Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Třídicí linka tonerů, Tulipán park Hostivice

V roce 2007 jsme v objektu prováděli měření denního osvětlení. Majitel chtěl zbudovat v jedné lodi haly třídicí linku tonerů s trvalými pracovišti. Hala nebyla pro tyto účely dimenzována. Doplnění střešních světlíků by bylo neekonomické. Navrhli jsme rozmístění jednotlivých pracovišť a rozmístění nových svítidel umělého osvětlení dle ČSN EN12464-1. Provedli jsem měření. Více v tomto článku.

Třídicí linka tonerů

Mateřská škola Kněževes

V mateřské škole měla být rozšířena působnost na hlídání dětí mladších 3 let. Hygienická stanice si vyžádala posouzení denního a umělého osvětlení. Při posouzení se prokázalo nevyhovující umělé osvětlení, a proto jsme navrhli nová svítidla a jejich rozmístění.

Mateřská škola Kněževes
Vzorková prodejna koberců, Louny

Halový objekt původně sloužil k jiným účelům. Součástí rekonstrukce a přestavby na vzorkovou prodejnu koberců bylo také posouzení stávajícího umělého osvětlení, při kterém jsme zjistili jeho nevyhovující stav pro nové využití. Proto jsme provedli optimalizovaný návrh tak, aby bylo maximálně využito stávajících svítidel.

Vzorková prodejna koberců, Louny
Bytové domy, Stará Turá (Slovensko)
V rámci přestavby dvou dvoupodlažních objektů na bytové domy mají být oba domy navýšeny o jedno podlaží. Ve studii oslunění a denního osvětlení byl řešen vliv nástavby na okolní pozemky a zástavbu. Studie prokázala splnění všech požadavků STN 73 4301, STN 73 0580-1 a STN 73 0580-2 a vyhlášky 532/2002 Sb. Bytové domy, Stará Turá (Slovensko)
Budová magistrátu města Olomouc
Předmětem studie byla zrekonstruovaná budova odboru sociální pomoci Magistrátu města Olomouce. Z nově vybudované strojovny vzduchotechniky docházelo k nadměrnému šíření hluku do okolních kancelářských prostor. Náplní studie bylo nalezení nejvýznamnějších cest šíření hluku ze strojovny a následný návrh akustických úprav. půdorys strojovny vzduchotechniky
Hotel BOHEMIA, Chrudim
K projektové dokumentaci týkající se rozšíření kapacity hotelu Bohemia v Chrudimi byla zpracována hluková studie v rozsahu posouzení hluku šířícího se ze stacionárních zdrojů do okolí. pohled na fasádu hotelu
Výrobní hala ELLAN Hranice s.r.o.
Posouzení hluku ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem novostavby výrobního objektu. Stanovení šíření hluku z výrobních procesů uvnitř haly do okolí výrobního areálu. Posouzení hygienických limitů hluku v nejbližších akusticky chráněných prostorech dle NV 148/2006 Sb. hluk ze stacionárních zdrojů výrobního objektu
Bazén, Sušice
Přístavba bazénové haly ke stávajícímu objektu zimního stadionu. Provedli jsme komplexní posouzení a popř. návrh řešení z hlediska akustiky (hluk z provozu objektu, hluk z dopravy a hluk ze stavební činnosti), z hlediska zastínění a denního osvětlení a z hlediska tepelné techniky (skladby, 2D a 3D detaily). komplexní řešení stavební fyziky - bazén sušice
MZLU Brno – Biotechnologický pavilon M
Návrh koncepce prostorové akustiky vybraných vnitřních prostor v novostavbě Biotechnologického pavilonu MZLU v Brně. Výpočet doby dozvuku vybraných výukových prostor a přednáškových sálů a návrh vnitřních povrchových úprav. pavilon MZLU Brno
NH Hotel Olomouc
V rámci zpracováni projektové dokumentace pro provedeni stavby jsme výpočtově řešili dobu dozvuku, včetně návrhu koncepce akustických uprav v prostoru kongresového sálu. Požadavky na splněni doby dozvuku jsou závazné dle Nařízeni vlády 148/2006 Sb. a prokazuji se dle ČSN 73 0527. doba dozvuku v kongresovém sále