Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Nástavba BD v historické části Prahy
Doplněním stávajícího čtyřpodlažního bytového domu v historické části města do výšky okolní zástavby bude zastavěna rohová proluka a dojde ke stínění sousedních objektů. Návrh je koncipován v souladu s okolní zástavbou a zachovává její půdorysný rozsah a výškovou úroveň a nedojde tak k překročení požadavků Vyhlášky 26/1999 Sb. Nástavba BD v historické části Prahy
Chatova oblast u Rezidence Olešná
Novostavba bytového domu o třech nadzemních podlažích bude stínit stávající pozemky zahrádkářské kolonie s rekreačními chatkami. Novostavba se nachází na vyvýšenině se svahem klesajícím ke stíněným pozemkům a chatkám na nich. Vzhledem k neexistující legislativě na tento typ objektů (chatky) bylo provedeno orientační posouzení požadavků dle ČSN 73 0580-1 (na pozemek a byt). Chatova oblast u Rezidence Olešná
Bytový dům Praha – Střížkov
Vlivem přestavby stávající trafostanice na třípodlažní rodinný dům dojde k zastínění bytů čtyřpodlažního panelového domu. Činitel denního osvětlení ve svislé rovině zasklení dle přílohy B v ČSN 73 0580-1 pro kritické místnosti je po realizaci přestavby vyhovující a přestavbu lze realizovat. Bytový dům Praha – Střížkov
Bytový dům v ulici Denisova, Olomouc
V rámci rekonstrukce domu bude upravována plochá střecha nad kanceláří a ordinací v 1. NP v atriu bytového domu v historické části Olomouce. Úkolem posudku bylo navrhnout vyhovující velikosti střešních otvorů, aby byly splněny požadavky norem ČSN 73 0580-1 a ČSN 36 0020. Výpočtem bylo zjištěno, že při navržených střešních oknech jsou splněny podmínky pro sdružené osvětlení. Bytový dům v ulici Denisova, Olomouc
Rodinný dům, Holásky

Výpočet zastínění parcely a sousedního domu novostavbou rodinného domu. Studie zastínění prokázala vyhovující stav i po výstavbě plánovaného rodinné domu a proto se nemusely provádět žádné projekční úpravy.

Rodinný dům, Holásky

Třídicí linka tonerů, Tulipán park Hostivice

V roce 2007 jsme v objektu prováděli měření denního osvětlení. Majitel chtěl zbudovat v jedné lodi haly třídicí linku tonerů s trvalými pracovišti. Hala nebyla pro tyto účely dimenzována. Doplnění střešních světlíků by bylo neekonomické. Navrhli jsme rozmístění jednotlivých pracovišť a rozmístění nových svítidel umělého osvětlení dle ČSN EN12464-1. Provedli jsem měření. Více v tomto článku.

Třídicí linka tonerů

Mateřská škola Kněževes

V mateřské škole měla být rozšířena působnost na hlídání dětí mladších 3 let. Hygienická stanice si vyžádala posouzení denního a umělého osvětlení. Při posouzení se prokázalo nevyhovující umělé osvětlení, a proto jsme navrhli nová svítidla a jejich rozmístění.

Mateřská škola Kněževes
Vzorková prodejna koberců, Louny

Halový objekt původně sloužil k jiným účelům. Součástí rekonstrukce a přestavby na vzorkovou prodejnu koberců bylo také posouzení stávajícího umělého osvětlení, při kterém jsme zjistili jeho nevyhovující stav pro nové využití. Proto jsme provedli optimalizovaný návrh tak, aby bylo maximálně využito stávajících svítidel.

Vzorková prodejna koberců, Louny
Bytové domy, Stará Turá (Slovensko)
V rámci přestavby dvou dvoupodlažních objektů na bytové domy mají být oba domy navýšeny o jedno podlaží. Ve studii oslunění a denního osvětlení byl řešen vliv nástavby na okolní pozemky a zástavbu. Studie prokázala splnění všech požadavků STN 73 4301, STN 73 0580-1 a STN 73 0580-2 a vyhlášky 532/2002 Sb. Bytové domy, Stará Turá (Slovensko)
Bazén, Sušice
Přístavba bazénové haly ke stávajícímu objektu zimního stadionu. Provedli jsme komplexní posouzení a popř. návrh řešení z hlediska akustiky (hluk z provozu objektu, hluk z dopravy a hluk ze stavební činnosti), z hlediska zastínění a denního osvětlení a z hlediska tepelné techniky (skladby, 2D a 3D detaily). komplexní řešení stavební fyziky - bazén sušice