Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

CDP Přerov
Náplní akustické studie bylo posouzení zvukové izolace vnitřních dělících konstrukcí a obvodového pláště objektu dle požadavků ČSN 73 0532 a dále posouzení hluku ze stacionárních zdrojů uvnitř objektu na vnitřní chráněné prostory dle požadavků nařízení vlády 148/2006 Sb. centrální dispečerské pracoviště - akustika
Výrobní areál Warex s.r.o., Javorník

Výstavba nové haly a rekonstrukce dvou stávajících hal ve výrobním areálu firmy Warex. V objektech je instalováno množství výrobních zařízení. Původní haly jsou zděné a je navrženo jejich zateplení, nová hala je navržena z PUR panelů. Posuzovali jsme hluk ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem objektu a vypracovali jsme průkaz energetické náročnosti budovy.

varex javorník
CPI City Center Olomouc
City Center se skládá z administrativní budovy, hotelu, kongresového centra a zázemí. Zpracovali jsme akustickou studie (hladina hluku šířícího se z provozu kongresového sálu, posouzení šíření hluku ze stacionárních zdrojů do okolí a posouzení hluku ze stavební činnosti) a studii vlivu na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení. CPI Olomouc, studie zastínění a studie hluku
Objekt s ordinacemi lékářů, ul. Jílovská, Praha
Rekonstrukce dvoupodlažního objektu, ve kterém budou umístěny ordinace lékařů se zázemím. V suterénu objektu se nacházela výměníková stanice, jejíž provoz měl být zachován. V akustické studii byl řešen vliv hluku ze stacionárních zdrojů a hluku ze stavební činnosti venkovní prostory okolních staveb a chráněné vnitřní a venkovní prostory rekonstruovaného objektu. hluk z výměníkové stanice
Bytové domy, Horní Počernice
Předmětem hlukové studie byly dva z plánovaného souboru čtyř bytových domů v lokalitě Horní Počernice. Ve studii byl posouzen vliv hluku ze silniční dopravy (dálnice D11). Hygienický limity nebyly v denní době výpočtově v žádném místě prokazatelně překročen. V noční době jsou byly v některých bodech hodnoty překročeny, ale byla navržená opatření pro zajištění vyhovujícího stavu. hluk z dálnice D11
Městské vily, Litomyšl
V hlukové studii byl posouzen vliv hluku ze silniční dopravy na plánovanou výstavbu čtyř viladomů a chráněný venkovní prostor (dětské hřiště) při komunikaci č. 360 v Litomyšli. Výsledky výpočtu byly porovnány s hygienickými limity hluku dle nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Studie neprokázala překročení hygienických limitů. fasáda jedné z vil
Soubor 15ti rodinných domů, Postřižín
Hluková studie řešila dostavbu patnácti rodinných domů k již realizovanému souboru rodinných domů v obci Postřižín. U souboru byla realizována akustická clona ke komunikaci II. třídy. Ve studii byla zvýšena výška a délka akustické clony a byly doporučeny vhodné materiály. hluková studie pro soubor rodinných domů
Soubor 17ti rodinných domů, Mělník
Předmětem hlukové studie byl plánovaný soubor sedmnácti jednopodlažních rodinných domů v Mělníku. Místní komunikace mezi rodinnými domy navazuje na komunikaci II. třídy. V hlukové studii byla řešena hlukové situace včetně návrhu úprav pro dodržení hygienických limitů hluku. hluková studie 17ti rd
Aquapalace Praha Čestlice
Řešili jsme prostorovou a stavební akustiku objektu ve fázi přepracování projektové dokumentace. Prověřovali jsme původní řešení ve vztahu k aktuálním legislativním požadavkům. Cílem bylo eliminovat nepříznivý vliv hluku z technických zařízení a hlučných provozů na chráněné vnitřní a venkovní prostory vlastního objektu a dosáhnout požadovaných vlastností z hlediska prostorové akustiky. řešení akustiky v Aquapalace Čestlice
Bytový dům Jezerní, Strakonice
V nejvyšším podlaží novostavby bytového domu je vedle výtahové šachty obývací pokoj s kuchyňským koutem. Měřeným zdrojem hluku byl osobní výtah VA1 s automatickými posuvnými dveřmi. Pohon výtahu je umístěn pod stropem výtahové šachty v úrovni nejvyššího podlaží. protokol z měření hluku výtahu

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů