Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Objekt školní kuchyně, Česká Kamenice

Ke kolaudaci nově instalované vzduchotechniky v prostorách stávající školní kuchyně jsme prováděli měření hluku vyžadovaná hygienickou stanicí. Jednalo se o měření hluku na pracovišti v interiéru kuchně a měření hluku venkovní vzduchotechnické jednotky v chráněném venkovním prostoru stavby  před fasádou objektu školy.

Objekt školní kuchyně, Česká Kamenice
Chodník před hotelem Barbarossa, Cheb

Odborné posouzení příčin vzniku skvrn na chodníku před hotelem Barbarossa v Chebu. Příčinu se nám podařilo zjistit a současně jsme doporučili opatření pro její odstranění.

Chodník před hotelem Barbarossa, Cheb
Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm

Projekt požárně-bezpečnostního řešení stavby v rozsahu pro stavební povolení a územní řízení -  projekt se týkal stavebních úprav stávající administrativní budovy ve Frenstátě pod Radhoštěm se změnou užívání na bytový dům.

Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm
ZŠ Zásmuky, Komenského náměstí, Zásmuky
Přístavba družin a učeben k základní škole v Zásmukách. Byl posouzen přenos hluku z přilehlé komunikace první třídy a ze vzduchotechnické jednotky vůči navrženým učebnám a družinám. Dále byly posouzeny konstrukce tříd z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Nakonec byla posouzena prostorová akustika v nových třídách a družinách. ZŠ Zásmuky
Nová Envelopa, Olomouc

Plánované šestipodlažní kancelářské centrum v Olomouci. Zpracovali jsme hlukovou studii pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku, vyhodnotili hlukovou zátěž z dopravy v místě stavby a posoudili zvukovou izolaci obvodového pláště a vybraných vnitřních konstrukcí. Dále bylo provedeno posouzení prostorové akustiky a návrh úprav v proskleném atriu a jeho přilehlých prostor.

Nová Envelopa, Olomouc
Objekt č. 250 v areálu ÚJV Řež, Husinec

Administrativní objekt z šedesátých let minulého století je samostatně stojící, půdorysně i výškově členitý. Před několika lety byla provedena oprava střechy řešená nástřikem tepelné izolace na bázi polyuretanové pěny tvořícím finální vrstvu střechy. Vzhledem ke stavu dodatečné stříkané izolace musela být tato vrstva odstraněna a nahrazena novu funkční tepelněizolační a hydroizolační vrstvou střechy.

Objekt č. 250 v areálu ÚJV Řež, Husinec
Rezidence Triplex, Karlovy Vary

Odborné posouzení příčin rozsáhlých vlhkostních poruch v místě střech, vegetačních střech, okenních nadpraží a spodní stavby. Navržen postup odstranění závad a v další fázi realizační projektová dokumentace vč. Výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

Rezidence Triplex, Karlovy Vary
Jaguar Land Rover - Paintshop, Nitra

Pro účely certifikace BREEAM jsme provedli akustická měření v Paintshopu areálu Jaguar Land Rover v Nitře. V rámci měření byla prověřena zvuková izolace mezi kancelářskými prostory, prostorová akustika zasedacích a školících místností. Pro vytypované kritické pobytové prostory byl změřen vnitřní hluk.

Jaguar Land Rover - Paintshop, Nitra

Rodinný dům, Telce

Provedli jsme měření a posouzení hluku z železniční dopravy  na navrhovaný rodinný dům v ochranném pásmu dráhy v obci Telce. Jedná se o trať spojující Kralupy nad Vltavou s Louny. Na zákaldě výsledků měření bylo provedeno hodnocení nejen pro současný stav provozu na trati, ale i výhledové navýšení dle podkladů SŽDC. Hodnocení slouží jako podklad pro SŽDC a příslušnou hygienickou stanici.

Rodinný dům, Telce

Rodinný dům Záryby

Projekt PBŘS – pro generálního projektanta jsme vypracovali požárně-bezpečnostní řešení pro přístavbu garáže pro osobní vozy a novostavbu finské sauny u rodinného domu v Zárybech v okrese Praha – Východ.

Rodinný dům Záryby