Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Tepelná technika

Bazén, Sušice
Přístavba bazénové haly ke stávajícímu objektu zimního stadionu. Provedli jsme komplexní posouzení a popř. návrh řešení z hlediska akustiky (hluk z provozu objektu, hluk z dopravy a hluk ze stavební činnosti), z hlediska zastínění a denního osvětlení a z hlediska tepelné techniky (skladby, 2D a 3D detaily). komplexní řešení stavební fyziky - bazén sušice
Učalinská cementárna, Republika Baškortostán – Ruská federace
Součástí cementárny je plánován soubor budov zajišťující provoz cementárny: velín cementárny, zdravotní středisko, jídelna s kuchyní, administrativní objekt s ubytovnou. Navrhli jsme 9 skladeb a řešení 2 detailů. Okrajové podmínky a požadavky byly převzaty z norem Ruské federace. cementárna - tepelná technika
Bytový dům, Praha 6
Novostavba bytového domu o 6. NP. Posouzení tepelné stability místnosti dle požadavku ČSN 73 0540-2. Kritická místnost představuje místnost s největší plochou přímo osluněných výplní otvorů orientovaných na Z, JZ, J, JV, V, a to v poměru k podlahové ploše místnosti. Tepelná stabilita v letním období byla posouzena v místnosti v 6. NP. Bytový dům Praha 6 - tepelná technika
Obchodní centrum Aréna, Plzeň
Tepelnětechnické posouzení 30 skladeb a šesti kritických detailů. Skladby byly posouzeny na součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchovou teplotu hodnocenou faktorem vnitřního povrchu, množství zkondenzované vodní páry a roční bilanci zkondenzované a vypařitelné vodní páry. Detaily byly hodnoceny na nejnižší povrchovou teplotu. OC Arena Plzeň
Onkologické centrum, Plzeň
Zpracovali jsme studii denního osvětlení, ve které byly posouzeny typické místnosti a výsledky byly zevšeobecněny na všechny ostatní místnosti. Dále jsme řešili 3D detail prostupu sloupu z 1.PP (garáže) přes 1.NP (exteriér) do 2.NP (vytápěný prostor nemocnice). Výpočet vnitřních povrchových teplot a bodového činitele prostupu tepla byl proveden řešením 3D teplotního pole programem CUBE 3D. onkologické centrum - 3D detail
Ubytovna, Tábor
Zlepšení energetických vlastností obálky budovy ubytovacího zařízení ze 70. let 20. stol. Objekt je koncipován jako kombinovaný podélný třítraktový montovaný skelet doplněný montovanými stěnami. V odborném posudku bylo posouzeno 5 skladeb a 3 detaily. ubytovna Tábor
Polyfunkční objekt AMÁDEUS, Hradec Králové
Posouzení detailů lehkého obvodového pláště na nejnižší povrchovou teplotu. V některých detailech byly na paždících a na sloupcích nainstalovány topné kabely. Pro zvýšení účinnosti a eliminaci tepelných ztrát byly kabely překryty příložkou tepelného izolantu tl. 20 mm. Topné kabely jsou spouštěny v závislosti na venkovní teplotě. Polyfunkční objekt Amadeus - 3D detaily
Nadzemní vodojem, Český Brod
Cílem posudku bylo určit, zda je nutné vodojem zateplovat z důvodu ochrany vody před nadměrným ochlazováním či oteplováním, a navrhnout vhodnou skladbu obalové konstrukce s ohledem na ochranu železobetonu. Na základě bilančního výpočtu jsme navrhli 2 varianty úprav obvodového pláště vodojemu. vodojem Český Brod
Rekreační areál Obří Sud - Javorník

Navrhovaná výstavba rekreačního a sportovního zařízení na Javorníku se skládá z více objektů. Ve spodní části areálu jsou provozní objekt, pokladna, bufet, lanová dráha, dětský vlek a bobová dráha. V horní části jsou stanice lanové dráhy s bufetovým okénkem. Na vrcholu je Obří sud (restaurace s ubytovnou) u kterého jsme vypracovali tepelnětechnické výpočty, včetně posouzení tepelné stability a průkaz energetické náročnosti budovy.

obří sud na Javorníku
Fasádní systémy DEKMETAL
Spolupráce se sesterskou firmou DEKMETAL při vývoji fasádních systémů. Podrobné tepelnětechnické posouzení jak dílčích částí tak také celých systémů. fasádní systém Dekmetal

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů