Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

BD Stochovská 787-788, Praha - Ruzyně

Čtyřpodlažní panelové domy vystavěné ve stejném období a odpovídají zvyklostem výstavby z té doby. Domy byly v poměrně dobrém stavebně technickém stavu. Uvažovaná rekonstrukce tedy byla omezena na exteriér budov včetně dodatečného zateplení. Kompletní projekční a administrační činnosti související s celkovou revitalizací bytového domu s využitím dotačního titulu ZÚ.

BD Stochovská 787-788, Praha - Ruzyně
Bytové domy Vřesová 685/16 a 685/18 v Praze

Prověření stavu společných prostor včetně vybraných společných zařízení a bytových jednotek u 10 let starého objektu. Prověření bylo provedeno za účelem zpracování harmonogramu oprav a určení jejich priorit a předpokládaných finančních nákladů. V rámci činnosti bylo u vybrané bytové jednotky provedeno termovizní měření ze strany interiéru za přirozeného tlaku.

Bytové domy Vřesová 685/16 a 685/18 v Praze
Soubor rodinných domů, Křenov u Kájova
Soubor 33 rodinných domů v blízkosti komunikace druhé třídy. Na pozemku plánované výstavby rodinných domů bylo provedeno kalibrační měření hladiny hluku z dopravy. Na základě výsledků měření a 24 hodinové intenzity dopravy z podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR byla posouzena hluková expozice projektovaných rodinných domů. Soubor RD, Křenov u Kájova
Bytový dům Bělocerkevská

Pro objednatele bylo v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám vypracována revitalizační energeticko ekonomická studie s optimalizací a vyhodnocením vhodných variant na jejíž základě bylo přistoupeno k realizaci zateplení objektu. Byl vypracován energetický posudek, projektová dokumentace a podklady pro následné vyregulování otopné soustavy. Zároveň jsme prováděli autorský dozor při vlastní realizaci. Součástí dodávky prací byla rovněž kompletní administrace dotace.

Bytový dům Bělocerkevská
Bytový dům, Nad Rokoskou 19/1, Praha
Přestavba stávajícího bytového domu v Praze 8. Byl posouzen vliv přístavby na zastínění okolních objektů z hlediska oslunění a denního osvětlení a bylo posouzeno oslunění a denní osvětlení ve vlastním bytovém domě. Dále byl posouzen vliv hluku ze silniční a železniční dopravy vůči bytovému domu. Bytový dům, Nad Rokoskou 19/1, Praha
Bytový dům Gen. Klapálka, Kladno
Přestavba stávajícího objektu na bytový dům s kanceláří a přístavba zastřešení parkovacího stání. V objektu bylo navrženo pět bytů a jedna kancelář. Bylo posouzeno oslunění a denní osvětlení v nově navržených bytech. V kanceláři bylo posouzeno denní osvětlení a stanoveny plochy pro rozmístění pracovních míst. Bytový dům Gen. Klapálka, Kladno
Usedlost Turbová, Praha
Novostavba dvou bytových domů v usedlosti Turbová v Praze – Košířích. Byl posouzen vliv novostavby na zastínění okolní zástavby. Výpočty prokázaly, že i po realizaci nových bytových domů budou u stávající okolní zástavby splněny požadavky na oslunění a denní osvětlení. V navržených bytech bylo dále posouzeno oslunění a denní osvětlení. Usedlost Turbová, Praha
Park Kalikova – Bytový dům B, Kalikova, Plzeň
Novostavba bytového domu v Plzni. Objekt se nachází v blízkosti komunikace první a třetí třídy a tramvajové trati. Byl posouzen vliv hluku z dopravy na navrhované byty. Byl posouzen současný stav i výhledový stav po realizaci plánované přeložky dopravy v blízkosti novostavby. Dále byla posouzena zvuková izolace konstrukce mezi byty a prostorem parkingu v podzemním podlaží. bd kalikova, plzeň
ZŠ a MŠ Tatce
Rozšíření kapacit základní a mateřské školy v obci Tatce. V rámci akce byla navržena přístavba ke stávající budově školy. Bylo posouzeno denní osvětlení v nově vzniklých třídách a bylo zde navrženo a posouzeno umělé osvětlení. Bylo prokázáno, že v navržených třídách budou splněny požadavky na denní i umělé osvětlení, včetně požadavků na oslnění a rovnoměrnost denního i umělého osvětlení. zš a mš tatce
Bytový dům, K nádraží, Kutná Hora – Sedlec
Přestavba bytového domu v Sedlci u Kutné Hory. Bytový dům se nachází v blízkosti železniční trati. Na základě výsledků kalibračního měření hluku z dopravy stávajícího stavu a 24 hodinové intenzity dopravy z podkladů Správy železniční dopravní cesty byla posouzena hluková expozice bytového domu. bytový dům sedlec