Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Rekonstrukce prostoru přednádraží, Pardubice

Pro vyhodnocení účinnosti navržených protihlukových opatření jsme před a po rekonstrukci prostoru náměstí Jana Pernera v Pardubicích provedeni měření hluku ze silniční dopravy. Měření bylo provedeno ve 2 bodech po dobu 24 hodin. V rámci rekonstrukce byla provedena revitalizace veřejného prostoru včetně stanovišť veřejné dopravy a v přílehlém úseku hlavní komunikace byl položen tichý asfalt.

Rekonstrukce prostoru přednádraží, Pardubice

Měření hluku z dopravy na komunikaci I/55 v Přerově

Provedli jsme měření hluku z dopravy a vyhodnocení hlukové zátěže ze silniční dopravy na komunikaci I/55 (ul. Palackého) v Přerově v denní a noční době v 6 měřících místech, které byly umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb. Měření hluku z dopravy bylo provedeno po realizaci rozšíření ul. Palackého.

komunikace I/55 v Přerově
Víceúčelová sportovní hala, Kutná Hora

Projektovaná sportovní hala v Kutné Hoře. Zpracovávali jsme hlukové studie v rozsahu územní řízení a stavební povolení sportovní haly, které obsahovaly posouzení hluku z provozu objektu včetně technologie, dopravy a hluku přenášeného přes obvodový plášť a posouzení hluku ze stavební činnosti při realizaci haly.

Víceúčelová sportovní hala, Kutná Hora
Bytový dům, Praha 11 – Kateřinky

Realizovaný bytovů dům v Praze 11. Ke kolaudaci bytového domu jsme zpracovávali soubor akustických měření. Jednalo se o sérii měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti vnitřních konstrukcí. Měření hluku stacionárních zdrojů (vzduchotechnika, kotelna, výtah)  a 24 hodinové měření hluku dopravy v interiéru objektu.

Bytový dům, Praha 11 – Kateřinky
MŠ Horní Adršpach, č.p. 115

Posouzení denního osvětlení v nově vzniklé místnosti (herny) MŠ Adršpach. Pro splnění požadavků na denní osvětlení byly v místnosti navrženy světlovody. Po realizaci stavebních úprav bylo pracovníkem zkušební laboratoře provedeno měření umělého osvětlení.

MŠ Horní Adršpach, č.p. 115
Tělocvična základní školy, Herálec

Po rekonstrukci tělocvičny jsme provedli kontrolní měření doby dozvuku. Rekonstrukce byla zaměřená na zlepšení akustických parametrů v tělocvičně. Cílem bylo nejen dosažení normového požadavku na dobu dozvuku, ale zejména snižení hlučnosti při výuce. Měřením byla ověřena účinnost navržených akustických obkladů.

Tělocvična základní školy, Herálec

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry

Soubor bytových domů v Dolních Chabrech. Pro několik etap výstavby bytového souboru jsme prováděli sérii akustických měření ke kolaudaci objektů. Jednalo se o měření zvukové izolace vnitřních konstrukcí (vzduchová a kročejová neprůzvučnst), měření hluku ze stacionárních zdrojů a 24 hodinové měření hluku z dopravy.

Soubor bytových domů, Praha – Dolní Chabry
Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko, parc.č. 1404/26 a 1404/21, k.ú. Čerčany

Posouzení hlukové expozice na základě 24hodinového měření hluku z železniční a silniční dopravy v lokalitě. Měření sloužilo ke kalibraci výpočtového modelu. Následně byla vypracována akustické studie pro účely stavebního řízení.

Dům s pečovatelskou službou a zdravotní středisko Čerčany
Realizace nového parkoviště, Pelhřimov

Ve fázi návrhu jsme zpracovávali hlukovou studii, která posoudila vliv hluku z projektovaného parkoviště, po demolici stávající stavby na tomto místě, na nejbližší chráněné objekty. Následně bylo po realizaci parkoviště provedeno měření hluku z provozu parkoviště potvrzující dodržení hygienických limitů hluku, jako podklad ke kolaudaci stavby.

Realizace nového parkoviště, Pelhřimov
Soubor rodinných domů, Křenov u Kájova
Soubor 33 rodinných domů v blízkosti komunikace druhé třídy. Na pozemku plánované výstavby rodinných domů bylo provedeno kalibrační měření hladiny hluku z dopravy. Na základě výsledků měření a 24 hodinové intenzity dopravy z podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR byla posouzena hluková expozice projektovaných rodinných domů. Soubor RD, Křenov u Kájova