Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Objekt na ul. Thunovská, Praha 1

Technická inspekce (technical due diligence) historického objektu nacházejícího se v sousedství zahrad Pražského hradu pro soukromého investora. Požadavkem bylo zhodnocení stávajícího technického stavu objektu, vyhodnocení zjištěných závažných závad s následným kvalifikovaným odhadem nákladů na jejich odstranění.

Objekt na ul. Thunovská, Praha 1
Administrativní objekt Prague Office Park I

Technická inspekce administrativního objektu (due diligence) na Praze 5 – v rámci činnosti bylo provedeno zhodnocení technického stavu, odpadového hospodářství a  vyhodnocení závažnosti zjištěných závad. Byl zpracován časový harmonogram odstranění zjištěných závad, vyhodnoceny provozní náklady OPEX a plán investičních nákladů CAPEX. 

Administrativní objekt Prague Office Park I
Penzion, Horní Malá Úpa

Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku tepelného čerpadla navrženého jako zdroj tepla pro nově realizovaný penzion v Krkonoších. Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení stavby jsme se před měřením museli vypořádat s nepříznivými podmínkami panujícími v této vysoko položené lokalitě po nezanedbatelnou část roku.

Penzion, Horní Malá Úpa

Rekonstrukce prostoru přednádraží, Pardubice

Pro vyhodnocení účinnosti navržených protihlukových opatření jsme před a po rekonstrukci prostoru náměstí Jana Pernera v Pardubicích provedeni měření hluku ze silniční dopravy. Měření bylo provedeno ve 2 bodech po dobu 24 hodin. V rámci rekonstrukce byla provedena revitalizace veřejného prostoru včetně stanovišť veřejné dopravy a v přílehlém úseku hlavní komunikace byl položen tichý asfalt.

Rekonstrukce prostoru přednádraží, Pardubice

Nemocnice na Homolce – Oddělení nukleární medicíny a PET centrum

Prověření stavu vybraných konstrukcí objektu (střechy, fasády, spodní stavba, statika, technické zařízení budov) s následným posouzení jejich stavu, vyhodnocením rizik a určením priorit oprav. Na závěr byl zpracován koncepční návrh nápravných opatření včetně odborného odhadu ceny. Součástí navazujících činností bylo zpracování zadání pro výběr koncesionáře a pasport objektu.

Nemocnice na Homolce – Oddělení nukleární medicíny a PET centrum
Bytový soubor Barevné Letňany, III. Etapa – objekty F, G,H, K

Inspekce před koncem záruky u bytového souboru Barevné Letňany – jednalo se o čtyři objekty postavené ve III. Etapě. Pro objednatele byla provedena podrobná prohlídka všech objektů, včetně technického zařízení budov, požárně-bezpečnostního řešení a statiky objektů. Zjištěné vady a nedodělky byly zdokumentovány a výstup ve formě technického auditu předán objednateli.

Bytový soubor Barevné Letňany, III. Etapa – objekty F, G,H, K
Bytový soubor Nové Chabry A, Praha

Pro společenství vlastníků jednotek bylo provedeno prověření stavu společných prostor bytových domů objektu Nové Chabry A. Byla provedena prohlídka vybraných společných zařízení, střech, fasád, podzemních garáží a parteru objektu – účelem bylo podání reklamace zjištěných závad u developera. Naše společnost zajistila také konzultační činnost při reklamaci. Dále  bylo provedeno prověření stavu vybraných bytových jednotek – rovněž za účelem reklamace.

Bytový soubor Nové Chabry A, Praha
Měření hluku z dopravy na komunikaci I/55 v Přerově

Provedli jsme měření hluku z dopravy a vyhodnocení hlukové zátěže ze silniční dopravy na komunikaci I/55 (ul. Palackého) v Přerově v denní a noční době v 6 měřících místech, které byly umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření hluku z dopravy bylo provedeno po realizaci rozšíření ul. Palackého.

komunikace I/55 v Přerově
Administrativní objekt Prague Office Park II

Technical due diligence (technická inspekce) objektu – v rámci TDD byl zhodnocen technický stav objektu a odpadové hospodářství.  Po prohlídce bylo provedeno vyhodnocení závažnosti zjištěných závad, časový harmonogram jejich odstranění, vyhodnocení provozních nákladů OPEX a plánu investičních nákladů CAPEX. Zpracováno pro investora.

Administrativní objekt Prague Office Park II
Víceúčelová sportovní hala, Kutná Hora

Projektovaná sportovní hala v Kutné Hoře. Zpracovávali jsme hlukové studie v rozsahu územní řízení a stavební povolení sportovní haly, které obsahovaly posouzení hluku z provozu objektu včetně technologie, dopravy a hluku přenášeného přes obvodový plášť a posouzení hluku ze stavební činnosti při realizaci haly.

Víceúčelová sportovní hala, Kutná Hora