Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

Administrativní budova, IQ Park, Ostrava
Administrativní budova o 3 částech s 10 a 13 nadzemními podlažími a spojovacím krčkem. Námi vypracované studie přinesly 6 bodů z 9 možných pro certifikaci BREEAM. Jednalo se o studie pro Hea 7, Hea 10, Hea 13, Pol 8 a Ene 5. Více v článku BREEAM a LEED certifikace z hlediska udržitelného rozvoje. iq park ostrava
Tělocvična gymnázia Čajkovského, Olomouc
Akustická studie byla zpracována pro novostavbu tělocvičny gymnázia v Olomouci. Ve studii byla řešena prostorová akustika, výpočet doby dozvuku a s tím související návrh akustických úprav ve vnitřním prostoru. řešení prostorové akustiky tělocvičny
Sportovní hala Němčice nad Hanou
K projektové dokumentaci novostavby sportovního víceúčelového objektu v Němčicích nad Hanou byla zpracována hluková studie v rozsahu posouzení hluku šířícího se ze stacionárních zdrojů do okolí a dále průkaz energetické náročnosti budovy. hluk ze stacionárních zdrojů haly
EBEL strojírenská výroba, Krnov
Hala storjírenské výroby rozdělená na část výrobní a část skladovou. Ve výrobní části je celekm 5 pracovních pozic obráběčů kovů. Hlavním zdrojem hluku je provoz strojů (manuální karusel, CNC karusel, vrtačka-fréza a vrtačka). Na všech pracovištích bylo provedeno měření hluku, které prokázalo nepřekročení požadovaných limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. měření hluku na pracovišti ve strojírně
Tělocvična, ZŠ a MŠ Lipová Lázně
Tělocvična základní školy vykazuje nevyhovující parametry prostorové akustiky, což velmi znepříjemňuje její užívání. Bylo provedeno měření doby dozvuku ve stávajícím stavu. Na základě tohoto měření byl sestaven výpočtový model daného prostoru. Následně byl navržen souhrn stavebních úprav vedoucí ke splnění požadavků na dobu dozvuku dle platné legislativy. řešení prostorové akustiky v tělocvičně
Výstaviště Flóra, Olomouc
Bylo provedeno měření doby dozvuku Výstaviště Flóra v Olomouci ve stávajícím stavu. Na základě tohoto měření byl sestaven výpočtový model daného prostoru. Následně byl navržen souhrn stavebních úprav ve vnittřním prostoru vedoucí ke splnění požadavků na dobu dozvuku dle ČSN 73 0527. řešení doby dozvuku na výstavišti Flora
Restaurace MANDL, Řetová
Pro projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení byla zpracována komplexní hluková studie v rozsahu posouzení zvukové izolace vnitřních dělících konstrukcí, posouzení šíření hluku ze stacionárních zdrojů do okolí (hluk venkovních jednotek tepelných čerpadel) a posouzení prostorové akustiky vybraných vnitřních prostor. komplexní akustická studie objektu
ČOV Křížkový Újezdec a ČOV Radějovice
V obou případech byla zpracována hluková studie na úrovni šíření hluku z provozu čistírny odpadních vod do okolí. Posouzení splnění hygienických limitů hluku dle NV 148/2006 SB. bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru nejbližších chráněných venkovních prostorů obytných staveb. hluk z provozu ČOV
Plavecký bazén Olomouc
Měření hluku na pracovišti pokladen plaveckého bazénu v Olomouci. Na základě měření byl následně proveden koncepční návrh stavebních úprav vedoucích ke snížení hlučnosti na uvedených pracovištích. pokladny - řešení hluku
Pavilon patologie, Vsetínská nemocnice
Akreditované měření hluku pro účely vydání kolaudašního rozhodnutí. Byly měřeny maximální hladiny akustického tlaku ve vybraných prostorech novostavby pavilonu patologie. měření hluku v pavilonu patologie

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů