Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Akustika a hluk

CPI City Center Olomouc
City Center se skládá z administrativní budovy, hotelu, kongresového centra a zázemí. Zpracovali jsme akustickou studie (hladina hluku šířícího se z provozu kongresového sálu, posouzení šíření hluku ze stacionárních zdrojů do okolí a posouzení hluku ze stavební činnosti) a studii vlivu na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení. CPI Olomouc, studie zastínění a studie hluku
Objekt s ordinacemi lékářů, ul. Jílovská, Praha
Rekonstrukce dvoupodlažního objektu, ve kterém budou umístěny ordinace lékařů se zázemím. V suterénu objektu se nacházela výměníková stanice, jejíž provoz měl být zachován. V akustické studii byl řešen vliv hluku ze stacionárních zdrojů a hluku ze stavební činnosti venkovní prostory okolních staveb a chráněné vnitřní a venkovní prostory rekonstruovaného objektu. hluk z výměníkové stanice
Bytové domy, Horní Počernice
Předmětem hlukové studie byly dva z plánovaného souboru čtyř bytových domů v lokalitě Horní Počernice. Ve studii byl posouzen vliv hluku ze silniční dopravy (dálnice D11). Hygienický limity nebyly v denní době výpočtově v žádném místě prokazatelně překročen. V noční době jsou byly v některých bodech hodnoty překročeny, ale byla navržená opatření pro zajištění vyhovujícího stavu. hluk z dálnice D11
Městské vily, Litomyšl
V hlukové studii byl posouzen vliv hluku ze silniční dopravy na plánovanou výstavbu čtyř viladomů a chráněný venkovní prostor (dětské hřiště) při komunikaci č. 360 v Litomyšli. Výsledky výpočtu byly porovnány s hygienickými limity hluku dle nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Studie neprokázala překročení hygienických limitů. fasáda jedné z vil
Soubor 15ti rodinných domů, Postřižín
Hluková studie řešila dostavbu patnácti rodinných domů k již realizovanému souboru rodinných domů v obci Postřižín. U souboru byla realizována akustická clona ke komunikaci II. třídy. Ve studii byla zvýšena výška a délka akustické clony a byly doporučeny vhodné materiály. hluková studie pro soubor rodinných domů
Soubor 17ti rodinných domů, Mělník
Předmětem hlukové studie byl plánovaný soubor sedmnácti jednopodlažních rodinných domů v Mělníku. Místní komunikace mezi rodinnými domy navazuje na komunikaci II. třídy. V hlukové studii byla řešena hlukové situace včetně návrhu úprav pro dodržení hygienických limitů hluku. hluková studie 17ti rd
Aquapalace Praha Čestlice
Řešili jsme prostorovou a stavební akustiku objektu ve fázi přepracování projektové dokumentace. Prověřovali jsme původní řešení ve vztahu k aktuálním legislativním požadavkům. Cílem bylo eliminovat nepříznivý vliv hluku z technických zařízení a hlučných provozů na chráněné vnitřní a venkovní prostory vlastního objektu a dosáhnout požadovaných vlastností z hlediska prostorové akustiky. řešení akustiky v Aquapalace Čestlice
Bytový dům Jezerní, Strakonice
V nejvyšším podlaží novostavby bytového domu je vedle výtahové šachty obývací pokoj s kuchyňským koutem. Měřeným zdrojem hluku byl osobní výtah VA1 s automatickými posuvnými dveřmi. Pohon výtahu je umístěn pod stropem výtahové šachty v úrovni nejvyššího podlaží. protokol z měření hluku výtahu
Byt ve 4.NP bytového domu, ul. Ve struhách, Praha 6
V blízkosti bytového domu na Praze 6 se nachází železniční trať. V interiéru bytu jsme provedli měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od hluku z železniční dopravy. Měření probíhalo po dobu 24 h v krocích po 1 s. Z naměřeného hlukového profilu byly stanoveny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při jednotlivých průjezdech vlaků. měření hluku z železniční dopravy
Bytový dům, U měšťanského pivovaru, Praha 7
V srpnu 2009 jsme provedli v bytovém domě v Praze 7 měření horizontální kročejové neprůzvučnosti mezi prostorem společné přístupové chodby do bytu v 5. nadzemním podlaží a obývacím pokojem s kuchyňským koutem bytu ve stejném podlaží. Požadavky platné legislativy nebyly splněny. protokol z měření kročejové neprůzvučnosti