Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Základní škola Unhošť

Projektová dokumentace sanace vlhkostních poruch suterénu základní školy na náměstí T.G. Masaryka v Unhošti – bylo navrženo provedení chemické injektáže, vnějších liniových obvodových a plošných drenáží a sanačních omítek za účelem odstranění příčiny vlhkostních poruch v interiéru objektu. Po dokončení realizace díla byla zpracována dokumentace skutečného provedení stvaby.

Základní škola Unhošť
Centrum předpovědi počasí, Areál ČHMÚ, Na Šabatce, Praha 12 – Komořany

Úkolem hlukové studie bylo posouzení hluku ze stavební činnosti při realizaci objektu a posouzení hluku ze stacionárních zdrojů v objektu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Dalším úkolem bylo posoudit vliv zastínění navrhované budovy vůči okolní zástavbě z hlediska oslunění a denního osvětlení.

Centrum předpovědi počasí, Areál ČHMÚ, Na Šabatce, Praha 12 – Komořany
Soubor rodinných domů, Kostelec nad Labem

Pro navrhovaný soubor rodinných domů byla zpracována akustická studie hodnotící přenos hluku ze silniční dopravy včetně návrhu opatření pro snížení hlukové zátěže. Zájmová lokalita se nacházela v blízkosti silnice 2. třídy II/101 procházející Kostelcem nad Labem. Softwarový model šíření hluku byl kalibrován výsledky měření hluku v lokalitě.

Soubor rodinných domů, Kostelec nad Labem

Bytový dům na Líše, Praha

Inspekce rekonstrukce a nástavby bytového domu Na Líše v Praze za účelem reklamace zjištěných vad a nedostatků. Prověřeny byly technické instalace, požárně-bezpečnostní řešení a stavební konstrukce, včetně navazujícího parteru a parkovacích stání. Výsledky inspekce byly konzultovány s objednatelem a byl doporučen další postup.

Bytový dům na Líše, Praha
Západní strana Hangáru B, Letiště Praha - Ruzyně

Letištní hangár „B“ v areálu společnosti Český Aeroholding v městské části Praha - Ruzyně z padesátých let minulého století je samostatně stojící, půdorysně i výškově členitý. Skládá se ze tří halových částí, zastřešených velkorozponovou konstrukcí. Střešní krytina byla již na konci své životnosti, do objektu lokálně zatékalo. To vyvolalo potřebu výměny střešní krytiny.

Západní strana Hangáru B, Letiště Praha - Ruzyně
Kulturní středisko Koruna 44/15, Praha – Radotín

Předmětem zakázky byl objekt kulturního střediska na náměstí Osvoboditelů v Praze Radotíně. Kulturní objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu a byl postaven na začátku 20. století. Uliční fasáda je výrazná a obsahuje mnoho dekorativních prvků. Projekt řešil zateplení obvodových stěn, výměnu oken, dveří, zateplení podlahy půdy nad sálem a výměnu střešní krytiny.

Kulturní středisko Koruna
Pavilon D Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy nad Vltavou

Samostatně stojící „Pavilon D“ v areálu Vojenského rehabilitačního ústavu ve Slapech nad Vltavou je osazen ve svažitém terénu. Objekt má tři nadzemní podlaží. Jihozápadní část přízemí (1.NP) je částečně zapuštěna pod navazující terén. Předmětem činnosti byla jednostupňová PD sanace vlhkostních poruch suterénu, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, a dále autorský dozor.

Pavilon D Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy nad Vltavou
Soubor bytových domů Farářství, Hradec Králové

Pro projektovaný soubor bytových domů v Hradci Králové jsme řešili hlukovou studii pro účely územniho řízení. Na základě kalibračního měření hluku v lokalitě a statistických dat o intenzitě dopravy, jsme posuzovali  hlukovou situaci ze silniční a železniční dopravy před fasádami projektovaných objektu. Dále pak hluk z nově projektovaných stacionárních zdrojů na okolní i vlastní chráněné objekty.

Soubor bytových domů Farářství, Hradec Králové
Bytový dům, Peroutkova, Praha

Jednalo se o rekonstrukci původního objektu na bytový dům. Pro kolaudaci jsme provedli měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, měření hluku z dopravy ve venkovním a vnitřním prostoru a dále měření hluku autovýtahu, osobního výtahu a větracích jednotek a klimatizačních zařízení v chráněných prostorech rekonstrukovaného objektu.

Bytový dům, Peroutkova, Praha

Výměna výtahů, BD Písecká 209-211, Bechyně

V rámci revitalizace panelového domu byla ve 3 vchodech provedena výměna výtahu. Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku z provozu nových výtahů požadované hygienickou stanicí pro prokázání vyhovujícího stavu. Nově navržené výtahy byly ve všech případech hodnoceny jako vyhovující a samozřejmě i méně hlučné než původní stroje.

Výměna výtahů, BD Písecká 209-211, Bechyně