Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

BD Klánovice, parc.č. 459, k.ú. Klánovice

Bylo provedeno komplexní hlukové posouzení dvou nově navrhovaných bytových domů. V první fázi byla na základě měření vypracována akustická studie pro hluk ze silniční dopravy vůči navrhovaným bytovým domům. V další fázi bylo posouzeno zatížení hluku při stavební činnosti a z navrhovaných vzduchotechnických jednotek na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb.

BD Klánovice, parc.č. 459, k.ú. Klánovice
Soubor rodinných domů v Sázavě

V Sázavě jsme posoudili vliv hluku z železniční dopravy na parcelu s rekreačními objekty, které má v budoucnu nahradit soubor 9 rodinných domů. Nejdříve bylo provedeno měření hluku z železniční dopravy a na základě naměřených hodnot byl vytvořen model pro výpočtové posouzení hlukové expozice pozemku pro výstavbu.

Soubor rodinných domů v Sázavě

6.ZŠ Kladno, k.ú. Rozdělov

Akustická studie pro hluk ze stacionárních zdrojů, kterými jsou dvě vzduchotechnické jednotky u nově přistavované jídelny základní školy. Jedna vzduchotechnická jednotka je navržena na střeše přistavované jídelny a z druhé (vnitřní) jednotky je vyveden výtlak a sání na severní fasádu směrem do dvora základní školy. Dále bylo provedeno posouzení hluku při stavebních činnostech vůči nejbližší okolní zástavbě.

6.ZŠ Kladno, k.ú. Rozdělov
Rodinný dům ve Statenicích

V akustické studii byl stanoven přenos hluku z tepelného čerpadla do nejbližších chráněných venkovních prostor staveb okolní zástavby. Na základě vypočtených hodnot byla navržena clona pro snížení přenosu hluku k nejbližšímu objektu. Po realizaci a instalaci tepelného čerpadla bylo provedeno měření hluku pro kolaudaci objektu.

Rodinný dům ve Statenicích

Centrum předpovědi počasí, Areál ČHMÚ, Na Šabatce, Praha 12 – Komořany

Úkolem hlukové studie bylo posouzení hluku ze stavební činnosti při realizaci objektu a posouzení hluku ze stacionárních zdrojů v objektu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Dalším úkolem bylo posoudit vliv zastínění navrhované budovy vůči okolní zástavbě z hlediska oslunění a denního osvětlení.

Centrum předpovědi počasí, Areál ČHMÚ, Na Šabatce, Praha 12 – Komořany
Soubor rodinných domů, Kostelec nad Labem

Pro navrhovaný soubor rodinných domů byla zpracována akustická studie hodnotící přenos hluku ze silniční dopravy včetně návrhu opatření pro snížení hlukové zátěže. Zájmová lokalita se nacházela v blízkosti silnice 2. třídy II/101 procházející Kostelcem nad Labem. Softwarový model šíření hluku byl kalibrován výsledky měření hluku v lokalitě.

Soubor rodinných domů, Kostelec nad Labem

Soubor bytových domů Farářství, Hradec Králové

Pro projektovaný soubor bytových domů v Hradci Králové jsme řešili hlukovou studii pro účely územniho řízení. Na základě kalibračního měření hluku v lokalitě a statistických dat o intenzitě dopravy, jsme posuzovali  hlukovou situaci ze silniční a železniční dopravy před fasádami projektovaných objektu. Dále pak hluk z nově projektovaných stacionárních zdrojů na okolní i vlastní chráněné objekty.

Soubor bytových domů Farářství, Hradec Králové
Bytový dům, Peroutkova, Praha

Jednalo se o rekonstrukci původního objektu na bytový dům. Pro kolaudaci jsme provedli měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, měření hluku z dopravy ve venkovním a vnitřním prostoru a dále měření hluku autovýtahu, osobního výtahu a větracích jednotek a klimatizačních zařízení v chráněných prostorech rekonstrukovaného objektu.

Bytový dům, Peroutkova, Praha

Výměna výtahů, BD Písecká 209-211, Bechyně

V rámci revitalizace panelového domu byla ve 3 vchodech provedena výměna výtahu. Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku z provozu nových výtahů požadované hygienickou stanicí pro prokázání vyhovujícího stavu. Nově navržené výtahy byly ve všech případech hodnoceny jako vyhovující a samozřejmě i méně hlučné než původní stroje.

Výměna výtahů, BD Písecká 209-211, Bechyně

Penzion, Horní Malá Úpa

Pro kolaudační řízení jsme provedli měření hluku tepelného čerpadla navrženého jako zdroj tepla pro nově realizovaný penzion v Krkonoších. Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení stavby jsme se před měřením museli vypořádat s nepříznivými podmínkami panujícími v této vysoko položené lokalitě po nezanedbatelnou část roku.

Penzion, Horní Malá Úpa