Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Okružní křižovatka Duchcov

V rámci zkušebního provozu jsme provedli měření hluku ze silniční dopravy ve 3 bodech v rozsahu Metodického návodu měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí po rekonstrukci křižovatky v centru Duchcova. Při rekonstrukci byla původní křižovatka 4 komunikací nahrazena novou okružní křižovatkou a byl položen nový povrch vozovky.

Okružní křižovatka Duchcov

Rozšíření základní školy, Huntířov

V nově realizované učebně základní školy v Huntířově (okres Děčín) jsme provedli měření doby dozvuku a současně měření umělého osvětlení. Obě měření byla provedena pro doložení plnění požadovaných parametrů vnitřního prostředí učebny pro doložení příslušné hygienické stanici při kolaudaci před zahájením školního roku.

Rozšíření základní školy, Huntířov

Tělocvična, ZŠ Komenského, Žďár nad Sázavou

Cílem akustické studie byl návrh zvukopohltivých úprav do prostoru tělocvičny základní školy tak, aby byly splněné požadované meze dle ČSN 73 0527. Výpočet a návrh úprav proběhl za pomoci softwaru ODEON, ve kterém byl vyhodnocen 3D model vnitřního prostoru. Navržené bylo funkční opatření se zvýšenou odolností proti nárazu.

Tělocvična, ZŠ Komenského, Žďár nad Sázavou
Restaurace Mlýnec, Praha

Zpracovali jsme studii týkající se návrhu vhodných opatření z hlediska prostorové akustiky v Restauraci Mlýnec v Praze. Návrh vede ke snížení doby dozvuku a celkového hluku, který je v prostředí restaurace významným kritériem pohodlí všech návštěvníků. 

Restaurace Mlýnec, Praha
Objekt školní kuchyně, Česká Kamenice

Ke kolaudaci nově instalované vzduchotechniky v prostorách stávající školní kuchyně jsme prováděli měření hluku vyžadovaná hygienickou stanicí. Jednalo se o měření hluku na pracovišti v interiéru kuchně a měření hluku venkovní vzduchotechnické jednotky v chráněném venkovním prostoru stavby  před fasádou objektu školy.

Objekt školní kuchyně, Česká Kamenice
ZŠ Zásmuky, Komenského náměstí, Zásmuky
Přístavba družin a učeben k základní škole v Zásmukách. Byl posouzen přenos hluku z přilehlé komunikace první třídy a ze vzduchotechnické jednotky vůči navrženým učebnám a družinám. Dále byly posouzeny konstrukce tříd z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Nakonec byla posouzena prostorová akustika v nových třídách a družinách. ZŠ Zásmuky
Nová Envelopa, Olomouc

Plánované šestipodlažní kancelářské centrum v Olomouci. Zpracovali jsme hlukovou studii pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku, vyhodnotili hlukovou zátěž z dopravy v místě stavby a posoudili zvukovou izolaci obvodového pláště a vybraných vnitřních konstrukcí. Dále bylo provedeno posouzení prostorové akustiky a návrh úprav v proskleném atriu a jeho přilehlých prostor.

Nová Envelopa, Olomouc
Jaguar Land Rover - Paintshop, Nitra

Pro účely certifikace BREEAM jsme provedli akustická měření v Paintshopu areálu Jaguar Land Rover v Nitře. V rámci měření byla prověřena zvuková izolace mezi kancelářskými prostory, prostorová akustika zasedacích a školících místností. Pro vytypované kritické pobytové prostory byl změřen vnitřní hluk.

Jaguar Land Rover - Paintshop, Nitra

Rodinný dům, Telce

Provedli jsme měření a posouzení hluku z železniční dopravy  na navrhovaný rodinný dům v ochranném pásmu dráhy v obci Telce. Jedná se o trať spojující Kralupy nad Vltavou s Louny. Na zákaldě výsledků měření bylo provedeno hodnocení nejen pro současný stav provozu na trati, ale i výhledové navýšení dle podkladů SŽDC. Hodnocení slouží jako podklad pro SŽDC a příslušnou hygienickou stanici.

Rodinný dům, Telce

Základní umělecká škola, Na Karlově, Benešov

Přestavba stávajícího objektu na základní uměleckou školu. Byl posouzen přenos hluku ze vzduchotechniky školy k nejbližším chráněným venkovním a vnitřním prostorům staveb. Dále byla posouzena prostorová akustika ve společenském sále, v běžných i hudebních učebnách a v nahrávacím studiu školy.

ZÚŠ Benešov