kompetentní pracovník Atelieru DEK a zašle Vám po dohodě cenovou nabídku na zpracování dokumentace potřebné pro podání žádosti.

 


Informace z 23. října 2014

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI I. VÝZVY PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

cas

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin.

Prodloužením termínu reaguje ministerstvo na aktuální stav zvýšeného zájmu žadatelů o dotace, výrazný převis poptávky po zpracování energetických posudků oproti kapacitě zpracovatelů, prozatím dostatečnou rezervu finančních prostředků v programu a na doporučení odborníků. Státní fond životního prostředí v posledním týdnu přijal 264 žádostí za 53 milionů korun. V programu je k 20. 10. registrováno 2 762 žádostí s požadovanou alokací 534 mil. korun. Zbývající prostředky z aktuální alokace 1,9 mld. korun budou převedeny do příštího roku. I. Výzva se týká pouze rodinných domů, nicméně Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyjednává s MMR na rozšíření programu také o bytové domy. Rozšíření o bytové domy se však zvažuje v rámci nové výzvy nejdříve během příštího roku.

 


Informace z 9. září 2014

KALKULAČKA PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Na oficiálním webu programu Nová zelená úsporám je k dispozici kalkulačka, se kterou si můžete odpovědět na otázky:
 • Dosáhnu na dotace?
 • Pokud ano, v jaké výši?

 

Kalkulačku naleznete zde.

kalkulacka

 


Informace z 10. července 2014

Navýšení dotace na projekt v programu Nová zelená úsporám

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 8. července dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám. Tento dodatek přináší zejména menší administrativní zátěž pro žadatele. Další výraznou změnu představuje navýšení podpory na zpracování odborného posudku pro oblasti podpory A (Snižování energetické náročností stávajících rodinných domů) a C.3 (Instalace solárních termických systémů), které zohledňuje skutečné náklady na jeho zpracování. Níže uvedené změny vyplynuly z výsledků analýzy programu Nová zelená úsporám 2013. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo potřebné kroky okamžitě přijmout.

Všechny změny se týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. dubna 2014. O navýšení podpory tak není nutné žádat samostatně, ale v případě nároku obdrží žadatel vyšší podporu na zpracování odborného posudku zcela automaticky.

 


Informace z 29. května 2014

Předběžné posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace 

Atelier Dek na základně značného zájmu z řad zákazníků obnovil službu Předběžné posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám.Službu poskytujeme za cenu 2 000 Kč vč. DPH. Máte-li o tuto službu zájem, vyplňte prosím Poptávkový formulář napravo a zatrhněte službu Předběžné posouzení.Pro posouzení potřebujeme přesný popis zamýšlených úprav včetně několika fotografií domu. Ideálním podkladem jeprojektová dokumentace aktuálního stavu objektu.

zateplený a nezateplený rodinný dům

 


Informace ze 14. ledna 2014

Program Nová zelená úsporám pokračuje

Dle oficiálních informací bude opět zahájen příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám 1.dubna 2014. Výzva bude zaměřena stejně jako v roce 2013 na podporu opatření vedoucím k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech. Ukončení příjmů žádosti se předpokládá nejpozději 31.10.2014 nebo dnem vyčerpání stanovené alokace 1,9 mld. Kč. Parametry a podmínky získání dotace jsou obdobné jako v roce 2013, více vizSměrnice MŽP č.1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám včetně Přílohy I.-IV.

Oficiální zpráva ministra životního prostředí.

Máte-li zájem získat dotaci z programu Nová Zelená Úsporám, můžete zpracování technických podkladů pro žádost poptat prostřednictvím formuláře napravo.

 


Informace z 10. října 2013

Seznam odborných dodavatelů pro Měření průvzdušnosti obálky budovy

blower door test

Naše Akreditovaná zkušební laboratoř ATELIER DEK splnila všechny požadavky SFŽP a byla zapsána na Seznam odborných dodavatelů pro měření průvzdušnosti obálky budovy metodou BLOWER DOOR TEST. U výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností je provedení měření a splnění příslušných hodnot celkové průvzdušnosti jednou z podmínek pro získání dotace. Naše pracoviště v Praze a Olomouci disponují třemi měřicími aparaturami a svou činností pokrývají celé území České republiky.

 

Měření můžete poptat prostřednictvím formuláře napravo.

 


Informace z 11. července 2013

Seznamu výrobků a technologií (SVT)

Při realizaci podporovaných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 musí být instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT). SVT kódy používané v původním programu Zelená úsporám nejsou akceptovány a všechny výrobky je třeba zaregistrovat pro dotační program Nová zelená úsporám znovu - výrobky získají nové SVT kódy. Společnost DEK průběžně zajišťuje registraci svých výrobků v tomto seznamu. Pro snazší orientaci jsme připravili přehled našich výrobků a jejich nových SVT kódů.

materiály na dekhome

 


Informace z 1. července 2013

Omezení příjmu závazných objednávek

Vzhledem k tomu, že podávání žádostí o dotaci z programu nová zelená úsporám je řešeno formou výzev a objem finančních prostředků je poměrně malý, jsme nuceni omezit termín přijímání objednávek na zpracování dokumentací. Závazné objednávky přijímáme do 19. července 2013. Poté již nejsme schopni garantovat předání dokumentace objednateli v prvním týdnu po spuštění výzvy tj. mezi 12. - 19. srpnem 2013. V případě navýšení objemu finančních prostředků v programu prodloužíme termín přijímání objednávek.

Pokud si přejete být pravidelně informováni naší společností o novinkách ve vybraných dotačních titulech České republiky, prosím zaregistrujte se prostřednictvím jednoduchého formuláře na konci této stránky.

Dokumentace pro Novou zelenou úsporám

 


Informace z 21. června 2013

Mám nárok na dotaci u mého rodinného domu? - pomůcka pro ověření technických podmínek.

První výzva v rámci programu Nová Zelená Úsporám se týká pouze rodinných domů. Připravili jsme pro vás POMŮCKU, kterou lze zjednodušeně ověřit, zda žadatel má či nemá dle nastavených technických podmínek šanci dotaci získat.

 


Informace ze 14. června 2013

Program Nová zelená úsporám 2013 - 1. výzva spuštěna

Nový program Ministerstva životního prostředí nabídne na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Žadatelé, kteří byli zasaženi povodněmi, budou mít možnost žádat za zvýhodněných podmínek. Například budou mít vyšší míru podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %. Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude zahájen v srpnu 2013, první prostředky budou vyplaceny na podzim 2013. Zároveň Státní fond životního prostředí ČR zahájil příjem žádostí o zápis do Seznamu odborných dodavatelů. Více informací na oficiálním webu.

http://www.mzp.cz/cz/news_130613_Nova_zelena_usporam_vyhlaseni

 


Informace z 2. května 2013

Státní fond životního prostředí vyhlásí mimořádné dotace pro veřejné budovy

Na polovinu května se pravděpodobně chystá vyhlášení mimořádné výzvy pro předkládání žádostí o dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Výzva se bude týkatzvyšování energetických úspor ve veřejných budovách – tj. hlavně na ZATEPLOVÁNÍ BUDOV.  Mimořádná výzva souvisí s koncem programového období a nutností urychleně vyčerpat prostředky, které zbývají. Vzhledem k tomu, že zbývá ještě několik miliard korun, bude výzva velice zajímavá. 

V rámci skupiny DEK jsme připraveni zajistit všechny služby související se zajištěním dotace. Zdarma s Vámi obec navštívíme a vše potřebné starostovi či zastupitelstvu vysvětlíme. Kontaktovat nás můžete e-mailem na dotace@atelier-dek.cz, případně telefonicky na čísle 603 899 076 nebo 605 205 330 nebo se obraťte na technika ATELIER DEK ve vašem regionu.

Parametry předpokládané výzvy

Příjem žádostí: předpoklad v období květen – červen 2013

Co bude podporováno (prioritní osa 3.1. a 3.2): komplexní zateplení veřejných budov (školy, školky, kulturní domy, obecní úřady apod.), bez i s nutností výměny zdroje vytápění, podpora se netýká budov pro bydlení

Výše dotace: až 89% všech uznatelných nákladů

Podklady: pro podání žádosti je obvykle nutný energetický audit, zjednodušená projektová dokumentace a položkový rozpočet.
dotace OPŽP

Dalších 30 miliard na úspory energií v letech 2014-2015

Zároveň by měla být vyhlášena i dlouhodobá výzva pro čerpání finančních prostředků z dalšího programového období 2014-2020. V roce 2014 i v roce 2015 musí Česká republika utratit v rámci dotačního programu OPŽP 30 mld. Kč. Dlouhodobá výzva by měla být rovněž zaměřena na zateplování budov, případně i v kombinaci s výměnou zdroje vytápění. Současně se očekává, že SFŽP vyhlásí řadu dalších výzev, které se sice netýkají zateplování a snižování energetické náročnosti budov, ale jsou určeny pro obce – viz seznam níže.

Seznam dalších aktuálních dotací pro obce 

Pro komplexní informaci doplňujeme i předpokládané termíny a specifikace dalších výzev, které by mohly obce zajímat.
 

Oblast podpory 2.1.2. systémy CZT (centrální zdroj tepla)
od 15. 5. do 15. 7. 2013

Informace k prioritní ose 2: SFŽP přikročilo k razantní úpravě hodnotících kritérií a vyřadilo podmínku přijatelnosti projektu při snížení imisní zátěže. Nově bude pro projekty osy 2 jediné kritérium, a to snížení energetické náročnosti soustavy o cca 10 % oproti stávajícímu stavu (procentní sazba dosud nebyla potvrzena). Dále u kotelen na plyn je možno z dotace měnit zdroj tepla – kotel v případě, že audit prokáže, že zdroj je za hranicí životnosti, tedy nefunkční. Základním dokumentem je i nadále energetický audit, vypracovaný v letošním roce.

Celá prioritní osa 2 – energetika
od 1. 7. do 31. 8. 2013

Vyhlášení výzvy bude potvrzeno do poloviny května, v závislosti na dohodě MŽP s EK.

Celá prioritní osa 6 – příroda, krajina
od 20. 6. do 31. 8. 2013

Pro žadatele obce, města, přísp. organizace. Základní podmínkou projektů do osy 6 je souhlas AOPK s provedenými opatřeními.

Celá prioritní osa 4 – nakládání s odpady
od 15. 8. do 31. 12. 2013

Oblast podpory 7.1 – environmentální vzdělávání
od 1. 6. do 31. 7. 2013

 


Informace ze 4. dubna 2013

Dne 22.3.2013 byla přijata očekávaná vyhláška o energetické náročnosti budov. Ve sbírce zákonů je vyhláška vedena pod číslem 78/2013 Sb. a její účinnost je od 1.dubna 2013. Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a obsahuje podrobnosti zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB). SFŽP na tuto vyhlášku čekal, aby mohl vyhlásit konkrétní podmínky programu Nová Zelená Úsporám. Předpokládáme tedy, že k vyhlášení podmínek programu brzy dojde.

nové grafické znázornění průkazu - část 1nové grafické znázornění průkazu - část 2

VÝPOČTY PRO NOVOU ZELENOU

Dne 21. ledna jsme Vás informovali o možnosti využití modulu ENERGETIKA umístěném na www.stavebni-fyzika.cz pro vytvoření průkazu energetické náročnosti budovy, který bude nedílnou součástí žádosti o dotaci. V modulu ENERGETIKA již jsou zapracovány požadavky dle výše uvedené Vyhlášky 78/2013 Sb. Modul pro výpočty a protokol pro účely dotace programu Nová Zelená Úsporám bude zapracován po vyhlášení podmínek programu. Aplikacimohou zaregistrovaní a přihlášení uživatelé využívat zdarma. Od 1.5.2013 bude zpoplatněn protokol průkazu dle nové vyhlášky. Do tohoto data se i protokol zobrazuje zdarma. Podrobnosti k platbě za licenci na rok 2013 jsou uvedeny zde.

 


Informace z 15. března 2013

Projektovou dokumentaci komplexního zateplení pro Novou Zelenou Úsporám lze objednat již nyní. 

Pro rodinné domky, u kterých bude provedeno zateplení fasády a výměna oken, je možné již nyní zahájit zpracování dokumentace pro Novou Zelenou Úsporám (NZÚ). Komplexně zateplené domky mohou téměř jistě na dotaci NZÚ dosáhnou. Pokud domek nemá projektovou dokumentaci, je vhodné začít s průzkumy již dnes, aby bylo možné po spuštění programu zahájit projekční práce. Atelier DEK nabízí tuto službu v ceně od 22 do 32 tisíc korun včetně DPH. Cena je závislá na rozsahu podkladů a objednaných služeb.

Pokud řešíte komplexní zateplení rodinného domu a chcete získat dotaci z programu Nová Zelená Úsporám, můžete zpracování podkladů poptat pomocí našeho poptávkového formuláře napravo. Do 5ti pracovních dnů vám pošleme nezávaznou cenovou nabídku.

zateplování

 


Informace z 21. února 2013

Vláda schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám

Avizovaný rozsah dotovaných opatření byl zřejmě rozšířen i o podporu výměny kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalací solárních systémů na ohřev teplé vody. Nyní se čeká na to, až Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připraví samotnou dokumentaci programu, kterou předloží ke schválení vládě České republiky.

Kompletní tisková zpráva MŽP

 


Informace z 20. února 2013

Potvrdily se informace, které jsme avizovali 14. února 2013 (viz níže) a 19.února byla zveřejněna výzva Ministerstva Životního prostředí na podporu zateplení VEŘEJNÝCH BUDOV z programu OPŽP. Nejedná se tedy o podporu z očekávaného programu Nová Zelná Úsporám, ale o podporu od stejného vyhlašovatele (SFŽP). Zahájení přijetí žádostí je od 22.2.2013 a konec je 7.3.2013.

Oficiální výzva Ministerstva životního prostředí.

Vzhledem k velmi krátkému období pro příjem žádostí je výzva vhodná pouze pro projekty, které jsou v určitém stupni rozpracovanosti nebo již byl investiční záměr alespoň schválen zastupitelstvem obce. V současné době nedoporučujeme provádět přípravu pro akce, u kterých bude žádost podávána až v některé z dalších výzev, je možné, že nebude již potřeba k podání žádosti zpracování energetického auditu a bude postačovat zpracování průkazu energetické náročnosti dle legislativy, která bude aktualizovaná v dubnu 2013.

 


Informace ze 14. února 2013

AKTUÁLNĚ: Dle neoficiálních informací by měla být níže uvedená výzva vyhlášena v týdnu od 18.2.2013 (příští týden) a měla by být otevřena cca 14 dnů. Pokud v tomto termínu budete mít zpracován minimálně energetický audit a položkový rozpočet, můžete žádost podat. Doporučujeme v tomto období sledovat webové stránky SFŽP. Je velice pravděpodobné, že v letošním roce budou vyhlášeny ještě další výzvy dle aktuální alokace.

Dotace SFŽP z programu OPŽP

Následující informace se netýká přímo dotačního programu Nová Zelená Úsporám, ale protože se jedná o informace týkající se nově připravované výzvy na čerpání dotací z programu OPŽP s velmi podobným cílem (snížit energetickou náročnost veřejných budov) a stejným vyhlašovatelem (SFŽP) jako má dotační program Nová Zelená Úsporám, mohou být tyto informace pro Vás zajímavé.

V současné době Státní fond životního prostředí (SFŽP) s největší pravděpodobností chystá vyhlášení mimořádné výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dotace) z Operačního programu životního prostředí (OPŽP), která se bude týkat zvyšování energetických úspor ve veřejných budovách. Vzhledem k tomu, že letošním rokem končí sedmileté programové období, musí SFŽP urychleně vyčerpat prostředky, které zbývají. A v současné době dle našich informací zbývá ještě několik miliard korun. Aby se tato částka vyčerpala, musí i realizace úsporných opatření proběhnout ještě v tomto roce. Proto s největší pravděpodobností bude využita dotace na zateplování budov, kde se dá předpokládat rychlá realizace a proces schvalování bude zrychlený.

Touto informací chceme podpořit Vaše úsilí při získávání zakázek na sezónu 2013. Lze předpokládat, že výzva může oslovit velké množství obcí, které zatím dotační programy nestihly využít. Jsme připraveni v rámci skupiny DEK zajistit pro obec (potažmo pro Vás) všechny služby související se zajištěním dotace (komplexní administraci dotace + potřebné energetické výpočty, projektovou dokumentaci, rozpočty apod.).

Dotace z OPŽP na veřejné budovy

Parametry předpokládané výzvy

Příjem žádostí – předpoklad v březnu 2013 (pravděpodobně po vydání prováděcí vyhlášky na nové průkazy energetické náročnosti)

Co bude podporováno (prioritní osa 3.2) – komplexní zateplení veřejných budov (školy, školky, kulturní domy, obecní úřady apod.), bez nutnosti výměny zdroje vytápění, podpora se netýká budov pro bydlení

Výše dotace – přibližně 85% všech uznatelných nákladů

Podklady – pro podání žádosti je nutný energetický dokument a položkový rozpočet. Pro realizaci, ohlášení nebo stavební povolení je třeba zpracovat i projektovou dokumentaci. Pokud je akce nad 3 mil. Kč, musí být podkladem pro výběrové řízení dokumentace ve stupni pro provedení stavby.

 


Informace z 21. ledna 2013

STARÁ ZELENÁ versus NOVÁ ZELENÁ

Z dosud zveřejněných informací o Nové Zelené Úsporám vyplývá, že pokud někdo provedl opatření podle staré Zelené Úsporám do konce roku 2012 a se žádostí o dotaci neuspěl, tak v"Nové Zelené" žádat o dotaci nemůže. Důvodem je to, že "Nová zelená" podporuje opatření provedená až po 1. 1. 2013.

Pokud opatření podle staré zelené ještě nejsou „oficiálně“ zahájena a žádost ve staré zelené neprošla, je šance v "Nové Zelené" žádat. Je však třeba zkontrolovat kompatibilitu požadavků na dotaci ve staré a v nové zelené. Ve staré zelené byl požadavek výši úspor ve výši 20%, 30% a 40%. V nové je na 40%, 50% a 60%. V případech staré zelené s 20ti a 30ti procentní úsporou bude nutné doplnit ještě další úsporná opatření. V Nové Zelené Úsporám již zřejmě nebude možné čerpat dotaci pouze na výměnu technického zařízení budov (výměnu kotle apod.). Vždy bude potřeba kombinovat s vylepšením tepelněizolačních vlastností obálky budovy. 

VÝPOČTY PRO NOVOU ZELENOU

Součástí žádosti o dotaci v programu Nová Zelená Úsporám bude i průkaz energetické náročnosti. Jak se již zmiňujeme výše, zákonné podklady pro jeho zpracování oficiálně vyjdou v březnu 2013. ATELIER DEK pro vás na www.stavebni-fyzika.cz připravuje kalkulačku, kde si může výpočty pro Novou Zelenou provést každý sám. Výpočty budou součástí moduluENERGETIKA a jako neoficiální budou k dispozici od konce února. Oficiální verzi výpočtů spustíme záhy po vydání vyhlášky k průkazům energetické náročnosti (PENB), tj. v březnu tohoto roku.

S použitím programu ENERGETIKA bude možné navrhovat potřebná opatření pro splnění jednotlivých dotačních hladin programu Nová Zelená. Vlastní výpočty a zobrazení výpočtů budou po registraci zdarma. Vygenerování kompletního protokolu pro program Nová Zelená Úsporám bude zpoplatněno paušálně ve výši 1 000 Kč/rok nebo jednorázově 99 Kč/protokol.

 


Informace ze 17. prosince 2012

Ministerstvo životního prostředí představilo návrh dotačního programu Nová zelená úsporám , který bude od roku 2013 do roku 2020 poskytovat finanční prostředky na podporu rekonstrukcí a realizaci novostaveb za účelem snížení energetické náročnosti budov. Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a také bonusu. Dotovány budou výhradně komplexní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti.

nová zelená úsporám

 

Splnění sledovaných parametrů pro získání dotace:

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy

 • měrná roční potřeba tepla na vytápění

musí být doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude i Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění Zákona č. 318/2012 Sb.).

Důležitým startovacím bodem bude vydání prováděcího dokumentu, kterým bude Vyhláška č. 148/2007 o energetické náročnosti budov. Na základě této vyhlášky se bude vystavovat Průkaz energetické náročnosti budovy. Vydání vyhlášky se předpokládá v březnu roku 2013. Teprve po vydání uvedené vyhlášky budou stanoveny konkrétní podmínky pro prokázání sledovaných parametrů.

S ohledem na uvedené skutečnosti je třeba u projektových dokumentací a tepelnětechnických výpočtů zpracovaných za účelem získání dotací z programu  Nová  zelená  úsporám  před datem vydání vyhlášky počítat s jejich dodatečnými úpravami.

Bližší informace o připravovaném dotačním programu naleznete na těchto odkazech:

Případně v prezentacích Ministerstva životního prostředí z tiskové konference, kde byl dotační program oficiálně představen. 

Pokud si přejete být pravidelně informováni naší společností o novinkách programu Nová Zelená Úsporám, prosím zaregistrujte se zde: