Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Státní tiskárna cenin, ul. Na Vápence, Praha 3

Vypracovali jsme prováděcí projektovou dokumentace izolací podzemních prostor určených pro umístění citlivých technologií v podmínkách tlakové podzemní vody - byl navržen dvojitý hydroizolační systém.

Tiskárna cenin, Praha

Učalinská cementárna, Republika Baškortostán – Ruská federace
Součástí cementárny je plánován soubor budov zajišťující provoz cementárny: velín cementárny, zdravotní středisko, jídelna s kuchyní, administrativní objekt s ubytovnou. Navrhli jsme 9 skladeb a řešení 2 detailů. Okrajové podmínky a požadavky byly převzaty z norem Ruské federace. cementárna - tepelná technika
Bytový dům, Praha 6
Novostavba bytového domu o 6. NP. Posouzení tepelné stability místnosti dle požadavku ČSN 73 0540-2. Kritická místnost představuje místnost s největší plochou přímo osluněných výplní otvorů orientovaných na Z, JZ, J, JV, V, a to v poměru k podlahové ploše místnosti. Tepelná stabilita v letním období byla posouzena v místnosti v 6. NP. Bytový dům Praha 6 - tepelná technika
Obchodní centrum Aréna, Plzeň
Tepelnětechnické posouzení 30 skladeb a šesti kritických detailů. Skladby byly posouzeny na součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchovou teplotu hodnocenou faktorem vnitřního povrchu, množství zkondenzované vodní páry a roční bilanci zkondenzované a vypařitelné vodní páry. Detaily byly hodnoceny na nejnižší povrchovou teplotu. OC Arena Plzeň
Onkologické centrum, Plzeň
Zpracovali jsme studii denního osvětlení, ve které byly posouzeny typické místnosti a výsledky byly zevšeobecněny na všechny ostatní místnosti. Dále jsme řešili 3D detail prostupu sloupu z 1.PP (garáže) přes 1.NP (exteriér) do 2.NP (vytápěný prostor nemocnice). Výpočet vnitřních povrchových teplot a bodového činitele prostupu tepla byl proveden řešením 3D teplotního pole programem CUBE 3D. onkologické centrum - 3D detail
Ubytovna, Tábor
Zlepšení energetických vlastností obálky budovy ubytovacího zařízení ze 70. let 20. stol. Objekt je koncipován jako kombinovaný podélný třítraktový montovaný skelet doplněný montovanými stěnami. V odborném posudku bylo posouzeno 5 skladeb a 3 detaily. ubytovna Tábor
Polyfunkční objekt AMÁDEUS, Hradec Králové
Posouzení detailů lehkého obvodového pláště na nejnižší povrchovou teplotu. V některých detailech byly na paždících a na sloupcích nainstalovány topné kabely. Pro zvýšení účinnosti a eliminaci tepelných ztrát byly kabely překryty příložkou tepelného izolantu tl. 20 mm. Topné kabely jsou spouštěny v závislosti na venkovní teplotě. Polyfunkční objekt Amadeus - 3D detaily
Nadzemní vodojem, Český Brod
Cílem posudku bylo určit, zda je nutné vodojem zateplovat z důvodu ochrany vody před nadměrným ochlazováním či oteplováním, a navrhnout vhodnou skladbu obalové konstrukce s ohledem na ochranu železobetonu. Na základě bilančního výpočtu jsme navrhli 2 varianty úprav obvodového pláště vodojemu. vodojem Český Brod
Rodinný dvojdům, Praha 4

Pravá část dvojdomu má být směrem do dvora (na sever) rozšířená. Tím může dojít k zastínění levé části dvojdomu. Ve studii byla řešena míra zastínění levé části dvojdomu.

Rodinný dvojdům, Praha 4

Rodinný dům, Praha 4 - Krč
Na parcele mezi bytovým domem a rodinným domem má být postaven nový rodinný dům. Stávající rodinný dům se nachází na sever od plánované novostavby a proto bylo třeba posoudit zastínění tohoto domu včetně jeho pozemku. Bytový dům je jižně od novostavby a proto se posuzovalo splnění požadavků na oslunění a denní osvětlení novostavby. Rodinný dům, Praha 4 - Krč