Zobraz hlavičku ZNALECKÝ ÚSTAV, AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ, Projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Osvětlení, oslunění, zastínění

Třídicí linka tonerů, Tulipán park Hostivice

V roce 2007 jsme v objektu prováděli měření denního osvětlení. Majitel chtěl zbudovat v jedné lodi haly třídicí linku tonerů s trvalými pracovišti. Hala nebyla pro tyto účely dimenzována. Doplnění střešních světlíků by bylo neekonomické. Navrhli jsme rozmístění jednotlivých pracovišť a rozmístění nových svítidel umělého osvětlení dle ČSN EN12464-1. Provedli jsem měření. Více v tomto článku.

Třídicí linka tonerů

Mateřská škola Kněževes

V mateřské škole měla být rozšířena působnost na hlídání dětí mladších 3 let. Hygienická stanice si vyžádala posouzení denního a umělého osvětlení. Při posouzení se prokázalo nevyhovující umělé osvětlení, a proto jsme navrhli nová svítidla a jejich rozmístění.

Mateřská škola Kněževes
Vzorková prodejna koberců, Louny

Halový objekt původně sloužil k jiným účelům. Součástí rekonstrukce a přestavby na vzorkovou prodejnu koberců bylo také posouzení stávajícího umělého osvětlení, při kterém jsme zjistili jeho nevyhovující stav pro nové využití. Proto jsme provedli optimalizovaný návrh tak, aby bylo maximálně využito stávajících svítidel.

Vzorková prodejna koberců, Louny
Bytové domy, Stará Turá (Slovensko)
V rámci přestavby dvou dvoupodlažních objektů na bytové domy mají být oba domy navýšeny o jedno podlaží. Ve studii oslunění a denního osvětlení byl řešen vliv nástavby na okolní pozemky a zástavbu. Studie prokázala splnění všech požadavků STN 73 4301, STN 73 0580-1 a STN 73 0580-2 a vyhlášky 532/2002 Sb. Bytové domy, Stará Turá (Slovensko)
Bazén, Sušice
Přístavba bazénové haly ke stávajícímu objektu zimního stadionu. Provedli jsme komplexní posouzení a popř. návrh řešení z hlediska akustiky (hluk z provozu objektu, hluk z dopravy a hluk ze stavební činnosti), z hlediska zastínění a denního osvětlení a z hlediska tepelné techniky (skladby, 2D a 3D detaily). komplexní řešení stavební fyziky - bazén sušice
CPI City Center Olomouc
City Center se skládá z administrativní budovy, hotelu, kongresového centra a zázemí. Zpracovali jsme akustickou studie (hladina hluku šířícího se z provozu kongresového sálu, posouzení šíření hluku ze stacionárních zdrojů do okolí a posouzení hluku ze stavební činnosti) a studii vlivu na okolní zástavbu z hlediska oslunění a denního osvětlení. CPI Olomouc, studie zastínění a studie hluku
Onkologické centrum, Plzeň
Zpracovali jsme studii denního osvětlení, ve které byly posouzeny typické místnosti a výsledky byly zevšeobecněny na všechny ostatní místnosti. Dále jsme řešili 3D detail prostupu sloupu z 1.PP (garáže) přes 1.NP (exteriér) do 2.NP (vytápěný prostor nemocnice). Výpočet vnitřních povrchových teplot a bodového činitele prostupu tepla byl proveden řešením 3D teplotního pole programem CUBE 3D. onkologické centrum - 3D detail
Rodinný dvojdům, Praha 4

Pravá část dvojdomu má být směrem do dvora (na sever) rozšířená. Tím může dojít k zastínění levé části dvojdomu. Ve studii byla řešena míra zastínění levé části dvojdomu.

Rodinný dvojdům, Praha 4

Rodinný dům, Praha 4 - Krč
Na parcele mezi bytovým domem a rodinným domem má být postaven nový rodinný dům. Stávající rodinný dům se nachází na sever od plánované novostavby a proto bylo třeba posoudit zastínění tohoto domu včetně jeho pozemku. Bytový dům je jižně od novostavby a proto se posuzovalo splnění požadavků na oslunění a denní osvětlení novostavby. Rodinný dům, Praha 4 - Krč
Nástavba rodinného domu, Praha 5

Nástavbou a přístavbou rodinného domu dojde k zastínění jednoho z okolních rodinných domů. Studie zastínění prokázala, že i po realizaci nástavby a přístavby nebudou dotčeny požadavky Vyhlášky 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích v Praze.

Nástavba rodinného domu, Praha 5

 

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.

Informace o zpracování osobních údajů