Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Sportovní hala Němčice nad Hanou
K projektové dokumentaci novostavby sportovního víceúčelového objektu v Němčicích nad Hanou byla zpracována hluková studie v rozsahu posouzení hluku šířícího se ze stacionárních zdrojů do okolí a dále průkaz energetické náročnosti budovy. hluk ze stacionárních zdrojů haly
EBEL strojírenská výroba, Krnov
Hala storjírenské výroby rozdělená na část výrobní a část skladovou. Ve výrobní části je celekm 5 pracovních pozic obráběčů kovů. Hlavním zdrojem hluku je provoz strojů (manuální karusel, CNC karusel, vrtačka-fréza a vrtačka). Na všech pracovištích bylo provedeno měření hluku, které prokázalo nepřekročení požadovaných limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. měření hluku na pracovišti ve strojírně
Tělocvična, ZŠ a MŠ Lipová Lázně
Tělocvična základní školy vykazuje nevyhovující parametry prostorové akustiky, což velmi znepříjemňuje její užívání. Bylo provedeno měření doby dozvuku ve stávajícím stavu. Na základě tohoto měření byl sestaven výpočtový model daného prostoru. Následně byl navržen souhrn stavebních úprav vedoucí ke splnění požadavků na dobu dozvuku dle platné legislativy. řešení prostorové akustiky v tělocvičně
Výstaviště Flóra, Olomouc
Bylo provedeno měření doby dozvuku Výstaviště Flóra v Olomouci ve stávajícím stavu. Na základě tohoto měření byl sestaven výpočtový model daného prostoru. Následně byl navržen souhrn stavebních úprav ve vnittřním prostoru vedoucí ke splnění požadavků na dobu dozvuku dle ČSN 73 0527. řešení doby dozvuku na výstavišti Flora
Restaurace MANDL, Řetová
Pro projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení byla zpracována komplexní hluková studie v rozsahu posouzení zvukové izolace vnitřních dělících konstrukcí, posouzení šíření hluku ze stacionárních zdrojů do okolí (hluk venkovních jednotek tepelných čerpadel) a posouzení prostorové akustiky vybraných vnitřních prostor. komplexní akustická studie objektu
ČOV Křížkový Újezdec a ČOV Radějovice
V obou případech byla zpracována hluková studie na úrovni šíření hluku z provozu čistírny odpadních vod do okolí. Posouzení splnění hygienických limitů hluku dle NV 148/2006 SB. bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru nejbližších chráněných venkovních prostorů obytných staveb. hluk z provozu ČOV
Plavecký bazén Olomouc
Měření hluku na pracovišti pokladen plaveckého bazénu v Olomouci. Na základě měření byl následně proveden koncepční návrh stavebních úprav vedoucích ke snížení hlučnosti na uvedených pracovištích. pokladny - řešení hluku
Pavilon patologie, Vsetínská nemocnice
Akreditované měření hluku pro účely vydání kolaudašního rozhodnutí. Byly měřeny maximální hladiny akustického tlaku ve vybraných prostorech novostavby pavilonu patologie. měření hluku v pavilonu patologie
Dostavba ul. Langrovy – II. Etapa, Šumperk
V průběhu zpracování projektové dokumentace polyfunkčního objektu v ulici Langrova v Šumperku byla zpracována hluková studie pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Součástí studie bylo také měření hluku z dopravy v dané lokalitě. Na základě výsledků měření a intenzity dopravy byl sestaven výpočtový model pomocí kterého byl stanoven vliv plánované výstavby polyfunkčního objektu na hlukovou situaci v lokalitě. měření hluku a hluková studie z dopravy
WALMARK a.s., Oldřichovice
V sídle společnosti WALMARK a.s. byl řešen nadměrný přenos hluku mezi jednotlivými zasedacimi sály. Byly provedeny měření zvukové izolace dělící stěny, průzkum objektu zaměřený na hledání nejvýznamnějších cest šíření hluku a návrh stavebních úprav vedoucích ke zvýšení zvukové izolace mezi zasedacími sály. vyznačeny příčky mezi místnostmi