Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Energetické hospodářství ČEVAK a.s.

Vypracovali jsme energetický audit energetického hospodářství vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s., dále byly zpracovány energetické audity pro nemovitosti v majetku společnosti. Hodnoceny byly jednak administrativní objekty, ale také např. jednotlivé čistírny odpadních vod.

Energeticke hospodarstvi CEVAK
Vstupní objekt stezky v korunách stromů Jánské Lázně

Ve skladbě ploché střechy novostavby vstupního objektu do stezky v korunách stromů byla zjištěna zabudovaná vlhkost. Technická pomoc spočívala v odběru vzorků polystyrenu a měření hmotnostní vlhkosti. Po cca 3 měsících byl proveden opakovaný průzkum a byla vyhodnocena míra vysychání materiálu.

Stezka v korunách stromů Jánské Lázně
Dílna měření emisí, Mladá Boleslav

Realizovaný objekt přístavby dílny měření emisí v Mladé Boleslavi. Ke  kolaudaci rozšiřovaných prostor provozovny jsme zpracovávali měření hluk z nově instalované vzduchotechniky umístěné na fasádě objektu. Měření bylo prováděno ve dvou místech v exteriéru, před fasádou a na hranici pozemku nejbližších obytných objektů.

Dílna měření emisí, Mladá Boleslav
Výrobní hala Dioss Nýřany

Projektová dokumentace opravy ploché střechy na základě znaleckého posudku. Novodobá plochá střecha s jednovrstvou asfaltovou hydroizolací. Nevhodně řešené osazení světlíků – degradace poddimenzovaných roznášecích dřevěných prvků, zesílení ocelovým nosníkem a jejich zateplení nad úrovní střešní krytiny. Následně autorský dozor.

Výrobní hala Dioss Nýřany
Plavecký bazén Prachatice

Odborné posouzení nevyhovujícího střešního pláště bazénu v Prachaticích se zaměřením na návrh nové skladby s ohledem na splnění tepelně-technických, akustických a požárních předpisů.

Bazén Prachatice
Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami, parc.č. 379/5, k.ú. Hluboká nad Vltavou

Úkolem bylo posoudit pro krajskou hygienickou stanici hlukovou expozici novostavby rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami od nedaleké komunikace II/105. V akustické studii bylo dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb provedeno posouzení dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech stavby.

RD Hluboká/Vltavou
Montážní hala v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce

Projekt PBŘS – novostavba dvoupodlažní montážní haly v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce. Hala bude sloužit pro účely čalounění nábytku a jejich skladování. Nosná konstrukce je skelet založený na hlubinných pilotách s vazníkovou střechou.

Montážní hala v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce
Velta Free Shop – Potůčky

Projekt PBŘS – pro novostavbu prodejny Velta Free Shop v Potůčkách jsme zpracovali požárně bezpečnostní řešení, včetně návrhu zařízení pro odvod tepla a kouře v objektu. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými monolitickými stěnami s dozdívkami a ocelovými sloupy. Zastřešení je provedeno dřevěným krovem s plechovou krytinou.

Velta Free Shop – Potůčky
Bytový soubor Nové Chabry D, Praha

V roce 2018 jsme provedli inspekci bytového souboru Nové Chabry D (celkem 3 samostatné objekty se společným podzemním podlažím) před koncem záruční doby – prověření stavu společných prostor bytových domů včetně společných zařízení, teras a podzemních garáží. Byl zpracován výčet zjištěných vad a nedostatků.

Bytový soubor Nové Chabry D, Praha
Bytový dům Kryšpínova 567/8 a 567/1 v Praze

Inspekce před koncem záruky objektu – prověření stavu společných prostor bytového domu (střechy, fasáda, parkovací stání, chodby) včetně vybraných společných zařízení, výčet zjištěných vad a nedostatků. Součástí inspekce byla kontrola všech balkonů a teras bytových domů s pasportem zjištěných vad, které byly následně reklamovány.

Bytový dům Kryšpínova 567/8 a 567/1 v Praze

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů