Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Rodinný dům Kašava

Projekt PBŘS – rekonstrukce rodinného domu a zateplení v rámci dotačního programu Zelená úsporám (snížení energetické náročnosti objektu). V rámci projektu byly změněny nevyužívané půdní prostory na obytné podkroví a bylo vybudováno nové zádveří.

Rodinný dům Kašava
Rodinný dům Tištín

Projekt PBŘS – stavební úpravy jednopodlažního rodinného domu se sedlovou střechou v Tištíně. Nově byla naprojektováno druhé nadzemní podlaží s novou sedlovou střechou a nový objekt skladu zahradního nábytku.

Rodinný dům Tištín
Administrativní budovy Hadovka Office Park

Kompletní služby v oblasti certifikace  administrativní budovy Hadovka Office Park (A, B, C, D). Služby zahrnovaly jak samotnou certifikaci, tak i zpracování studií pro zisk požadovaného stupně hodnocení (akustika, rušivé osvětlení, energetika). Zajišťujeme také každoroční prodlužování certifikátu.

Hadovka Office Park
BD Klánovice, parc.č. 459, k.ú. Klánovice

Bylo provedeno komplexní hlukové posouzení dvou nově navrhovaných bytových domů. V první fázi byla na základě měření vypracována akustická studie pro hluk ze silniční dopravy vůči navrhovaným bytovým domům. V další fázi bylo posouzeno zatížení hluku při stavební činnosti a z navrhovaných vzduchotechnických jednotek na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb.

BD Klánovice, parc.č. 459, k.ú. Klánovice
Bytový soubor Nové Chabry B, K Beranovu 1181/5 až 11, Praha

Inspekce čtyř bytových domů bytového souboru Nové Chabry B za účelem reklamace zjištěných vad, nedostatků a nedodělků. Prověřeny byly společné prostory a technické zařízení objektů. Výstup včetně fotodokumentace byl zpracován ve formě inspekční zprávy. Zjištěné nedostatky byly objednatelem reklamovány.

Bytový soubor Nové Chabry B, K Beranovu 1181/5 až 11, Praha
Bytový dům, ul. Bělohorská, Praha 6

Příprava revitalizační studie objektu bytového domu s celkem 64 bytovými jednotkami. Na základě studie bylo rozhodnuto o rekonstrukci zdroje tepla. V další fázi následovalo zhotovení projektové dokumentace nové plynové kotelny III. kategorie o výkonu 280 kW včetně MaR začišťující vytápění objektu a ohřev TV.

Bytový dům Bělohorská

Soubor rodinných domů v Sázavě

V Sázavě jsme posoudili vliv hluku z železniční dopravy na parcelu s rekreačními objekty, které má v budoucnu nahradit soubor 9 rodinných domů. Nejdříve bylo provedeno měření hluku z železniční dopravy a na základě naměřených hodnot byl vytvořen model pro výpočtové posouzení hlukové expozice pozemku pro výstavbu.

Soubor rodinných domů v Sázavě

Bytový dům Učňovská 385 a 386, Praha 9

Inspekce před koncem záruky objektu – prověření stavu společných prostor dvou bytových domů včetně vybraných společných zařízení a dvou bytových jednotek. Výstupem byl technický audit s výčtem zjištěných vad a nedostatků a podrobnou dokumentací. U střech byla provedena namátková kontrola těsnosti hydroizolace.

Bytový dům Učňovská 385 a 386, Praha 9
6.ZŠ Kladno, k.ú. Rozdělov

Akustická studie pro hluk ze stacionárních zdrojů, kterými jsou dvě vzduchotechnické jednotky u nově přistavované jídelny základní školy. Jedna vzduchotechnická jednotka je navržena na střeše přistavované jídelny a z druhé (vnitřní) jednotky je vyveden výtlak a sání na severní fasádu směrem do dvora základní školy. Dále bylo provedeno posouzení hluku při stavebních činnostech vůči nejbližší okolní zástavbě.

6.ZŠ Kladno, k.ú. Rozdělov
Rodinný dům ve Statenicích

V akustické studii byl stanoven přenos hluku z tepelného čerpadla do nejbližších chráněných venkovních prostor staveb okolní zástavby. Na základě vypočtených hodnot byla navržena clona pro snížení přenosu hluku k nejbližšímu objektu. Po realizaci a instalaci tepelného čerpadla bylo provedeno měření hluku pro kolaudaci objektu.

Rodinný dům ve Statenicích