Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Rodinný dům, Telce

Provedli jsme měření a posouzení hluku z železniční dopravy  na navrhovaný rodinný dům v ochranném pásmu dráhy v obci Telce. Jedná se o trať spojující Kralupy nad Vltavou s Louny. Na zákaldě výsledků měření bylo provedeno hodnocení nejen pro současný stav provozu na trati, ale i výhledové navýšení dle podkladů SŽDC. Hodnocení slouží jako podklad pro SŽDC a příslušnou hygienickou stanici.

Rodinný dům, Telce

Rodinný dům Záryby

Projekt PBŘS – pro generálního projektanta jsme vypracovali požárně-bezpečnostní řešení pro přístavbu garáže pro osobní vozy a novostavbu finské sauny u rodinného domu v Zárybech v okrese Praha – Východ.

Rodinný dům Záryby
Rodinný dům Okenská, Újezd nad Lesy

Projekt PBŘS – přístavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu v Újezdu nad Lesy. Součástí projektu je také garáž pro osobní automobil. Přístavba je navržena z porobetonových tvárnic na monolitických základových pasech.

Rodinný dům Okenská, Újezd nad Lesy
Bytový dům Padovská 696/3 v Praze
Inspekce samostatně stojícího bytového domu před koncem záruky – prověření stavu společných prostor (chodeb, střech, garáží, technického zázemí) s vydáním závěrečné zprávy. V rámci inspekce bylo provedeno termovizní měření v interiéru bytové jednotky za přirozeného tlaku. Z měření byl zpracován protokol. Bytový dům Padovská 696/3 v Praze
Aspira Business Centre

Vypracování vybraných studií pro potřeby certifikací BREEAM a LEED pro administrativní budovu Aspira Business Centre. Budova jako první získala oba nejrozšířenější certifikáty udržitelnosti budov. Dodány byly služby v oblasti energetiky, tepelného komfortu, termodiagnostiky, denního osvětlení, ekologie a LCA.

Aspira Business Centre
Kulturní dům, Kojetín

Zpracovaná akustická studie se týkala rekonstrukce kulturního domu v obci Kojetín. Proběhlo měření doby dozvuku, při kterém bylo zjištěno překročení mezí daných ČSN 73 0527. Na základě měření byly navržené zvukopohltivé úpravy vnitřního prostoru sálu. Studie se dále zabývala návrhem úprav v prostorách přísálí a baru, které vedou především ke snížení hluku a větší srozumitelnosti.

Kulturní dům, Kojetín
Výrobní hala Petainer, Aš

Odborné posouzení stavu minerální izolace ve skladbě ploché střechy po dlouhodobém pronikání srážkové vody do objektu. Navržení postupu pro obnovení hydroizolační funkce střechy a dodatečné zateplení s důrazem na zachování stálého zatížení střešní konstrukce.

Výrobní hala Petainer, Aš
Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Pro bytový dům v Českých Budějovicích byl posouzen vliv hluku z dopravy, vyvolané projektovaným soukromým parkovištěm na samotný bytový dům a na objekty okolní zástavby. Na základě počtu parkovacích stání byly stanoveny intenzity dopravy na parkovišti v denní a noční době a následně byly dopočteny výsledné hodnoty.

Soukromé parkoviště BD Strádova, České Budějovice

Rodinný dům Velká Úpa

Projekt PBŘS – drobné stavební úpravy objektu pro bydlení ve Velké Úpě spočívající ve vybudování nového dřevěného schodiště a změny dispozice objektu (vybourání původních příček a vybudování nových sádrokartonových).

Rodinný dům Velká Úpa
Bytový soubor Nové Chabry C, K Beranovu 1190/13 až 17

Pro objednatele (společenství vlastníků jednotek) jsme provedli inspekci třetí etapy developerského projektu Nové Chabry C. Byla provedena podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace objektů za účelem soupisu vad díla a následné reklamace. Prověřeny byly společné prostory bytových domů, obálky objektů, garáže a navazující parter.

Bytový soubor Nové Chabry C, K Beranovu 1190/13 až 17

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů