Zobraz hlavičku Znalecká kancelář, Akreditovaná zkušební laboratoř, projekty, posudky, dozory, výzkum, publikace, školení

Reference

V této části jsou refernece řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější. Pro podrobnější členění použijte MENU nalevo.

Byt v novostavbě bytového domu, Praha Bohnice
Termovizní měření z interiéru bytu pro odhalení příčin vlhkostních poruch. Současně jsme provedli modelování ve výpočetním programu a vyhodnocení dle parametrů platné legislativy. kout v bytě
Panelový bytový dům, ul. Brožíkova, Hradec Králové
Vypracovali jsme energetickou studii a provedli snímání nezateplené fasády termovizní kamerou. Měření mimo jiné ukázalo, že mezi lodžiovými nosníky a obvodovými stěnami je použita poměrně kvalitní tepelná izolace a že při zateplování není třeba lodžiové nosníky obalovat tepelnou izolací. pohled na lodžii

 

Řadový rodinný dům, ul. Podhorská, Praha 5
Majitelé zvažují zateplení domu. Diagnostika fasády termovizní kamerou ukázala tepelné mosty v místech stropních věnců, na nadokenních překladech, na připojovacích a funkčních spárách oken. Vzhledem k tomu, že se doposud v interiéru nevyskytly žádné vlhkostní problémy, je zateplení opodstatněné především z energetických důvodů. fasáda domu
Pivovarský dvůr, Dolní Břežany
Novostavba administrativní budovy. Cílem termovizního měření bylo zdokumentovat provedenou stavbu a zhodnotit kvalitu provedených prací. Teplotní pole fasád s omítkou a kamenným obkladem bylo v ploše homogenní, což poukazuje na souvislou vrstvu tepelné izolace. pohled na fasádu
Bytový dům, ul. U Hranic, Praha 10
Bytový dům prakticky v původním stavu z období výstavby z roku 1993. Termovizním měřením bylo zjištěno velké množství tepelných mostů, což je důsledek nekvalitní realizace. Současně jsme vypracovali energetickou studie a na základě těchto dvou dokumentů doporučili vhodná opatření k realizaci. pohled na dům
Bytový dům, Pardubice-Dubové Návrší
Novostavba bytového domu. Termovizním měřením byla provedena kontrola správnosti provedení zateplovacího systému. pohled na fasádu domu
Půdní vestavba v bytovém domě, ul. Bílkova, Praha 1
Z důvodů přehřívání bytu v letním období bylo provedeno termovizní měření v interiéru pro odhalení teplotních anomálií a správný návrh klimatizace. pohled na strop OP
Bytové domy, ul. Moskevská a Mánesova, Havířov
Kontrola provedení vnějšího zateplovacího systému na pěti panelových bytových domech. Kontrola byla provedena termovizní kamerou. Dále bylo ve vybraných bytech s vlhkostními problémy (růst plísní, povrchová kondenzace) provedeno termovizní měření oken a navazujících konstrukcí. termogram fasády domu
Nízkoenergetický dům, Čerčany
Nosnou konstrukci domu tvoří betonové dutionové bloky vyplněné betonovou zálivkou. Z exteriéru je na stěnách ETICS s tepelnou izolací z desek minerální vaty tl. 400 mm. Střecha je plochá s tepelnou izolací mezi vazníky. Výsledná hodnota n50=0,7 1/h, což se blíží hodnotě doporučené pro pasivní domy. Byly nalezeny netěsnosti u francouzských oken. pohled na měřený dům

 

Pasivní rodinný dům, Solopisky u Černošic
Dokonalá vzduchotěsnost je jednou z významných vlastnsotí pasivních rodinných domů. Majitel si velkou část domu prováděl sám a kvalita byla na takové úrovni, že byly bez problémů splněny doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Součástí měření bylo také bezkontaktní snímání obalových konstrukcí termovizní kamerou. termogram připojovací spáry okna