Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Střední zemědělská škola Čáslav, ul. Sadová, Čáslav

V rámci revitalizace objektu školy byl zpracován projekt vzduchotechniky (nucené větrání školních učeben). Navrženo bylo celkem 24 lokálních vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla a řízením dle hladiny CO2. Součástí akce bylo rovněž zpracování energetického posudku pro potřeby žádosti o dotaci z programu OPŽP.

Střední zemědělská škola Čáslav

Bytový dům, Praha 11 – Kateřinky

Realizovaný bytovů dům v Praze 11. Ke kolaudaci bytového domu jsme zpracovávali soubor akustických měření. Jednalo se o sérii měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti vnitřních konstrukcí. Měření hluku stacionárních zdrojů (vzduchotechnika, kotelna, výtah)  a 24 hodinové měření hluku dopravy v interiéru objektu.

Bytový dům, Praha 11 – Kateřinky
MŠ Horní Adršpach, č.p. 115

Posouzení denního osvětlení v nově vzniklé místnosti (herny) MŠ Adršpach. Pro splnění požadavků na denní osvětlení byly v místnosti navrženy světlovody. Po realizaci stavebních úprav bylo pracovníkem zkušební laboratoře provedeno měření umělého osvětlení.

MŠ Horní Adršpach, č.p. 115
Tělocvična základní školy, Herálec

Po rekonstrukci tělocvičny jsme provedli kontrolní měření doby dozvuku. Rekonstrukce byla zaměřená na zlepšení akustických parametrů v tělocvičně. Cílem bylo nejen dosažení normového požadavku na dobu dozvuku, ale zejména snižení hlučnosti při výuce. Měřením byla ověřena účinnost navržených akustických obkladů.

Tělocvična základní školy, Herálec

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry

Soubor bytových domů v Dolních Chabrech. Pro několik etap výstavby bytového souboru jsme prováděli sérii akustických měření ke kolaudaci objektů. Jednalo se o měření zvukové izolace vnitřních konstrukcí (vzduchová a kročejová neprůzvučnst), měření hluku ze stacionárních zdrojů a 24 hodinové měření hluku z dopravy.

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry
Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko, parc.č. 1404/26 a 1404/21, k.ú. Čerčany

Posouzení hlukové expozice na základě 24hodinového měření hluku z železniční a silniční dopravy v lokalitě. Měření sloužilo ke kalibraci výpočtového modelu. Následně byla vypracována akustické studie pro účely stavebního řízení.

Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko Čerčany
Německá škola v Praze

V roce 2016 jsme provedli podrobnou inspekci v areálu Německé školy v Praze – Butovicích. Inspekce se týkala všech místností, venkovních prostor a obálky budov. Prověřen byl technický stav a následně vypsán výčet zjištěných nedostatků a vad. Byl proveden koncepční návrh nápravných opatření, včetně  orientačního nacenění navržených oprav.

Německá škola v Praze
Realizace nového parkoviště, Pelhřimov

Ve fázi návrhu jsme zpracovávali hlukovou studii, která posoudila vliv hluku z projektovaného parkoviště, po demolici stávající stavby na tomto místě, na nejbližší chráněné objekty. Následně bylo po realizaci parkoviště provedeno měření hluku z provozu parkoviště potvrzující dodržení hygienických limitů hluku, jako podklad ke kolaudaci stavby.

Realizace nového parkoviště, Pelhřimov
Bytový dům, ul. K Lesu, Praha

Pro majitele objektu bylo provedeno prověření technického stavu společných prostor, konstrukcí a technického zařízení. Na základě zjištěného stavu byl zpracován koncepční návrh nápravných opatření, orientační nacenění navržených nápravných opatření a byly určeny priority opravy. Výstupem byl technický audit s podrobnou fotodokumentací z provedených kontrol.

Bytový dům, ul. K Lesu, Praha
Komplex BD v části Sídliště, Praha – Radotín

Bytové objekty byly realizovány v první polovině 60. let jako objekty systémové výstavby panelových domů. Technologie provedení objektů je dána použitím konstrukční soustavy T 02 B. V rámci revitalizace sídliště bylo třeba zajistit projekční činnosti související s dodatečným zateplením komplexu bytových domů s využitím dotačního titulu ZÚ.

Komplex BD v části Sídliště, Praha – Radotín