Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Tepelná technika

Ottova vila - bazén, Praha
Předmětem zadání bylo tepelnětechnické posouzení a návrh úprav pěti detailů obalových konstrukcí vnitřního bazénu v historickém objektu Ottovy vily v Praze. Některé detaily byly navrženy ve více variantách i s ohledem na akustické vlastnosti. Ottova Vila - tepelná technika
Bazén, Sušice
Přístavba bazénové haly ke stávajícímu objektu zimního stadionu. Provedli jsme komplexní posouzení a popř. návrh řešení z hlediska akustiky (hluk z provozu objektu, hluk z dopravy a hluk ze stavební činnosti), z hlediska zastínění a denního osvětlení a z hlediska tepelné techniky (skladby, 2D a 3D detaily). komplexní řešení stavební fyziky - bazén sušice
Učalinská cementárna, Republika Baškortostán – Ruská federace
Součástí cementárny je plánován soubor budov zajišťující provoz cementárny: velín cementárny, zdravotní středisko, jídelna s kuchyní, administrativní objekt s ubytovnou. Navrhli jsme 9 skladeb a řešení 2 detailů. Okrajové podmínky a požadavky byly převzaty z norem Ruské federace. cementárna - tepelná technika
Bytový dům, Praha 6
Novostavba bytového domu o 6. NP. Posouzení tepelné stability místnosti dle požadavku ČSN 73 0540-2. Kritická místnost představuje místnost s největší plochou přímo osluněných výplní otvorů orientovaných na Z, JZ, J, JV, V, a to v poměru k podlahové ploše místnosti. Tepelná stabilita v letním období byla posouzena v místnosti v 6. NP. Bytový dům Praha 6 - tepelná technika
Obchodní centrum Aréna, Plzeň
Tepelnětechnické posouzení 30 skladeb a šesti kritických detailů. Skladby byly posouzeny na součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchovou teplotu hodnocenou faktorem vnitřního povrchu, množství zkondenzované vodní páry a roční bilanci zkondenzované a vypařitelné vodní páry. Detaily byly hodnoceny na nejnižší povrchovou teplotu. OC Arena Plzeň
Onkologické centrum, Plzeň
Zpracovali jsme studii denního osvětlení, ve které byly posouzeny typické místnosti a výsledky byly zevšeobecněny na všechny ostatní místnosti. Dále jsme řešili 3D detail prostupu sloupu z 1.PP (garáže) přes 1.NP (exteriér) do 2.NP (vytápěný prostor nemocnice). Výpočet vnitřních povrchových teplot a bodového činitele prostupu tepla byl proveden řešením 3D teplotního pole programem CUBE 3D. onkologické centrum - 3D detail
Ubytovna, Tábor
Zlepšení energetických vlastností obálky budovy ubytovacího zařízení ze 70. let 20. stol. Objekt je koncipován jako kombinovaný podélný třítraktový montovaný skelet doplněný montovanými stěnami. V odborném posudku bylo posouzeno 5 skladeb a 3 detaily. ubytovna Tábor
Polyfunkční objekt AMÁDEUS, Hradec Králové
Posouzení detailů lehkého obvodového pláště na nejnižší povrchovou teplotu. V některých detailech byly na paždících a na sloupcích nainstalovány topné kabely. Pro zvýšení účinnosti a eliminaci tepelných ztrát byly kabely překryty příložkou tepelného izolantu tl. 20 mm. Topné kabely jsou spouštěny v závislosti na venkovní teplotě. Polyfunkční objekt Amadeus - 3D detaily
Nadzemní vodojem, Český Brod
Cílem posudku bylo určit, zda je nutné vodojem zateplovat z důvodu ochrany vody před nadměrným ochlazováním či oteplováním, a navrhnout vhodnou skladbu obalové konstrukce s ohledem na ochranu železobetonu. Na základě bilančního výpočtu jsme navrhli 2 varianty úprav obvodového pláště vodojemu. vodojem Český Brod
Rekreační areál Obří Sud - Javorník

Navrhovaná výstavba rekreačního a sportovního zařízení na Javorníku se skládá z více objektů. Ve spodní části areálu jsou provozní objekt, pokladna, bufet, lanová dráha, dětský vlek a bobová dráha. V horní části jsou stanice lanové dráhy s bufetovým okénkem. Na vrcholu je Obří sud (restaurace s ubytovnou) u kterého jsme vypracovali tepelnětechnické výpočty, včetně posouzení tepelné stability a průkaz energetické náročnosti budovy.

obří sud na Javorníku

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů