Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami, parc.č. 379/5, k.ú. Hluboká nad Vltavou

Úkolem bylo posoudit pro krajskou hygienickou stanici hlukovou expozici novostavby rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami od nedaleké komunikace II/105. V akustické studii bylo dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb provedeno posouzení dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech stavby.

RD Hluboká/Vltavou
Montážní hala v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce

Projekt PBŘS – novostavba dvoupodlažní montážní haly v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce. Hala bude sloužit pro účely čalounění nábytku a jejich skladování. Nosná konstrukce je skelet založený na hlubinných pilotách s vazníkovou střechou.

Montážní hala v areálu JECH CZ s.r.o. v Dobrušce
Velta Free Shop – Potůčky

Projekt PBŘS – pro novostavbu prodejny Velta Free Shop v Potůčkách jsme zpracovali požárně bezpečnostní řešení, včetně návrhu zařízení pro odvod tepla a kouře v objektu. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými monolitickými stěnami s dozdívkami a ocelovými sloupy. Zastřešení je provedeno dřevěným krovem s plechovou krytinou.

Velta Free Shop – Potůčky
Bytový soubor Nové Chabry D, Praha

V roce 2018 jsme provedli inspekci bytového souboru Nové Chabry D (celkem 3 samostatné objekty se společným podzemním podlažím) před koncem záruční doby – prověření stavu společných prostor bytových domů včetně společných zařízení, teras a podzemních garáží. Byl zpracován výčet zjištěných vad a nedostatků.

Bytový soubor Nové Chabry D, Praha
Bytový dům Kryšpínova 567/8 a 567/1 v Praze

Inspekce před koncem záruky objektu – prověření stavu společných prostor bytového domu (střechy, fasáda, parkovací stání, chodby) včetně vybraných společných zařízení, výčet zjištěných vad a nedostatků. Součástí inspekce byla kontrola všech balkonů a teras bytových domů s pasportem zjištěných vad, které byly následně reklamovány.

Bytový dům Kryšpínova 567/8 a 567/1 v Praze
Rodinný dům Židlochovice

Pro ověření návrhu prosklené střechy obývacího pokoje rekonstruovaného rodinného domu jsme provedli posouzení tepelné stability místnosti v letním období pomocí programu DesignBuilder. Díky průběžným konzultacím s projektantem jsme dosáhli optimalizace jeho návrhu, výpočet posloužil zároveň jako podklad pro návrh chlazení pro udržení tepelné pohody v posuzované místnosti.

Rodinný dům Židlochovice
ZŠ Mladá Boleslav

Pro 2 realizované přístavby k základním školám v Mladé Boleslavi jsme zpracovávali měření akustiky a umělého osvětlení jako podklad pro kolaudaci objektů. Jednalo se o měření doby dozvuku a umělého osvětelní celkem v 7 učebnách a měření hluku z provozu vzduchotechniky a chlazení ve 2 učebnách v interiéru a v chráněném venkovním prostoru stavby.

ZŠ Mladá Boleslav
Stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 1639, k.ú. Hostivař

24 hodinové měření hluku z železniční dopravy v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu. Měření bylo provedeno dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, 11/2017. Měření sloužilo jako podklad pro kalibraci výpočtového modelu.

Stavební úpravy rodinného domu, parc.č. 1639, k.ú. Hostivař
Západočeská univerzita Plzeň, fakulta strojní

Stavebně-technický průzkum střech strojní fakulty ZČU v Plzni. Provedli jsme cca 100 sond do střešního pláště za účelem zjištění skladeb a navržení nových skladeb střech s dodatečným zateplení. Na základě stavebně-technického průzkumu jsme vypracovali odborný posudek, jehož součástí bylo také tepelně-technické posouzení všech skladeb.

střechy fakulty strojí ZČU
ZŠ Vlčnov

Projekt PBŘS který řeší přístavbu nového venkovního pavilonu (třídy) základní školy ve Vlčnově. Pavilon je propojen se stávajícím objektem základní školy krytým spojovacím chodníkem. Na stavbě budou použity tradiční materiály (hliněná omítka, dřevo).

ZŠ Vlčnov