Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Pražákův palác, Brno

V prostoru mezi Pražákovým palácem a Besedním domem byla plánována kavárna sloužící ke kulturním účelům (výstavy, hudba, apod.) Řešili jsme hluku ze stacionárních zdrojů a hluku šířícího se z hudební produkce z vnitřního prostoru kavárny a také z hudební produkce na nádvoří Pražákova paláce.

šíření hluku v okolí posuzovaného místa
Janáčkovo kulturní centrum, Brno
Ve fázi projektu jsme zpracovali znalecký posudek hodnotící zastínění okolních objektů vlivem plánované výstavby Janáčkova kulturního centra. Pro účely posudku byla mimo jiné použita Vyhláška č. 28/2006 o závazných částech Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno. Janáčkovo kulturní centrum
Obchodní centrum Bořislavka, Praha

Studie zastínění okolních objektů a studie denního osvětlení pobytových místností vlastního obchodního centra. Součástí řešení byl také výběr vhodných zasklívacích prvků pro dosažení optimálního vyvážení mezi denním světlem a solárními tepelnými zisky.

model obchodního centra bořislavka
Bytový soubor Prague Towers

Provedli jsme inspekci objektu před koncem jeho záruky. Inspekce byla zaměřena na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení a požárněbezpečnostní řešení. Zjištěné vady a nedostatky byly sumarizovány v závěrečném protokolu.

prague towers
Rodinný dům, Černošice
Dva samostatně stojící rodinné domy. V každém se nachází tři byty. Ve formě znaleckého posudku jsme posuzovali vznik příčin vlhkostních poruch v podstřeší a koncepčně jsme navrhli nápravná opatření. navržená úprava skladby
Bytový dům "U kapličky", České Budějovice

Posouzení atypické novostavby bytového domu (ustupující fasáda, kruhový půdorys) z hlediska jejího vlivu na zastínění okolí. Lokalitou plánované stavby bylo širší centrum Českých Budějovic.

bytový dům "U kapličky"
Haly pro výrobu tabákových produktů v Kutné Hoře

Bylo provedono tepelnětechnické posouzení skladeb a detailů výrobní haly, kde je technologicky udržována vyšší teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu potřebná pro výrobu tabákových produktů.

detail soklu haly

ČOV v Kutné Hoře

Na základě výpočtu bylo provedono posouzení kondenzace v opláštění vyhnívacích nádrží čističky odpadních vod a navrženo opatření, které zajistí bezpečnou funkčnost nádrží. 

čov kutná hora

Bytový soubor Ďáblický Háj, Praha
Prověření stavu společných prostor bytového domu včetně vybraných společných zařízení před koncem záruky. Průzkum byl zaměřen na stavebnětechnickou část, statiku, technická zařízení, požárně bezpečnostní řešení a elektroinstalace. Výsledky průzkumu byly zpracovány ve formě protokolu. Součástí protokolu byl rovněž návrh na opravná opatření. pohled na bytový soubor Ďáblický háj
Budova okresního soudu v Chomutově
Do podstřešního prostoru objektu zatéká a vyskytují se i další vlhkostní poruchy. Vypracovali jsme znalecké posouzení možných příčin vlhkostních poruch, posoudili jsme stav střešní krytiny a navrhli způsob opravy střechy. budova soudu v Chomutově

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů