Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Bytový soubor Barevné Letňany, III. Etapa – objekty F, G,H, K

Inspekce před koncem záruky u bytového souboru Barevné Letňany – jednalo se o čtyři objekty postavené ve III. Etapě. Pro objednatele byla provedena podrobná prohlídka všech objektů, včetně technického zařízení budov, požárně-bezpečnostního řešení a statiky objektů. Zjištěné vady a nedodělky byly zdokumentovány a výstup ve formě technického auditu předán objednateli.

Bytový soubor Barevné Letňany, III. Etapa – objekty F, G,H, K
Bytový soubor Nové Chabry A, Praha

Pro společenství vlastníků jednotek bylo provedeno prověření stavu společných prostor bytových domů objektu Nové Chabry A. Byla provedena prohlídka vybraných společných zařízení, střech, fasád, podzemních garáží a parteru objektu – účelem bylo podání reklamace zjištěných závad u developera. Naše společnost zajistila také konzultační činnost při reklamaci. Dále  bylo provedeno prověření stavu vybraných bytových jednotek – rovněž za účelem reklamace.

Bytový soubor Nové Chabry A, Praha
Měření hluku z dopravy na komunikaci I/55 v Přerově

Provedli jsme měření hluku z dopravy a vyhodnocení hlukové zátěže ze silniční dopravy na komunikaci I/55 (ul. Palackého) v Přerově v denní a noční době v 6 měřících místech, které byly umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření hluku z dopravy bylo provedeno po realizaci rozšíření ul. Palackého.

komunikace I/55 v Přerově
Administrativní objekt Prague Office Park II

Technical due diligence (technická inspekce) objektu – v rámci TDD byl zhodnocen technický stav objektu a odpadové hospodářství.  Po prohlídce bylo provedeno vyhodnocení závažnosti zjištěných závad, časový harmonogram jejich odstranění, vyhodnocení provozních nákladů OPEX a plánu investičních nákladů CAPEX. Zpracováno pro investora.

Administrativní objekt Prague Office Park II
Víceúčelová sportovní hala, Kutná Hora

Projektovaná sportovní hala v Kutné Hoře. Zpracovávali jsme hlukové studie v rozsahu územní řízení a stavební povolení sportovní haly, které obsahovaly posouzení hluku z provozu objektu včetně technologie, dopravy a hluku přenášeného přes obvodový plášť a posouzení hluku ze stavební činnosti při realizaci haly.

Víceúčelová sportovní hala, Kutná Hora
Bytový dům, Praha 11 – Kateřinky

Realizovaný bytovů dům v Praze 11. Ke kolaudaci bytového domu jsme zpracovávali soubor akustických měření. Jednalo se o sérii měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti vnitřních konstrukcí. Měření hluku stacionárních zdrojů (vzduchotechnika, kotelna, výtah)  a 24 hodinové měření hluku dopravy v interiéru objektu.

Bytový dům, Praha 11 – Kateřinky
MŠ Horní Adršpach, č.p. 115

Posouzení denního osvětlení v nově vzniklé místnosti (herny) MŠ Adršpach. Pro splnění požadavků na denní osvětlení byly v místnosti navrženy světlovody. Po realizaci stavebních úprav bylo pracovníkem zkušební laboratoře provedeno měření umělého osvětlení.

MŠ Horní Adršpach, č.p. 115
Tělocvična základní školy, Herálec

Po rekonstrukci tělocvičny jsme provedli kontrolní měření doby dozvuku. Rekonstrukce byla zaměřená na zlepšení akustických parametrů v tělocvičně. Cílem bylo nejen dosažení normového požadavku na dobu dozvuku, ale zejména snižení hlučnosti při výuce. Měřením byla ověřena účinnost navržených akustických obkladů.

Tělocvična základní školy, Herálec

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry

Soubor bytových domů v Dolních Chabrech. Pro několik etap výstavby bytového souboru jsme prováděli sérii akustických měření ke kolaudaci objektů. Jednalo se o měření zvukové izolace vnitřních konstrukcí (vzduchová a kročejová neprůzvučnst), měření hluku ze stacionárních zdrojů a 24 hodinové měření hluku z dopravy.

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry
Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko, parc.č. 1404/26 a 1404/21, k.ú. Čerčany

Posouzení hlukové expozice na základě 24hodinového měření hluku z železniční a silniční dopravy v lokalitě. Měření sloužilo ke kalibraci výpočtového modelu. Následně byla vypracována akustické studie pro účely stavebního řízení.

Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko Čerčany

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů