Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Termografie a Blower Door test

Pivovarský dvůr, Dolní Břežany
Novostavba administrativní budovy. Cílem termovizního měření bylo zdokumentovat provedenou stavbu a zhodnotit kvalitu provedených prací. Teplotní pole fasád s omítkou a kamenným obkladem bylo v ploše homogenní, což poukazuje na souvislou vrstvu tepelné izolace. pohled na fasádu
Bytový dům, ul. U Hranic, Praha 10
Bytový dům prakticky v původním stavu z období výstavby z roku 1993. Termovizním měřením bylo zjištěno velké množství tepelných mostů, což je důsledek nekvalitní realizace. Současně jsme vypracovali energetickou studie a na základě těchto dvou dokumentů doporučili vhodná opatření k realizaci. pohled na dům
Bytový dům, Pardubice-Dubové Návrší
Novostavba bytového domu. Termovizním měřením byla provedena kontrola správnosti provedení zateplovacího systému. pohled na fasádu domu
Půdní vestavba v bytovém domě, ul. Bílkova, Praha 1
Z důvodů přehřívání bytu v letním období bylo provedeno termovizní měření v interiéru pro odhalení teplotních anomálií a správný návrh klimatizace. pohled na strop OP
Bytové domy, ul. Moskevská a Mánesova, Havířov
Kontrola provedení vnějšího zateplovacího systému na pěti panelových bytových domech. Kontrola byla provedena termovizní kamerou. Dále bylo ve vybraných bytech s vlhkostními problémy (růst plísní, povrchová kondenzace) provedeno termovizní měření oken a navazujících konstrukcí. termogram fasády domu
Nízkoenergetický dům, Čerčany
Nosnou konstrukci domu tvoří betonové dutionové bloky vyplněné betonovou zálivkou. Z exteriéru je na stěnách ETICS s tepelnou izolací z desek minerální vaty tl. 400 mm. Střecha je plochá s tepelnou izolací mezi vazníky. Výsledná hodnota n50=0,7 1/h, což se blíží hodnotě doporučené pro pasivní domy. Byly nalezeny netěsnosti u francouzských oken. pohled na měřený dům

 

Pasivní rodinný dům, Solopisky u Černošic
Dokonalá vzduchotěsnost je jednou z významných vlastnsotí pasivních rodinných domů. Majitel si velkou část domu prováděl sám a kvalita byla na takové úrovni, že byly bez problémů splněny doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Součástí měření bylo také bezkontaktní snímání obalových konstrukcí termovizní kamerou. termogram připojovací spáry okna

 

Vestavba bytu v podkroví historického domu, ul. Rejskova, Praha 2
Kontrola provedení vzduchotěsnicích vrstev zařízením Blower-Door test. Měření proběhlo 2x. Pro první měření nebylo docíleno dostatečné těsnosti. Pro hledání netěsností byla použita termovizní kamera. koupelna s lehkými obalovými konstrukcemi

 

Půdní vestavba v historickém domě, ul. Týnská, Praha 1
Kontrola provedení půdní vestavby. Kontrola byla provedena termovizní kamerou a Blower-Door testem. Bylo nalezeno velké množství netěsností, které významně ovlivňují energetickou náročnost vestavby. termovizní snímek u střešního okna

 

Rodinný dům, Jičín
Měření vzduchotěsnosti Blower-Door test dřevostavby DEKHOME. V objektu jsou tři samostatné bytové jednotky, každá bytová jednotka byla měřena samostatně a všechny s rezervou splnily doporučení pro objekty s přirozeným větráním. blower door test v RD