Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry

Soubor bytových domů v Dolních Chabrech. Pro několik etap výstavby bytového souboru jsme prováděli sérii akustických měření ke kolaudaci objektů. Jednalo se o měření zvukové izolace vnitřních konstrukcí (vzduchová a kročejová neprůzvučnst), měření hluku ze stacionárních zdrojů a 24 hodinové měření hluku z dopravy.

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry
Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko, parc.č. 1404/26 a 1404/21, k.ú. Čerčany

Posouzení hlukové expozice na základě 24hodinového měření hluku z železniční a silniční dopravy v lokalitě. Měření sloužilo ke kalibraci výpočtového modelu. Následně byla vypracována akustické studie pro účely stavebního řízení.

Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko Čerčany
Německá škola v Praze

V roce 2016 jsme provedli podrobnou inspekci v areálu Německé školy v Praze – Butovicích. Inspekce se týkala všech místností, venkovních prostor a obálky budov. Prověřen byl technický stav a následně vypsán výčet zjištěných nedostatků a vad. Byl proveden koncepční návrh nápravných opatření, včetně  orientačního nacenění navržených oprav.

Německá škola v Praze
Realizace nového parkoviště, Pelhřimov

Ve fázi návrhu jsme zpracovávali hlukovou studii, která posoudila vliv hluku z projektovaného parkoviště, po demolici stávající stavby na tomto místě, na nejbližší chráněné objekty. Následně bylo po realizaci parkoviště provedeno měření hluku z provozu parkoviště potvrzující dodržení hygienických limitů hluku, jako podklad ke kolaudaci stavby.

Realizace nového parkoviště, Pelhřimov
Bytový dům, ul. K Lesu, Praha

Pro majitele objektu bylo provedeno prověření technického stavu společných prostor, konstrukcí a technického zařízení. Na základě zjištěného stavu byl zpracován koncepční návrh nápravných opatření, orientační nacenění navržených nápravných opatření a byly určeny priority opravy. Výstupem byl technický audit s podrobnou fotodokumentací z provedených kontrol.

Bytový dům, ul. K Lesu, Praha
Komplex BD v části Sídliště, Praha – Radotín

Bytové objekty byly realizovány v první polovině 60. let jako objekty systémové výstavby panelových domů. Technologie provedení objektů je dána použitím konstrukční soustavy T 02 B. V rámci revitalizace sídliště bylo třeba zajistit projekční činnosti související s dodatečným zateplením komplexu bytových domů s využitím dotačního titulu ZÚ.

Komplex BD v části Sídliště, Praha – Radotín
BD Stochovská 787-788, Praha - Ruzyně

Čtyřpodlažní panelové domy vystavěné ve stejném období a odpovídají zvyklostem výstavby z té doby. Domy byly v poměrně dobrém stavebně technickém stavu. Uvažovaná rekonstrukce tedy byla omezena na exteriér budov včetně dodatečného zateplení. Kompletní projekční a administrační činnosti související s celkovou revitalizací bytového domu s využitím dotačního titulu ZÚ.

BD Stochovská 787-788, Praha - Ruzyně
Bytové domy Vřesová 685/16 a 685/18 v Praze

Prověření stavu společných prostor včetně vybraných společných zařízení a bytových jednotek u 10 let starého objektu. Prověření bylo provedeno za účelem zpracování harmonogramu oprav a určení jejich priorit a předpokládaných finančních nákladů. V rámci činnosti bylo u vybrané bytové jednotky provedeno termovizní měření ze strany interiéru za přirozeného tlaku.

Bytové domy Vřesová 685/16 a 685/18 v Praze
Bytový dům Bělocerkevská

Pro objednatele bylo v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám vypracována revitalizační energeticko ekonomická studie s optimalizací a vyhodnocením vhodných variant na jejíž základě bylo přistoupeno k realizaci zateplení objektu. Byl vypracován energetický posudek, projektová dokumentace a podklady pro následné vyregulování otopné soustavy. Zároveň jsme prováděli autorský dozor při vlastní realizaci. Součástí dodávky prací byla rovněž kompletní administrace dotace.

Bytový dům Bělocerkevská
Maximus Resort, Brno

Provedli jsme měření doby dozvuku ve stávajícím stavu restaurace v objektu Maximus Resort v Brně. Pro novou přístavbu restaurace jsme navrhli zvukopohltivé opatření, které vede ke snížení doby dozvuku a hluku uvnitř prostoru. Tím je zaručen větší akustický komfort pro návštěvníky i personál.

Maximus Resort, Brno

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů