Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Onkologické centrum, Plzeň
Zpracovali jsme studii denního osvětlení, ve které byly posouzeny typické místnosti a výsledky byly zevšeobecněny na všechny ostatní místnosti. Dále jsme řešili 3D detail prostupu sloupu z 1.PP (garáže) přes 1.NP (exteriér) do 2.NP (vytápěný prostor nemocnice). Výpočet vnitřních povrchových teplot a bodového činitele prostupu tepla byl proveden řešením 3D teplotního pole programem CUBE 3D. onkologické centrum - 3D detail
Ubytovna, Tábor
Zlepšení energetických vlastností obálky budovy ubytovacího zařízení ze 70. let 20. stol. Objekt je koncipován jako kombinovaný podélný třítraktový montovaný skelet doplněný montovanými stěnami. V odborném posudku bylo posouzeno 5 skladeb a 3 detaily. ubytovna Tábor
Polyfunkční objekt AMÁDEUS, Hradec Králové
Posouzení detailů lehkého obvodového pláště na nejnižší povrchovou teplotu. V některých detailech byly na paždících a na sloupcích nainstalovány topné kabely. Pro zvýšení účinnosti a eliminaci tepelných ztrát byly kabely překryty příložkou tepelného izolantu tl. 20 mm. Topné kabely jsou spouštěny v závislosti na venkovní teplotě. Polyfunkční objekt Amadeus - 3D detaily
Nadzemní vodojem, Český Brod
Cílem posudku bylo určit, zda je nutné vodojem zateplovat z důvodu ochrany vody před nadměrným ochlazováním či oteplováním, a navrhnout vhodnou skladbu obalové konstrukce s ohledem na ochranu železobetonu. Na základě bilančního výpočtu jsme navrhli 2 varianty úprav obvodového pláště vodojemu. vodojem Český Brod
Rodinný dvojdům, Praha 4

Pravá část dvojdomu má být směrem do dvora (na sever) rozšířená. Tím může dojít k zastínění levé části dvojdomu. Ve studii byla řešena míra zastínění levé části dvojdomu.

Rodinný dvojdům, Praha 4

Rodinný dům, Praha 4 - Krč
Na parcele mezi bytovým domem a rodinným domem má být postaven nový rodinný dům. Stávající rodinný dům se nachází na sever od plánované novostavby a proto bylo třeba posoudit zastínění tohoto domu včetně jeho pozemku. Bytový dům je jižně od novostavby a proto se posuzovalo splnění požadavků na oslunění a denní osvětlení novostavby. Rodinný dům, Praha 4 - Krč
Nástavba rodinného domu, Praha 5

Nástavbou a přístavbou rodinného domu dojde k zastínění jednoho z okolních rodinných domů. Studie zastínění prokázala, že i po realizaci nástavby a přístavby nebudou dotčeny požadavky Vyhlášky 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích v Praze.

Nástavba rodinného domu, Praha 5
Areál LUX interiér, Hlušovice

Rekonstrukce výrobní haly. V rámci konzultací byly navrženy rozměry a poloha oken tak, aby byly požadavky na denní osvětlení splněny pouze fasádními okny bez použití světlíků. Na závěr byla vypracována studie pro hygienickou stanici.

Areál LUX interiér, Hlušovice
Tiskárna, Beroun

Rekonstrukce stávající haly tiskárny. Po rekonstrukci budou v hale jinak rozmístěna pracoviště. Hygienická stanice vyžadovala prokázání splnění požadavků na denní osvětlení pracovních míst.

Tiskárna, Beroun
Střední škola Michael, Praha

V rámci rekonstrukce jednoho z pavilónů školy je plánována přestavba stávajícího bytu školníka na výukové prostory. Celkem mají vzniknout 3 odborné pracovny. Studie denního osvětlení prokázala splnění požadavků ČSN 73 0580-3.

Střední škola Michael, Praha