Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Aspira Business Centre

Vypracování vybraných studií pro potřeby certifikací BREEAM a LEED pro administrativní budovu Aspira Business Centre. Budova jako první získala oba nejrozšířenější certifikáty udržitelnosti budov. Dodány byly služby v oblasti energetiky, tepelného komfortu, termodiagnostiky, denního osvětlení, ekologie a LCA.

Aspira Business Centre
Základní umělecká škola, Na Karlově, Benešov

Přestavba stávajícího objektu na základní uměleckou školu. Byl posouzen přenos hluku ze vzduchotechniky školy k nejbližším chráněným venkovním a vnitřním prostorům staveb. Dále byla posouzena prostorová akustika ve společenském sále, v běžných i hudebních učebnách a v nahrávacím studiu školy.

ZÚŠ Benešov
P3 Park Horní Počernice - Hala X
Služby zahrnovaly dodání certifikace na klíč pro novostavbu distribuční haly v Horních Počernicích. Služby zahrnovaly jak samotnou certifikaci typu Core and Shell dle manuálu BREEAM International New Construction, tak i zpracování odborných studií (akustika, osvětlení, teptech, energetika) pro zisk požadovaného stupně hodnocení a nezbytných konzultačních služeb. P3 Park Horní Počernice - Hala X
Bytový dům Botanica K1/K2 - Post Occupancy Evaluation
Pro získání zpětné vazby uživatelů bylo po jednom roce od uvedení objektu do provozu provedeno posouzení jeho funkčnosti. Zpětná vazba byla získána provedením dotazníkového šetření mezi uživateli. Otázky v dotazníku se týkaly spokojenosti s kvalitou vnitřního prostředí, vybavení, občasnké vybavenosti a dalších aspektů. Zároveň bylo provedeno místní šetření za účasti správce objektu. BD botanica Praha
Kulturní dům, Kojetín

Zpracovaná akustická studie se týkala rekonstrukce kulturního domu v obci Kojetín. Proběhlo měření doby dozvuku, při kterém bylo zjištěno překročení mezí daných ČSN 73 0527. Na základě měření byly navržené zvukopohltivé úpravy vnitřního prostoru sálu. Studie se dále zabývala návrhem úprav v prostorách přísálí a baru, které vedou především ke snížení hluku a větší srozumitelnosti.

Kulturní dům, Kojetín
Výrobní hala Petainer, Aš

Odborné posouzení stavu minerální izolace ve skladbě ploché střechy po dlouhodobém pronikání srážkové vody do objektu. Navržení postupu pro obnovení hydroizolační funkce střechy a dodatečné zateplení s důrazem na zachování stálého zatížení střešní konstrukce.

Výrobní hala Petainer, Aš
Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Pro bytový dům v Českých Budějovicích byl posouzen vliv hluku z dopravy, vyvolané projektovaným soukromým parkovištěm na samotný bytový dům a na objekty okolní zástavby. Na základě počtu parkovacích stání byly stanoveny intenzity dopravy na parkovišti v denní a noční době a následně byly dopočteny výsledné hodnoty.

Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Rodinný dům Velká Úpa

Projekt PBŘS – drobné stavební úpravy objektu pro bydlení ve Velké Úpě spočívající ve vybudování nového dřevěného schodiště a změny dispozice objektu (vybourání původních příček a vybudování nových sádrokartonových).

Rodinný dům Velká Úpa
Bytový soubor Nové Chabry C, K Beranovu 1190/13 až 17

Pro objednatele (společenství vlastníků jednotek) jsme provedli inspekci třetí etapy developerského projektu Nové Chabry C. Byla provedena podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace objektů za účelem soupisu vad díla a následné reklamace. Prověřeny byly společné prostory bytových domů, obálky objektů, garáže a navazující parter.

Bytový soubor Nové Chabry C, K Beranovu 1190/13 až 17
Jaguar Land Rover - Training Centre

Vypracování vybraných studií pro potřeby certifikace BREEAM pro tréninkové centrum výrobního závodu Jaguar Land Rover v Nitře. Jedná se o jednopodlažní budovu kompaktního tvaru sloužící pro školení nových a stávajících zaměstnanců. Byly dodány služby z oblasti energetiky, tepelného komfortu, nákladů životního cyklu a LCA.

Jaguar Land Rover - Training Centre